חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

אישור בטיחות ויציבות למוסדות חינוך

א. בתי ספר

רשימת בקרה 1: ריכוז אישורי בדיקה שבאחריות הרשות המקומית/הבעלות

מס'

התדירות

תיאור

1.

לפי הצורך

אישור מהנדס קונסטרוקטור על יציבות המבנים של בית הספר (ייבדק בבדיקות רישוי וכן במקרה של קיום סדקים או שקיעה של חלקי מבנה)

2.

בהקמת מוסד
חינוך חדש

אישור מהנדס תנועה מחוזי במשרד התחבורה לתחנת הסעה (אם קיימת)

3.

שנתית

אישור בדיקה בטיחותית של מתקני החצר על ידי הרשות המקומית

4.

פעם בחודש

אישור בדיקה חזותית של מתקני החצר על ידי הרשות המקומית

5.

שנתית

אישור בדיקת מוצג על ידי מהנדס קונסטרוקטור

6.

שנתית

אישור ופיקוח של מהנדס חשמל ומהנדס אינסטלציה למוצג המשלב חשמל ומים

7.

בהקמה

אישור תכנון מהנדס קונסטרוקציה לגבי תקינות הבסיס של מבנה יביל (קראוון)

8.

פעם ב-3 שנים

אישור בודק מוסמך (מהנדס קונסטרוקטור) לתקרת רביץ או לכל תקרה תלויה אחרת

9.

שנתית

אישור כבאות לתקינות מערכת לחץ המים ולפריסת אמצעי הכיבוי ותכולתם

10.

שנתית

אישור בדיקת התקינות של מערכת החשמל וההארקה על ידי חשמלאי בודק ואישור בדיקת התקינות של מתקני ומכשירי החשמל על ידי חשמלאי מוסמך ומעלה

11.

פעם ב-5 שנים

אישור בודק מוסמך לתקינות מערכת הגז (טכנאי גז סוג 2 ומעלה)

12.

שנתית

אישור בודק מוסמך (לפי סוג המערכת) לתקינות המערכות לחימום המים

13.

שנתית

אישור הרשות המקומית/הבעלות לתקינות המתקנים באולם הספורט על פי הדרישות המפורטות בתקנים הישראליים הרלוונטיים

14.

על פי החוק

אישור של בודק מוסמך (כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה) למעליות, למתקני ההרמה, לאבזרי ההרמה, למתקני הלחץ, לדודי הקיטור ולקולטי הקיטור

15.

על פי החוק

אישור בודק מוסמך לרעש (אם ובמקום שנדרש)

16.

שנתית

אישור בודק מוסמך לבדיקת עוצמת הקרינה במוסדות שבתחומם או בקרבתם נמצאות אנטנות סלולאריות

17.

שנתית

אישור בודק מוסמך לבדיקת עוצמת הקרינה במוסדות שבתחומם או בקרבתם נמצאים שנעים חשמליים

18.

פעם ב-3 שנים

אישור בודק מוסמך לבדיקת נוכחות גז ראדון במקומות או באזורים שנתגלה בהם גז ראדון וכן בכל מקרה שקיים מרתף או מבנה תת-קרקעי במוסד החינוך

רשימת בקרה 2: חצר מוסד החינוך

1.

החצר תהיה נקייה ופנויה ממפגעי בטיחות, ולא יישארו בה פסולת בניין או בורות לאחר עבודות בנייה או שיפוצים.

2.

בחצר של מוסד החינוך יהיו שני שערים המשמשים לכניסה וליציאה וכן שער נפרד לצורכי משק (מטבח, איסוף אשפה, הכנסת ציוד וכד'). באותם מקרים שמספר השוהים במוסד החינוכי קטן מ-800, מותר להתקין שני שערים בלבד.

3.

מיקום הכניסות ותכנונם יבטיחו יציאה בטוחה מחצר מוסד החינוך. לשם כך תואט היציאה על-ידי שבירת ציר התנועה הישיר מהחצר לעבר הכביש או לעבר אזורים אחרים שבהם קיימת תנועה מוטורית, באופן שתיכפה בלימת הריצה. במקרים שבהם השערים אינם ממוקמים על פי המפורט לעיל תוגן היציאה ממוסד החינוך באמצעות מעקה בטיחות ממתכת, שייקבע בשפת המדרכה, מול שער היציאה, על שפת הכביש. אורכו של מעקה-הבטיחות יהיה 10 מ', וגובהו – מטר אחד.

4.

הגישה מהרחוב או ממגרש החנייה אל שער-כניסה אחד לפחות תהיה במישור אופקי או באמצעות רמפה, לנוחותם של מורים ותלמידים נכים, בהתאם לדרישות המפורטות ב"חוק הנכים".

5.

שבילי הגישה והמדרכות הגובלים עם החצר בית הספר יהיו סלולים או מרוצפים או כבושים.

6.

בבית ספר שיש בו 800 תלמיד ומעלה יהיו 2 שערים + שער משק. סך הכול יהיה רוחבם הכללי של שערי היציאה 7 מ' לפחות. בבית ספר שיש בו פחות מ-800 תלמיד יהיו 2 שערים שאחד מהם יהיה שער משק. חישוב הרוחב הכולל של השערים יהיה לפי 0.55 מ' לכל 60 תלמידים. השערים יהיו בגובה של 2.20‎-2 מ' מפני הקרקע.

7.

רוחבו של שער יציאה שאינו מיועד לכניסת רכב לא יפחת מ-1.20 מ'. רוחב שער הכניסה לצורכי משק יהיה 3 מ', כדי לאפשר כניסה נוחה של כלי-רכב, לפריקה או לטעינה.

8.

השער ייבנה באופן שלא יהיה אפשר לטפס עליו או לזחול מתחתיו. פרזול השער יכלול סגר ומנעול הניתנים להפעלה מבפנים ומבחוץ, עם אפשרות לקביעת השער במצב פתוח בעת הצורך. לא יימתח תיל דוקרני ולא תיקבענה יתדות בעלות קצוות חדים מעל השער, שכן אלה מסכנים את התלמידים.

9.

מגרש מוסד החינוך יגודר מכל עבריו. גובה הגדר יהיה 2 מ' לפחות מבפנים ומבחוץ. הגובה יימדד מפני הקרקע. במקרים שבהם קיים משטח דריכה ורוחבו יותר מ-5 ס"מ, יימדד גובה הגדר ממשטח הדריכה כאמור.

10.

גדר סורגים יש לייצב בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ-10 ס"מ בין סורג לסורג ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם.

11.

גדר רשת תהיה מתיל מגולוון או מצופה חומר פלסטי. משבצות הרשת תהיינה בגודל 4‎-3 ס"מ כדי למנוע אפשרות של טיפוס עליה. הקצה התחתון של הרשת ישוקע בקרקע או יחובר אל בסיס בטון או בפרופיל אופקי סמוך לקרקע. הקצה העליון לא יהיה חופשי, כי-אם יחוזק בפרופיל ברזל אופקי.

12.

גדר חיה אינה יכולה בשום מקרה לבוא במקום סוגי הגדרות המפורטים לעיל, אלא כתוספת נוי בחצר בית-הספר. שיחי הגדר החיה יהיו בלתי-דוקרניים ובעלי ענפים גמישים כדי למנוע דקירה.

13.

שטח החנייה לרכב מנועי יהיה מחוץ לחצר המוסד. הגישה בכלי-רכב אל שטח החנייה תהיה ישירה מבחוץ, ולא תעבור בתחום מגרש מוסד החינוך ולא תחצה צירי תנועה של תלמידים.

14.

במקומות שבהם התלמידים מרבים להשתמש באופניים יוקצה שטח בתחום חצר מוסד החינוך לסככת חנייה לאופניים. הגישה באופניים אל הסככה תהיה ישירה מבחוץ, ולא תחצה צירי תנועה של התלמידים.

15.

חניית האופניים תהיה על-פני הקרקע בלבד. לא יותקנו מתקני תלייה לאופניים.

16.

ארגון חצר מוסד החינוך יבטיח לפחות את התנאים האלה:
* קיום תנאים נוחים לפינויה המהיר במקרי חירום, וכן גישה נוחה לצוותי הצלה ולרכב כיבוי לפי אישור של שירותי הכבאות.

17.

בשטח המשמש לבילוי תלמידים בהפסקות לא יגודרו עצים או חלקים מהחצר בגדר תיל או בכל צורת גידור אחרת העלולה לפגוע בתלמידים במרוצתם.

18.

אין להציב מתקנים והתקנים אחרים כמו עמודים, אנטנות, יחידות טרנספורמציה או כל מתקן או התקן אחר בשטח החצר אלא לצורך הנובע מארגון החצר ומתפקודיה. מתקנים והתקנים אחרים, שאינם חלק אורגני מארגון החצר ומתפקודיה כאמור, יגודרו באופן שתימנע גישה אליהם.

19.

המפלסים, שבילי ההליכה והמעברים בחצר המוסד החינוכי יאורגנו וימוקמו על פי הכללים האלה:
* הפרש גובה בין המפלסים העולה על 50 ס"מ מחייב התקנת מעקה-מגן יציב בגובה של 1.1 מ' או פתרון גנני ההופך את הפרש הגובה לשיפוע
* שביל הגישה משער הכניסה לבניין יהיה ברוחב השווה לרוחבו של שער הכניסה כשהוא פתוח לגמרי. בשום מקרה לא יפחת רוחב השבילים בחצר
* השבילים משערי הכניסה לבניין, דרכי הגישה והשטחים בחצר – כל אלה יהיו סלולים או מרוצפים או כבושים, ללא מהמורות, ופניהם יהיו
* שבילי ההליכה והמעברים שבין המפלסים השונים בחצר יהיו בשיפוע מתון.
* במקרה שיהיה צורך להתקין מדרגות, לא יפחת מספרן מ-3 ולא יעלה על
* פני המישור העליון של מדרגות חיצוניות ושל רמפות יהיו מחוספסים, ויותקנו מחומרים ובשיטות שימנעו סכנת החלקה.

20.

מתקני חצר הכוללים מתקני קפיצה וגלישה, מתקני טיפוס, מתקני מתח וכן כל מתקן אחר שקיימת סכנת נפילה ממנו, יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים, ויעמדו לכל הפחות בדרישות האלו:
* המתקנים יהיו יציבים.
* רכיבי המתקן יהיו שלמים.
* לא תהיינה נקודות הילכדות.
* לא תהיינה נקודות היצבטות.
* לא יהיו פינות חדות או חלקים בולטים.
* לא יהיו אזורים נגועים בחלודה.
* השטח שמתחת למתקנים ירופד בשכבת חול בעומק של 30 ס"מ לפחות או בכל חומר בולם אחר המתאים למתקן ושאושר על ידי מכון התקנים הישראלי. שכבת החול או החומר הבולם יכסו גם את נקודות העיגון בקרקע.

21.

מתקני משחקים הנמצאים במוסד החינוך יעמדו בדרישות התקן 1498-מתקני משחקים. ראה את הדרישות המפורטות להלן, ברשימות הבקרה לגני הילדים.

22.

מגרשי הספורט יהיו תקינים, שלמים, ללא מפגעים, ויעמדו בדרישות האלה לפחות:
* המשטח יהיה ללא בליטות ושקעים ויהיה עשוי מחומר שימנע פציעות עקב
* מגרשים הגובלים במדרונות, בכבישים או בחלקים מזוגגים של הבניין
* יישמרו שוליים נקיים ברוחב מינימאלי של 2 מ'. עצמים בולטים, ברזיות,
* גופי התאורה מעל מגרשי ספורט יהיו מוגנים ברשתות ועשויים מחומרים בלתי שבירים ועמידים במים.

23.

קווי חשמל או טלפון עיליים לא יחצו את תחום חצר המוסד החינוכי, אלא יחוברו למבנים ולמתקנים באמצעות כבלים תת-קרקעיים.

24.

מתקן לאיסוף אשפה ימוקם בגבול המגרש, הרחק ככל האפשר מבניין מוסד החינוך ומאזורי תנועה ופעילות של תלמידים.

25.

מתקני משק, מחסנים וכו' שיש בהם סיכונים בטיחותיים, כגון חומרי הדברה, חומרי צביעה, חומרי ניקוי, חומרים דליקים, כלי עבודה מונעי כוח וכד', יצוידו בסידורי נעילה באמצעות מנעולים מתאימים. הערה: בשום מקרה לא ניתן לאחסן דלקים בתוך מחסנים סגורים.

26.

* תאי ביקורת, ברכות הסתעפות, מגופים וכד' יותקנו בשטח מוסד החינוך
* מוני-מים, ברזים וכד' יותקנו בצמוד לקירות הבניין או לגדר, במרחק של
* כל הצינורות של מערכות השירות יהיו תת-קרקעיים.
* ברזיות מי-שתייה תותקנה בקרבת שטחי הפעילויות של התלמידים, במקום מוצל ומרוחק ממעברים ומצירי תנועה. מתקן השתייה לא ירוצף
* הברזים יהיו מטיפוס סניטארי, ללא מגע פה אדם, ויותקנו בתוך שקערוריות, כדי למנוע שבירת שיניים.
* ברזיות מי-שתייה תותקנה בקרבת שטחי הפעילויות של התלמידים, במקום מוצל ומרוחק ממעברים ומצירי תנועה. מתקן השתייה לא ירוצף

רשימת בקרה 3: מערכות והיערכות לכיבוי דלקות

1.

ליד כל ברז כיבוי יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מ' כל אחד, עם מזנק שנחירו בקוטר של 8 מ"מ מסוג סילון ריסוס.

2.

גלילולים נוספים ושני מטפי-כיבוי מסוג אבקה יבשה, בקיבולת של 6 או 3 ק"ג, בהתאמה, יותקנו במקומות רגישים. שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 ק"ג יותקנו במקומות הבאים לפחות: באולם ההתקהלות, מאחורי בימת ההצגות, במעבדה, בבית המלאכה, במטבח ובמחסן של חומרים בעירים.

3.

מטפי כיבוי האש יהיו שלמים, ותקינותם תיבדק פעם בשנה לפחות.

4.

בכל בניין מוסד חינוכי, שמספר קומותיו עולה על שלוש תותקן מערכת אזעקה למקרה שרפה. לחצני-אזעקה יותקנו בכל קומה, סמוך לכניסה לחדר-המדרגות וליד שערי היציאה החיצוניים. מתקני אזעקה קולניים יותקנו במקומות האלה:
* בכל קומה
* בכל אולם המיועד ל-100 בני אדם ומעלה
* בכל חצר ששטחה עולה על 250 מ"ר לפחות.
הגישה לרכב חילוץ, הצלה וכיבוי אש תהיה לפי אישור שירותי הכבאות.

רשימת בקרה 4: המסדרון, חדרי המדרגות ודרכי המילוט

1.

* רוחב מסדרון בבית ספר חד-סטרי (שהכיתות בו בנויות מצדו האחד של הפרוזדור) לא יפחת מ-2.4 מ' נטו. רוחב מסדרון בבית ספר דו-סטרי (שהכיתות בו בנויות משני צדי הפרוזדור) לא יפחת מ-4 מ' נטו. גובהו של
* במוסדות חינוך שנסתיימה בנייתם לפני ספטמבר 1970 ייקבעו תסדירי המילוט על פי הנחיית שירותי הכבאות.

2.

המסדרון יהיה פנוי מחדירת אלמנטים של המבנה, לרבות צנרות שונות, בגובה של עד 2 מ' מפני הרצפה.

3.

רצפת המסדרון תהיה במפלס ישר ואחיד.

4.

ככלל יהיו בכל קומה לפחות שני חדרי מדרגות שאינם צמודים זה לזה. המרחק בין חדרי המדרגות ובין דלת הכיתה הרחוקה ביותר לא יעלה על 25 מ'. התקנת חדר מדרגות אחד בלבד מותרת רק בבניין בן שתי קומות, שקומתו העליונה משמשת 120 תלמידים לכל היותר, בתנאי שהמרחק מהדלת הרחוקה ביותר לא יעלה על 25 מ'.

5.

אין להתקין במוסד החינוך מדרגות לולייניות. מדרגות רדיאליות יהיו לפי חוק התכנון והבנייה, והרדיוס הפנימי שלהן לא יפחת מ-3 מ'.

6.

המדרגות במוסדות החינוך יעמדו בדרישות האלה:
* גובה המדרגה (הרום) המרבי יהיה 15 ס"מ בגן ילדים ובחטיבה צעירה, 16
* קצות מהלכי המדרגות ומשטחיהן שמצד הקיר חייבים להיות צמודים וללא
* פני השטח יהיו מחוספסים, למניעת החלקה.

7.

בכל חלקי חדר המדרגות, לרבות כניסותיו ויציאותיו, יהיה גובה מזקף הראש 2.10 מ' לפחות.

8.

בקצה העליון של חדר המדרגות יהיו פתחים ליציאת עשן.

9.

בכל קומה או מפלס יהיו שני פתחי מילוט נפרדים שיהיו מרוחקים זה מזה במידת האפשר. המרחק המרבי בין פתח המילוט לכל חדר בבניין לא יעלה על 25 מ', ומיקומם של פתחי המילוט יהיה סמוך לקצות מסלולי המילוט הקומתיים, במרחק מרבי זה מזה.

10.

יהיו שני פתחי מילוט לפחות בחדר המשמש יותר מ-60 תלמידים או ששטחו עולה על 100 מ"ר או שמבוצעות בו עבודות הכרוכות בסיכוני בטיחות או שמאוחסנים בו חומרים מסוכנים.

11.

בקומת הקרקע תהיינה שתי כניסות לפחות, שתשמשנה גם פתחי יציאה של מסלולי המילוט בבניין.
* מסלולי המילוט ישולטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים
* הרוחב המינימלי של מרכיבי דרך המילוט (הכוללים דלתות יציאה, מסדרון, חדר מדרגות וכד') יחושב ביחידות של 0.55 מ' לכל 60 נפשות שנדרש לפנות דרכה. הרוחב המינימלי יהיה "נטו", כלומר יימדד מהנקודה החודרת ביותר למסלול המילוט ויתחשב בחדירה של אלמנטים של המבנה
* אין להציב במסלול המילוט חפצים העלולים לגרוע מרוחב המסלול המינימלי. אפשר להציב חפצים בגומחות, בכוכים וכד' בתנאי שיהיו בלתי
* אין לקבוע מסלולי מילוט משותפים עם חללים מסוכנים.

רשימת בקרה 5: כיתות, אלמנטים בבניין, חומרי בנייה וגימור

1.

עד גובה של 2 מ' מהרצפה לא יבלטו מהקירות כל עצמים שהם, אלא אם כן הם יותקנו בתוך גומחות מיוחדות.

2.

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות, ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקועות, סימני רפיון (כגון "בטן") בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים.

3.

חלונות החוץ של חדרי הלימוד ואולמי ההתקהלות ייקבעו באופן שגובה הסף שלהם מהרצפה יהיה 1.20 מ' לפחות, בהתאם לתנאי האוורור והתאורה במקום.

4.

כל החלונות יהיו מובטחים בפני אפשרות של נפילה דרכם.

5.

החלונות יוגנו בפני נפילה על ידי מניעת הפתיחה של אגף מעל 100 מ"מ. אחד הפתרונות נגד נפילה דרך חלונות הוא מתקן מגביל פתיחה אוניברסלי של חלונות המצוי במכון התקנים. מפתח מגביל פתיחה יימצא בקופסת ניפוץ אדומה, בידי המורה, בארון המפתחות ובידי המנקה של החלונות. כל המפתחות במוסד החינוך יהיו זהים. אפשר גם להגן מנפילה על ידי התקנת מעקה מתאים מעל ספו התחתון של החלון או על ידי נעילת החלון ושימוש במיזוג אוויר או על ידי הגבהת הסף התחתון הקבוע עד 1.5 מ' לפחות.

6.

בכל מקרה שלא יותקן מגביל פתיחה כאמור לעיל ייפתח החלון הקיים באופן שלא תתאפשר נפילה דרכו.

7.

מעקה או עוגנים ייבנו לכל חלון שספו התחתון עולה על 2 מ' מפני הקרקע כדי למנוע נפילה דרכו ולהגן גם על המנקה מפני נפילה.

8.

קצהו העליון של החלון יהיה בגובה מזערי של 2 מ' מהרצפה.

9.

כנפי החלונות לא יבלטו לתוך הכיתה. ולא כלפי חוץ כשגובה הסף התחתון של החלון הוא מתחת ל-2 מ'.

10.

אין להתקין חלונות גרירה אנכיים המופעלים באמצעות בריחים צדדיים או באמצעות משקולות נגדיים. מותרים חלונות מדגמים המבטיחים את כנף החלון מפני נפילה חופשית, וזאת גם לאחר שימוש במשך זמן רב.

11.

אין להתקין חלונות חיצוניים מרפפות זכוכית.

12.

חלונות החדרים שמאוכסן בהם חומר מסוכן יהיו מסורגים בהתאם לדרישות התקן הישראלי 1635 לסורגים. בכל חדר יהיה לפחות פתח מילוט אחד באחד הסורגים שיענה על הדרישות האלה:
* פתח המילוט בסורג ייפתח כלפי חוץ ויהיה במידות מינימום של 0.80 מ'
* צבע הסורג המשמש פתח מילוט יהיה מסוג זוהר, פולט אור משני הצדדים.
* מעל החלון יותקן שלט זוהר וייכתב עליו "יציאת חירום".

13.

מפתח המנעול שעל הסורג יימצא בתוך קופסת ניפוץ צבועה באדום שתיקבע במרחק לא גדול מהמנעול שעל הסורג. מפתחות נוספים מאותו הסוג (מאסטר) יהיו בארון המפתחות של מוסד החינוך ובידי המורה וכן בידי כל אדם שהוא אחראי לחדר. קופסת הניפוץ תכיל פטישון להוצאה מהירה של המפתח בשעת חירום.

14.

בחדרים המשמשים יותר מ-60 תלמידים או ששטחם עולה על 100 מ"ר או שמבוצעות בהם עבודות הכרוכות בסיכוני בטיחות או שמאוחסנים בהם חומרים מסוכנים נדרשים שני פתחי מילוט.

15.

הדלתות של כל חלל (למעט חלל שאין בו יותר מ-10 בני-אדם), וכן הדלתות המותקנות לאורך מסלול המילוט, תיפתחנה כלפי חוץ, בכיוון המילוט.

16.

הדלתות במוסד החינוך תהיינה ברוחב מזערי נקי ("מידת אור") של 0.90 מ' במצב של פתיחה מלאה ובגובה נקי של 2 מ'.

17.

דלתות הנפתחות כלפי פרוזדורים וצירי תנועה אחרים, לרבות דלתות חדרי הכיתות, חדרי המעבדות והמלאכה, הספרייה וכו', לא תבלוטנה במצב הפתוח לתוך תחום צירי התנועה. עליהן להיפתח בזווית של 180, או 90 מעלות לפחות.
בתאי שירותים שאפשר לטפס עליהם או לחדור לתוכם מבחוץ אפשרית פתיחת הדלת כלפי פנים.

18.

אין להתקין במוסד החינוך דלתות לפתיחה דו-כיוונית (בין על "פנדל" ובין בלעדיו) או דלתות גרירה.

19.

אגף הדלת יחובר אל המלבן באמצעות צירי-צד מעולים, בעלי שתי כנפיים או יותר, שאינם מתרוממים והשומרים על רווח מזערי ובלתי מסוכן בין קצות האגף למלבן (באזור הצירים) בעת פתיחת הדלת.

20.

אפשר להתקין דלתות מזוגגות בזכוכית או דלתות עם אלמנט של זכוכית בתוכן או בצדיהן, בתנאי שהזיגוג יהיה מחומר בלתי מתנפץ, כמו זכוכית מחוסמת, זכוכית-ביטחון דו-שכבתית, פוליקרבונט, לוחות P.V.C וכדומה.

21.

על הדלת יותקנו האבזרים האלה: * התקן בגובה הדלת (ולא ברצפה), או בכל מקום אחר שלא יהיה מכשול לתנועת הילדים, לתפיסת הדלת כשהיא פתוחה. * התקן להאטת מהלך פתיחתה וסגירתה של הדלת: מחזיר הידראולי מסוג מעולה לבלימת תנועה חופשית של הדלת. * בגני ילדים ובכיתות א'-ו' אלמנט שיכסה את המרווח בין הכנף למשקוף (בצד הצירים) וימנע הכנסת אצבעות.

22.

הידיות, המנעולים או חיפוייהם (ה"רוזטות") יהיו חלקים וחופשיים מבליטת ברגים, פינים או חלקי פרזול אחרים.

23.

כל דלתות חדרי-הכיתות, חדרי המעבדה וחדרי המלאכה תיסגרנה ותינעלנה באמצעות מנעול צילינדר אחיד, עם רב-מפתח (Master Key) אחד, מנגנון סגירה וידיות קבועות.

24.

דלתות הנמצאות במעברי מילוט ראשיים תצוידנה במנעול בהלה המאפשר את פתיחת הכנף מבפנים גם כאשר היא נעולה מבחוץ. עקרון פעולת המנעול יהיה שלחיצה על הידית תגרום להפעלת בריח הנעילה ולפתיחה מיידית של הדלתות. אם יש לדלתות כמה כנפיים יותקן בכל כנף מכלול נעילה למנעול בהלה.

25.

יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על 3.

26.

כל המעקים במוסד החינוך יעמדו בדרישות האלה: * המעקים יהיו יציבים ומקובעים למקומם. * גובהם המזערי יהיה 1.10 מ' (הגובה יימדד מהמשטח האופקי או מקצה "אף" המדרגה), למעט מעקה גג. * המעקים ומסעדי-היד ייבנו באופן שלא יהיה אפשר להחליק עליהם, אך גם באופן שלא יפצעו את מי שינסה להחליק. רוחבם של המעקים לא יעלה מעל 10 ס"מ (למניעת ישיבה על גבי המעקה). * גובהם של מסעדי-היד המותקנים על הקיר או בצד המעקה יהיה 70‎-65 ס"מ בבית-ספר יסודי ו-1.10 ס"מ בבית-ספר על-יסודי, ומרחקם מהקיר יהיה 4 ס"מ. * המעקה ומסעדי-היד ייבנו ברציפות וללא הפסקה לאורך כל מהלך המדרגות. * במעקים המכילים אלמנטים אנכיים לא יעלה המרווח בין האלמנטים האלה על 10 ס"מ (למניעת הילכדות ראש או חלק גוף אחר).

27.

גובה המעקה בגג המשמש לפעילות תלמידים יהיה 1.30 מ' לפחות. אם אין פעילות תלמידים על הגג, יהיה גובה המעקה לפי התקן.

28.

כל חומרי הבנייה והגימור בתוך הבניין ומחוצה לו יהיו עמידים בפני בליה, שחיקה ורטיבות, בהתאם לדרישת התקנים הישראליים העדכניים.

29.

לא ייבנו או יותקנו אלמנטים חדים בקירות חוץ ופנים, העלולים לפצוע תלמידים, עד לגובה 2 מ' מהרצפה או מפני הקרקע.
הריצוף לא יהיה מועד להחלקה בכל מקום בבית הספר, ובמיוחד במקומות המועדים לרטיבות כמו השירותים, המטבח וכד'.

רשימת בקרה 6: מכלים, הזנה למערכות אנרגיה ומערכות נוספות

1.

סוללת מכלי הגז לבישול תותקן רחוק ככל האפשר מאזורי הפעילות והתנועה של התלמידים.

2.

מכלי הגז יותקנו במקום פתוח ומאוורר, על גבי משטח בטון ישר המוגבה כ-10 ס"מ מפני הקרקע, מגודר ברשת יציבה ומקורה בגגון, עם פשפש לנעילה במנעול תלייה. המפתחות יהיו במזכירות מוסד החינוך או בידי אב הבית.

3.

מרכזיית גז למתקני הסקה תותקן במכל תת-קרקעי. סביב מקום המכל תותקן גדר-רשת בגובה של 1.80 מ' לפחות, עם פשפש ועם מנעול תלייה. המכל ייקבע במקום רחוק מאזורי הפעילות והתנועה של התלמידים וקרוב לגדר המגרש, באופן שימולא מבחוץ, בלי שמכלית הגז תיכנס לחצר.

4.

מכל הנפט או בסולר לצורכי הסקה יהיה תת-קרקעי, אולם אם קיבולו קטן מ-500 ליטר הוא יכול להיות גם על-קרקעי. במקרה כזה הוא יותקן על גבי בסיס ישר, המוגבה 10 ס"מ מעל פני הקרקע, ויגודר ברשת יציבה וחזקה, בגובה של 1.80 מ', עם פשפש ועם מנעול מתאימים. בכל מקרה של הקמת מכל על-קרקעי יש לבנות קירות-איגום בנפח של המכל + 10%.

5.

המכל יותקן רחוק ככל האפשר מאזורי הפעילות של התלמידים וקרוב לגבול המגרש, באופן שהוא ימולא מבחוץ, בלי שמכלית הדלק תיכנס לחצר. בין המכל לבניין היה מרחק מזערי של 5 מ'.

6.

משאבת הדלק תותקן בקרבת מכל הדלק, בארגז עשוי פח-פלדה מגולוון וצבוע אדום, נעול במנעול מתאים, ובו סידורי אוורור מוגנים מחדירת מים.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן