חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

היתרי בניה

תכנון ליווי ופיקוח הנדסי

צוות משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מונה מהנדסים מומחים, בעלי ניסיון רב, הבאים מרקע מקצועי שכולל תכנון, פיקוח וניהול פרויקטים עבור קבלני בניין וחברות בנייה בכל הארץ. מהנדסי החברה הינם בעלי ניסיון מצטבר של מאות בדיקות ועבודות פיקוח בשטחים ציבוריים, דירות פרטיות, רכוש משותף במבני מגורים, בנייני משרדים ומבני ציבור ותעשייה בכל רחבי הארץ.

שירותים בתחום ביקורת ליקויי בנייה

המהנדסים בצוות הליווי והפיקוח בחברה עברו הכשרות בתחום ביקורת ליקויי הבנייה, והינם מוכרים כעדים מומחים על ידי בתי המשפט. בתחום זה, המשרד מבצע את השירותים הבאים:

שירותים מתחום ההנדסה

הוצאת היתר בנייה בקלות ובמהירות

לפי חוקי התכנון והבניה, כמעט כל שינוי במבנה טעון היתר וכל בניה ללא היתר היא עבירה פלילית שעונשה בצידה. משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בהוצאת היתרי בניה ויוכל לסייע לך לאשר תוכניות בקלות ובמהירות.

נמאס לך להתמודד עם הרשויות? צור קשר ונשמח לסייע בפתרון יצירתי לבעיה שלך
קבלת היתר בנייה היא הליך ארוך ומתיש. על מנת לקבל את ההיתר תצטרכו להתמודד מול מערכת בירוקרטית לא קלה, כאשר חוסר היכרות עם הנהלים השונים עלול להוביל לכך שתכלו את זמנכם לריק, תוציאו סכומים מבוזבזים ולא תצליחו להשיג את היתר הבניה הדרוש לכם.

המשרד מטפל בהוצאת היתרי בניה לכל סוגי העבודות, החל מהיתרי בניה לעבודה מצומצמת כמו התקנת גדר או פרגולה, דרך התקנת פאנלים סולארים או סגירת מרפסת וכלה בהוצאת היתרים לבניית קומה נוספת, הוספת מעלית או בניית בניין חדש.
 
לשיחת יעוץ ראשונית ללא תשלום וללא שום התחייבות מצדכם,
צרו עמנו קשר לטלפון 03-6990132 או מלאו טופס

היתר בנייה הנו האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

מהו היתר בנייה

היתר בנייה הנו האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה.היתר בנייה יינתן רק לאחר אישור הועדה המקומית.בהיתר, באים לידי ביטוי זכויות הבנייה, כפי שנקבעו בתכנית בנין עיר החלה במקום.

"היתר בניה צריך להתאים בעקרון לכל תכנית החלה על הקרקע.
יש להבחין בין ארבעה סוגים של היתרים:
א. כשהבקשה להיתר תואמת את הוראות התכנית החלה על הקרקע,במצב זה זכותו של המבקש לקבל היתר.
ב. כשהבקשה אינה תואמת את התכנית,אולם היא במסגרת האפשרות לקבל הקלה,במצב זה יינתן היתר אם יקוימו הוראות סעיפים 129,ו-151 לחוק התכנון והבניה-תשכ"ט 1969 (להן "החוק")
ג. כשהבקשה להיתר אינה תואמת תכנית,מבחינה זו השימוש במבנה שיוקם לא יהיה לפי יעוד המקרקעין על פי התכנית או לפי ההיתר, אולם הבקשה היא במסגרת האפשרויות לקבל היתר לשימוש חורג,אם יקוימו סעיפים 129,ו-151 לחוק.
ד. כשהבקשה להיתר אינה תואמת תכנית,עד כדי מצב של סטייה מתכנית כפי שנקבע בתקנות,במצב זה אין כל אפשרות לתת היתר,האפשרות הקיימת היא לפעול לשינוי התכנית."

מתי דרוש היתר בנייה

כל עבודה בקרקע ובנין וכל שימוש בהם, למעט מקרים יוצאים מן הכלל טעונים קבלת היתר בנייה.
הבקשה תוגש במקרים הבאים:
א.הקמת בנין חדש, הריסתו או הקמתו מחדש.
ב. כל תוספת לבנין קיים.
ג. כל שינוי (למעט שינוי פנימי) הכולל שינויים בקירות חיצוניים, חלון חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה,גדר, סככה, פרגולה.שינוי פנימי מוגדר כשינוי אשר אינו משנה את שטחה של הדירה, אינופוגע בקירות חיצוניים, אפוג באלמנטים קונסטרוקטיביים ואינו פוגע בצנרת משותפת,כן אינו פוגע במראיהו או ברכושו המשותף.
ד. תווית דרך, סלילתה וסגירתה. חפירות, הנחת תשתיות, קירות תומכים.
ה. כל בקשה לשימוש במבנה בצורה החורגת ממה שנקבע בתכנית בנין עיר מאושרת ו/או בקשה לשימוש אחר ממה שאושר בעבר בהיתר הבנייה.
ו. הקמה ו/או העמדת מבנה זמני כמו משרד מכירות, העמדת מכולה,מבנים ניידים וכו'.
ז. עבודה מצומצמת: במקרים אשר מפורטים בתקנות הרלוונטיות ניתן להגיש לועדה המקומית בקשה לעבודה מצומצמת. הבקשה תוגש לועדה ע"ג טופס מתאים ב- 3 עותקים. לכל עותק יצורף תשריט ברור שיכלול חתכים וחזיתות הנחוצים להבהרת הבקשה. בכל מקרה של התקנת מתקן לדלק נוזלי/ארובה יש להמציא אישור שלשירותי כבוי-אש כמו כן יש לצורך בהפקדת פיקדון בסכום המעודכן ליום הגשת הבקשה להיתר. בבקשה להיתר במקרקעין משותפים או בבית משותף יש להמציא נסח רישום מקרקעין מרוכז ולהחתים על הבקשה את כל בעלי הזכויות

מידע מוקדם

לפני כל פעולת בנייה כאמור לעיל ניתן לקבל מידע מוקדם בועדה המקומית. המידע כולל את תמצית הוראות תכנית המתאר ובין השאר את השטחים המותרים לבנייה עפ"י התכניות המאושרות:
שטחים עיקריים ושטחי שירות, הפקעות החלות על הנכס, קווי הבניין, מס' הקומות, גובה וכו'. כמו-כן יימסר מידע לגבי תכניות הנמצאות בהליכים. מידע מוקדם שניתן בכתב, תמורת תשלום, מחייב את הועדה חצי שנה מיום קבלתו.
לתשומת לבכם, מידע שניתן בע"פ אינו מחייב את הועדה. לצורך קבלת מידע בכתב – יש למלא טופס בקשה מתאים (טופס בקשה למידע/זכויות).

תיק מידע (מידע + זכויות בנייה)

הצעד הראשון לקראת הגשת בקשה להיתר הנו הגשת מפה טופוגרפית עדכנית של אתר הבנייה.
המפה תוגש ב- 3 עותקים והיא תיערך ותיחתם ע"י מודד מוסמך.
המפה תיערך עפ"י ההנחיות המופיעות בנספח מס' 1.
הועדה המקומית תחזיר המפה למבקש בהקדם ולא יאוחר מתוך 30 ימים מיום הגשתה.
על גבי המפה יסומנו זכויות הבנייה, קוי הבנייה והפקעות במידה וישנן.
למפה יצורף מידע לגבי זכויות הבנייה בנכס, תכניות בנין עיר החלות במקום והוראות בנייה תקפות.
על המבקש למלא טופס בקשה למידע (טופס בקשה למידע/זכויות) ולשלם אגרה בהתאם.

הכנת תיק בקשה להיתר

תכנית ההגשה תוכן על ידי אדריכל רישוי או הנדסאי.
הבקשה תוגש כשהיא ערוכה וחתומה בחתימה מקורית של:

 1. מבקשי הבקשה.
 2. כל בעלי הזכויות בנכס ,על פי הרשימה בסעיף 2א' לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) –התש"ל 1970.
 3. עורך/ ת הבקשה הראשי, אדריכל/ית רישוי, הנדסאי/ת אדריכלות.
 4. מהנדס/ת אחראי/ת לתכנון שלד הבניין – מהנדס בניין, רישוי/הנדסאי/ת בניין.
 5. אחראי/ת לביצוע השלד (ניתן למסור מידע זה בשלב מאוחר יותר).
 6. שמות האחראים לביקורת – כפי שמופיע בטופס הבקשה להיתר (ניתן למסור מידע זה בשלב מאוחר יותר).
  יש להקפיד על מילוי כל הפרטים: מס' ת.ז., מס' רישוי, כתובת, מס' טלפון ופקס.
 7. אישור רשות מקומית שבתחומה מוצעת הבנייה.

על המבקש להגיש מסמכים להוכחת בעלותו ואשר יצורפו לתיק הבקשה:

 1. נסח טאבו:
  נסח טאבו מקרקעין יכלול את כל שמות בעלי החלקה. הנסח יהיה מעודכן לתאריך הסמוך ככל האפשר למועד ההגשה, (ולא יאוחר מחצישנה לפני מועד ההגשה).
  את הנסח ניתן להזמין בלשכת רישום המקרקעין.
  קרקע בבעלות מ.מ.י. – יש להגיש העתק הסכם חכירה ו/או הסכםפיתוח בנוסף לנסח הטאבו.
 2. בקשה להיתר ע"י חברות:
  במידה והמבקש או בעלי הקרקע הנם חברה, יש להגיש את הבקשה ע"י מיופה כוח מטעם החברה. יש להגיש ייפוי כוח חתום ע"י עו"ד או רו"ח למבקש בשם החברה בציון שם, תעודת זהות, כתובת, טלפון ופקס.
  כאשר המבקשת הנה חברה ובעלי הקרקע הנם אחר יש להמציא ייפוי כוח מאושר כחוק מטעם בעלי הקרקע לגבי מורשי חתימה בשם החברה.
  יש להמציא תדפיס פרטי החברה מרשם החברות.
 3. בקשה להיתר בבית משותף:
  יש להמציא נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.
  לחילופין, ניתן להגיש נסח רישום של כל מבקשי ההיתר ולגבי הדיירים שאינם נמנים על מבקשי ההיתר – ניתן להמציא במקום נסח מקרקעין שלהם, תצהירים חתומים ע"י המבקש וכן ע"י נציגות הבית המשותף כמו כן יש לציין את הרכב הבעלות של הבית המשותף.יש להחתים את כל בעלי הזכות בנכס ע"ג הבקשה להיתר. יש לצרף תצהיר חתום ע"י המבקש לגבי מספר הדירות בבית המשותף ובעליהם.התצהיר ייחתם בפני עו"ד או ראש רשות. את טפסי התצהיר ניתן לקבל במשרדי הועדה.
  במידה ובעלי זכויות לא חתמו על הבקשה – על המבקש להגיש לועדה המקומית שמות המסרבים לחתום. הרשימה תכלול שמות, כתובת ומס' טלפון.
  כמו-כן יש לצרף צילומים מתכנית ההגשה אשר תישלח ע"י הועדה המקומית ע"ח המבקש לכל אחד מבעלי הזכויות אשר לא חתם על הבקשה.

בבקשה להיתר בנייה לתוספת בנייה יש לצרף מס' היתר בנייה קודם ע"ג טופס מס' 1 וצילום חזיתות המבנה הקיים.

לתיק הבקשה להיתר יש לצרף עותק אחד של מפה טופוגרפית תקפה ל- 6 חודשים בצרוף תיק המידע (מפת סימון קוי בניין) שהתקבל מטעם הועדה.

עם הגשת הבקשה יש לשלם לועדה המקומית פיקדון בשיעור 20% מגובה אגרת הבנייה.עם אישור הבקשה על ידי הועדה המקומית יחושב תשלום הפיקדון כמקדמה ע"ח אגרות הבנייה הנדרשות לתשלום עפ"י חוק.

 1. מפה מצבית
 2. מפת איתור עבודה
 3. תשריט סכימטי של שטח העבודה.
 4. תכניות בניה
  הנספחים ייחתמו על ידי המבקש, עורך הבקשה, מתכנן שלד הבניין ובעלי זכויות בנכס
 1. א. בדיקות מוקדמות
  לאחר הגשת הבקשה תיערך בדיקה על ידי הצוות הטכני של הועדה לקראת הבאתה לדיון בפני מליאת הועדה המקומית.

  ב. בקשה למתן הקלה או שימוש חורג
  הועדה המקומית רשאית לאשר במקרים מסוימים שהוגדרו בתקנות, סטייה מהוראות תכנית המתאר (הקלה) ו/או שימוש חורג.
  מומלץ להתייעץ עם עובדי הועדה באלו מקרים ניתן לבקש הקלה.
  יש לציין שהבקשה להקלה כרוכה בתהליך ארוך ובעלות כספית ומומלץ לשקול כדאיות הגשת בקשה להקלה.

  ג.הנחיות לפרסום בקשה להקלה ושימוש חורג
  1. לאחר בדיקה ראשונית של הבקשה ע"י מח' רישוי ובטרם דיון בבקשה יתקבל נוסח לפרסום חתום על ידי יו"ר הועדה, כפוף להקלה המבוקשת מטעם עורך הבקשה.
  2. את ההודעה יש לפרסם ב- 3 עיתונים:
   א. עיתון נפוץ כגון: ידיעות אחרונות, מעריב והארץ.
   ב. עיתון יומי נוסף בשפה העברית.
   ג. יש לתלות ההודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שעליהם חלה הבקשה
   ד. מקומון המופיע לפחות אחת לשבוע.
   ה. בישוב ערבי – תפורסם ההודעה גם בעיתון בשפה הערבית. המבקש יעביר לועדה את קטעי העיתונות ומועד הפרסום.
  3. המבקש יקבל מהועדה את רשימת המגרשים הגובלים וכל בעלי הנכסים והמחזיקים שלדעת הועדה יכולים להפגע ממתן הקלה או היתר לשימוש חורג בנכס שלגביו מבוקשת ההקלה או השימוש החורג. יש להודיע להם באופן אישי על הבקשה.
  4. המבקש ישלח הודעה לגבי הבקשה לכל הגובלים (ראה סעיף 3) במגרשו. ההודעה תישלח בדואר רשום ועל חשבונו.על המבקש להציג את ההודעה במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שבמקרקעין נשוא הבקשה וזאת במשך התקופה שנועדה להגשת התנגדויות. על המבקש להצהיר בפני הועדה כי מילא התחייבויותיו בסעיף זה (טופס תצהיר והודעה לגובלים).
  5. הועדה המקומית תאפשר להגיש התנגדות לבקשה בתוך 14 יום מהתאריך האחרון למשלוח ההודעות או הפרסום. במידה ותוגשנה התנגדויות, הן תצורפנה לבקשה לקראת הדיון במליאת הועדה המקומיתהמבקש או המתנגד רשאים יהיו לערער על החלטת הועדה המקומית בפני ועדת ערר תוך 30 ימים מיום קבלת החלטת הועדה המקומית.
   
  ד. טיפול בבקשה להיתר בבית משותף אשר לא נחתמה על ידי שותפים בנכס
  במקרה של הגשת בקשה להיתר בנכס הרשום כבית משותף, ואשר שכן, שותף או יותר לא חתמו על הבקשה, תשלח הועדה המקומית בדואר רשוםע"ח המבקש עותק הבקשה אל כל אחד מהשותפים אשר לא חתם עליה. הועדה המקומית תאפשר לשותפים להגיש התנגדות בכתב תוך 14 ימים מיום משלוח ההודעה.במידה ואחד השותפים או יותר הגישו התנגדותם לבקשה, יצורפו ההתנגדויות לדיון בפני מליאת הועדה המקומית. אם תדחה הועדה המקומית את ההתנגדות במלואה או בחלקה תודיע על כך למתנגד ותינתן לו ארכה של 30 יום לפנות לועדת ערר או לערכאות משפטית. בתקופה זו לא יוצא היתר הבנייה.

  ה. דיון במליאת הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
  בכל מקרה שהבקשה אינה תואמת במלואה את דרישות החוק והתקנות,או דרישות הועדה המקומית תובא הבקשה לדיון בפני מליאת הועדההמקומית לתכנון ולבנייה.הועדה תעשה מאמץ להביא לדיון את הבקשה לישיבת מליאת הועדה הראשונה שלאחר הגשת הבקשה וזאת במידה והבקשה ערוכה עפ"י חוקועפ"י דרישות הצוות הטכני וצורפו לה כל האישורים והחתימות הנדרשות.הועדה המקומית לא תדון בבקשה להיתר בניה אלא לאחר שצורפו כל המסמכים אותם יש לצרף ולא תיתן היתר אלא לאחר שלושים יום מיום קבלת הבקשה, אך לא לפני המצאת ההודעות כאמור לעיל.הדיון בועדה המקומית יתועד על ידי פרוטוקול,בו יירשמו ההחלטות ההסתייגויות וההנמקות של חברי הועדה ומהנדסה,יש להדגיש כי לחלק מן ההחלטות יש חובת הנמקה.

  ו. מתן החלטות הועדה
  לאחר אישור הבקשה על ידי מליאת הועדה המקומית לתכנון ולבנייה, תישלח למבקש הודעה על החלטת הועדה ועל הדרישות שיש להשלים.יש להמציא 3 עותקים מתוקנים בהם יכללו כל התיקונים וההתאמות שנדרשו ע"י הגורמים השונים בתהליך ההיתר.העותקים יהיו חתומים במקור ע"י המבקש, בעל הזכות בנכס, עורכי הבקשה, אחראי לביצוע השלד והאחראי לביקורת. היתר כאמור ייחתם על ידי יו"ר הועדה או יו"ר ועדת המשנה והמהנדס.תוקפו של היתר הנו לשלוש שנים מיום הוצאתו בכפוף לסייגים הקבועים בדין.

  ז. דחיית הבקשה להיתר על ידי הועדה
  במידה ודחתה הועדה המקומית את הבקשה להיתר בנייה, רשאי כל צד הרואה עצמו נפגע על ידי הדחייה, לערעור בפני ועדת ערר תוך 30 ימיםמיום קבלת החלטת הועדה.
 1. א. בקשה הכוללת מרחב מוגן חדש
  כל בקשה להיתר לבית חדש או לתוספת בנייה מעל 12 מ"ר טעונה אישור רשויות מרחב המוגן. תכניות ההגשה יכללו תכנון לממ"ק (מרחב מוגן קומתי) או לממ"ד (מרחב מוגן דירתי) הכל בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים – התשנ"ד 1994). המתכנן יפנה ישירות למפקדת המחוז של הג"א, לשם קבלת אישור לתקינות התכניות למרחב המוגן.

  ב. בקשה לתוספת כאשר קיים מקלט או מרחב מוגן בנכס
  במקרה של תוספת בנייה כאשר כבר קיים מקלט או מרחב מוגן בבית, יש להגיש בקשה לפטור לרשויות הג"א. הבקשה תוגש על גבי טפסים מתאימים אשר ניתן לקבלם במועצה המקומית.

  ג.אישור מנהל מקרקעי ישראל
  בכל בקשה להיתר בקרקע שבבעלות מנהל מקרקעי ישראל יש להחתים את המנהל ע"ג הבקשה. בקרקע פרטית – יש להחתים את בעל הזכות בנכס ע"ג הבקשה כאמור לעיל.

  ד. התחייבות האחראי ליציבות וחישובים סטטיים
  לכל בקשה להיתר יצורפו חישובים סטטיים והתחיבות האחראי ליציבות אשר נערכו על ידי האחראי לביצוע השלד. במידה ומבוקשים קירות תמךאו סלעיות בתחום המגרש – יש להגיש לגביהם חישובים סטטיים והתחייבות האחראי ליציבותם.החישובים הסטטיים ייחתמו ויוגשו על ידי מתכנן שלד הבניין בטופס מיוחד.אם נושא הבקשה הוא תוספת בניין,יש לוודא על ידי בדיקת הבניין הקיים כי הבניה החדשה נשוא ההיתר המבוקש לא תפגע ביציבותו לא בשעת ביצועה ולא לאחריה.יש להגיש לוועדה המקומית ,עם גמר הקמת השלד,חישובים סטטיים חדשים אם במהלך הקמת השלד חלו בו שינויים מהותיים,או חישובים סטטיים מתוקנים אם חלו בו במהלך ההקמה שינויים שאינם מהותיים והמחייבים תיקון החישובים המקוריים.

  ה. אישור חברת בזק/ טל"כ/ חברת חשמל
  יש לצרף לכל בניה חדשה או לתוספת בנייה משמעותית אישור חברת חשמל, אישור בזק, אישור טל"כ לחיבור הבית למערכות ולרשתות שלהחברות.

  ו. אישור בדיקת איכות וטיב מוצרים
  יש לצרף הסכם ע"י מעבדה מוסמכת, לגבי הבדיקות הנדרשות בטונים/ממדי"ם/צנרת סניטרית והתחייבות לגבי שימוש בחומרי בנייה תקינים.

  ז. טופס מודד מוסמך
  יש לצרף לבקשה אישור והתחייבות מודד לסימון המבנה והתחייבות להזמנת מפות בגמר מסד וגמר בנין כולל פיתוח – טרם הוצאת ההיתר (טופס מס' 100 -מודד).

  ח. אישור תכנית ביוב סניטרית
  לתיק הבקשה להיתר יש לצרף נספח סניטרי – מים וביוב מאושר על ידי אגף ההנדסה של הרשות המקומית. האישור יכלול את הפיתוח והמדרכה בחזית המגרש.

  ט. אישור על עמידה בתקן בידוד תרמי

  י. אישור שרותי כיבוי אש
  לכל בקשה להיתר לבית משותף יש לצרף אישור שרותי מכבי-אש. כמו-כן, יש לצרף את האישורים בכל מקרה של בקשה להיתר הכוללת חדר הסקה, אח, ארובה וכן בבקשות אשר לא למטרות מגורים.

  יא. אישור לשכת הבריאות המחוזיתיש לצרף לבקשה אישור ממשרד הבריאות, במקרה של בקשה לבניית בית משותף למגורים, או לכל בקשה אשר אינה למטרות מגורים.

  יב. אישור חברת חשמל לחדרי טרנספורמציה
  יש לצרף אישור חברת חשמל לגבי הקמת חדר טרנספורמציה לגבי כל בניה קבלנית חדשה.

  יג. נספח תנאים והתחייבות
  מילוי נספח תנאים והתחייבויות – טרום הוצאת ההיתר (טופס נספחתנאים והתחייבויות).

  יד. נספח פינוי פסולת
  מילוי נספח פינוי פסולת להסדרת הפינוי מאתר הבנייה (טופס נספח פינוי פסולת).

  טו. הועדה המקומית תתנה הוצאת ההיתר עפ"י שיקול דעתה ולפי הצורך
  בתנאים נוספים כגון:
  1. אישור אגף העתיקות במקרה של בנייה בשטח המוכרז כאתר עתיקות.
  2. אישור משרד החינוך בבנייה ציבורית למטרות חינוך.
  3. אישור יועץ תחבורה למיקום חניות, כניסות ויציאות רכב.

  טז. תשלום אגרות והיטלים
  לפני הוצאת היתר הבנייה יש לשלם את אגרות הבנייה והיטל ההשבחה המוטלים מכח חוק התכנון והבנייה.
  1. היטל השבחה
   היטל השבחה משולם עפ"י חוק התכנון והבנייה בגין זכויות בנייה שנוספו לנכס והעלו את ערכו. ההיטל ישולם גם במקרה שתאשר הועדה המקומית הקלה או שימוש חורג בגין אותם הזכויות. בכל מקרה מומלץ לברר במדור היטל השבחה בועדה המקומית אם יוטל היטל השבחה על הבנייה המבוקשת. הואיל ושיעור היטל ההשבחה עשוי להיות גבוה יחסית, מומלץ לבדוק הנושא לפני התחלת הליכי הרישוי. שיעור היטל ההשבחה יקבע על ידי שמאי מקרקעין בכל מקרה לגופו, לפיכך לא יוכלו עובדי הועדה למסור אומדן לגבי שיעור היטל ההשבחה. ניתן לבקש מהועדה לערוך שומה מוקדמת. במקרה זה יש להפקיד מקדמה ע"ח היטל ההשבחה כדי לכסות את הוצאות השמאי.
  2. נוהלי תשלום היטל השבחה
   הועדה תעשה ככל האפשר לקצר את זמן טיפולו של השמאי בבקשה, עם זאת עשוי הטיפול להמשך במקרים מסוימים בין 15 ל- 30 יום. עם קבלת ההערכה השמאית תשלח הועדה המקומית הודעה ובה יפורט שיעור היטל ההשבחה שיש לשלם בגין קבלת ההיתר. בהתאם לחוק ניתנת האפשרות למבקש להגיש שומה אחרת באמצעות שמאי מטעמו. שומה זו תיבדק בידי שמאי הועדה. במידה ושמאי הועדה והשמאי מטעם המבקש לא הגיעו להסכמה לגבי גובה היטל ההשבחה ימונה שמאי מכריע אשר שומתו תהיה סופית אלא אם יוחלט על ידי מי מהצדדים להגיש ערעור על השומה המכרעת לבית משפט השלום על פי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק. המבקש ישתתף בעלות הוצאות השמאי המכריע.
  3. אגרות פיתוח והיטלים ע"י הרשויות המקומיות
   אגרות אלו נגבות ע"י הרשות המקומית שבתחומה מוצעת הבנייה. תשלום אגרת הפיתוח וההיטלים מהווים תנאי לקבלת בקשה להיתר בנייה. מבקש ההיתר חייב לקבל אישור הרשות המקומית כי אין לה התנגדות למתן היתר הבנייה.
   
  שמירה על תנאי ההיתר ובקשה לטופס 4 (טופס איכלוס):
  1. על המבקש שלא מינה קבלן רשום לפני מתן היתר הבנייה – להתחייב למנות קבלן רשום בטרם תחילת העבודה.
  2. לאחר קבלת ההיתר – על המבקש לשים לב לכל התנאים שהינם חלק מתנאי ההיתר ולהקפיד על מילוי התנאים הנ"ל ומילוי בזמן של כל הטפסים שנמסרו ע"י הועדה, למילוי במהלך העבודה ולקראת הגשת בקשה לטופס 4.
  3. בגמר עבודות הבנייה כולל השלמת פיתוח השטח וכשהבניין ראוי לאכלוס – על המבקש לגשת לרשות המקומית שבתחומה בוצעה הבנייה ולקבל הסכמתה למתן טופס 4 וזאת לאחר מילוי כל דרישות המועצה לאכלוס המבנה.על המבקש להגיש בקשה לטופס 4 בצירוף: אישור הרשות המקומית, מילוי טפסי הועדה כתנאי לקבלת טופס 4, ריכוז בדיקות בטונים, הגשת מפת מדידה בגמר בנייה כולל פיתוח השטח ובאזורים מסוימים יש להמציא גם אישור החברה המפתחת.
  4. במידה ולאחר בדיקת התיק ע"י מחלקת הפיקוח והצוות הטכני של הועדה יידרשו השלמות ואישורים נוספים – על המבקש למלאם לפני הוצאת טופס 4 .
א. לא יתחילו בעבודות בניה עליה ניתן היתר אלא אם נתקיימו כל אלה:
 1. בידי מנהל העבודה באתר תכניות הכוללות את כל המסמכים הדרושים על פי החוק והתקנות
 2. תכניות בניה שנערכו על ידי עורך מוסמך.
 3. תכניות קונסטרוקציה.
 4. התקשרות חוזית בין מבקש ההיתר לבין מעבדה מוסמכת לבדיקת חומרי בניין.

ב.על התחלת בנייה ומועדה תינתן הודעה מראש לועד המקומית ולאחראי על הביקורת. כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור רואים את עבודות הבנייה כבניה שלא בהיתר.

ג.לא יוחל בבניה כל עוד לא נתמנה אחראי לביקורת הביצוע לרשותכם עומד צוות עובדי הועדה אשר יטפל בכל פניותיכם.
 
במידה ועל אף האמור לעיל – יידרשו הסברים נוספים – יש לפנות לאחראיות האזור במחלקת הרישוי.

מפה טופוגרפית

 1. מפה טופוגרפית תיערך בקנ"מ 1:250
 2. המפה תהא מבוססת על מדידות שנערכו תוך ששה חודשים שקדמו לתאריך הגשת הבקשה, כולל חתימת מודד מוסמך.
 3. במפה הטופוגרפית יצויינו:
  א. שטח הנכס וגבולותיו, לפי הרישום בספרי המקרקעין תשכ"ט – 1969
  ב. הדרכים הגובלות עם הנכס ומפלסיהן.
  ג. קווי רחוב.
  ד. כל בנין הנמצא במרחק 10.00 מטרים מגבולות הנכס.
  ה. כל בנין, גדר, שפה, עמוד חשמל, עמוד טלפון, עץ, שוחה וכל עצם הנמצא בנכס או בדרכים הגובלות וכן המרחקים בין העצמים האמורים.
  ו. גבולות החלקות הנמצאות מעבר לדרכים הגובלות עם הנכס וקווי הבניין שלהן.
  ז. ברזי שריפה המחוברים לרשת אספקת מים ראשית.
  ח. חץ הצפון.
  ט. קנה המידה שלפיו נערכה המפה.
  י. קווי רמה בהפרשי גובה של 0.25 מ' עד 0.50 מ' בהתאם לאזור.
  יא. תחומי הנכס.
  יב. הדרכים הגובלות עם הנכס, בין אם הן קיימות ובין אם הן מוצעות, מפלסיהן, שמות רחובות וציון רוזטות.
  יג. תעלות ושוחות ניקוז הנמצאות בנכס, בדרכים הגובלות או בסמוך להן.
  יד. מפלסים אבסולוטיים של רצפות נמוכות הנמצאות בתחום הנכס או בנכסים הגובלים.


הוגשה בקשה להיתר להקמת בנין חדש ובסביבת הנכס קיימים קווי אספקת מים או מערכת ביוב ציבורית -יצוינו במפה המצבית, נוסף לאמור בתקנת משנה (ג) הדברים הבאים:

 1. קווי הצנרת של אספקת המים ומערכת הביוב, וקוטרי הצינורות ומפלסיהם.
 2. תאי הבקרה ושיפועי הביוב הציבורי שאליו יחובר הבניין


במפה הטופוגרפית תשולב מפת הסביבה ערוכה בקנה מידה 1:2,500 ובה יצוינו בין השאר הדברים האלה:

 1. הקואורדינטות.
 2. הדרכים הציבוריות שבסביבת הנכס, שמותיהן ומידת סלילתן.
 3. פיתוח הסביבה.
 4. מספרי הרישום של הגושים והחלקות הגובלים עם הנכס.

זקוקים להיתר בנייה? לחברת קלינגר היתרי בניה נסיון של שנים וקשרים מסועפים עם המערכת והאנשים שממנה היא מורכבת. נוכל להציע לכם פתרונות יצירתיים גם לבעיות סבוכות במיוחד

היתרי בניה ושימוש לסוגיהם ( מתוך פרסום של משרד הפנים )-קלינגר

רישוי והיתרי בניה

כל בנין המחויב בהיתר בניה מוגדר בחוק כדלקמן:
"בנין" – כל מבנה, בין שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון, טיט, ברזל, עץ או כל חומר אחר,לרבות- כל חלק של מבנה כאמור וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע: קיר, סוללת עפר, גדר וכיוצא באלה הגודרים או תוחמים, או מיועדים לגדור, או לתחום, שטח קרקע או חלל.

להלן סוגי הפעולות המחייבות קבלת היתר בניה:

 • התווייתה של דרך סלילתה וסגירתה.
 • הקמתו של בניין, הריסתו, הוספה לבנין קיים, למעט שינוי פנימי .
 • שימוש חורג במקרקעין.
 • חציבה, חפירה, כריה מילוי המשנים את פני הקרקע, יציבותה או בטיחותה, למעט נושאים הפטורים בתקנות.

כל היתר בניה כפוף להוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,תנאיו ואגרות), התש"ל 1970 . תקנות אלה מסדירות את הליכי הדיון ומתן היתר הבניה וכוללות הוראות מפורטות לבניה שמטרתן הבטחת בטיחות ,שלום הציבור ובריאותו.
חובתה של ועדה מקומית למסור לכל המבקש, מידע תכנוני הנוגע לכל אזור ואתר, לרבות מידע אודות התוכניות החלות על הקרקע או המופקדות (והעשויות לכן לחול עליה בהמשך) והוראות הבניה המפורטות בהן.
כל המבקש היתר בניה זכאי כמובן לקבל מידע מפורט הרבה יותר. המידע נמסר בתמורה לתשלום אגרות הקבועות בתקנות. היתר התואם את הוראות התוכניות ניתן על-ידי רשות הרישוי המקומית הכוללת בין השאר את יושב ראש הועדה המקומית ומהנדס הועדה.
על כל סירוב של רשות רישוי כזו, ליתן היתר, ניתן לערור לועדת ערר.

תוקפו של היתר הבניה

תוקפו של היתר הבניה מוגבל בזמן -החלטה לתת היתר או לחדשו, תיחשב כבטלה בתום שנה מהיום שבו הודע למבקש על האישור. תוקפו של ההיתר הוא ל 3- שנים (ניתן מטעמים מיוחדים לתת היתר ל 5- שנים).
כאמור, אם לא הוחל בעבודה או בשימוש תוך שנה מהוצאת ההיתר-בטל ההיתר במקרים מסויימים ניתן להאריך את תוקפו של ההיתר באמצעות הגורם שהנפיק אותו.

הקלות

הועדה המקומית במליאתה או בועדת המשנה מוסמכת לאשר הקלה. הקלה הינה הרשאה לבצע עבודה הטעונה היתר בסטייה מהוראת תוכנית או תקנה אחרת, ושאין בה משום שימוש חורג .
ועדה מקומית רשאית לאשר רק הקלות שאין בהן סטייה ניכרת מהתכנית .
סטייה ניכרת הינה תוספת זכויות בניה אם התוכנית הופקדה לאחר 1/8/1989 ! ; – אם התוכנית הופקדה לפני 1/8/1989 , ניתן להוסיף זכויות בניה מוגבלות כקבוע בתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתוכנית), התשכ"ז 1967.
כאמור הועדה המקומית מוסמכת להעניק הקלות שאינן נחשבות סטייה ניכרת (בנושאים כגון : קווי בנין, מס' קומות ומקומות חניה), אך תקנות סטייה ניכרת מגבילות את סמכותה של הועדה גם בהענקת הקלות בתחומים אלה . תנאי למתן הקלה הינו פרסום הבקשה בעיתונות ושליחת הודעות לבעלי הזכויות בקרקע ובחלקות גובלות, אשר עלולים להיפגע אם תינתן ההקלה למבקש; שמיעת התנגדויות לבקשה-ככל שהוגשו וקבלת הכרעה . על ההחלטות הועדה המקומית ניתן לערור לועדת ערר.

שימוש חורג

הועדה המקומית מוסמכת לאשר היתר לשימוש חורג. שימוש חורג בקרקע או בבניין, הוא שימוש למטרה שלא הותרה לפי כל תכנית או תקנה שלפי החוק (או לפי היתר), חלות על הקרקע או הבניין. כלומר שימוש חורג יכול שיהיה בחריגה מתכנית או מהיתר קודם שהוצא לבנין או לקרקע.
תקנות סטייה ניכרת אוסרות על מתן היתר לשימוש חורג אם השימוש בבניין או בקרקע יש בו שינוי מהיעוד שנקבע בתוכנית והוא משנה את אופייה של הסביבה הקרובה. בטרם מתן היתר לשימוש חורג, יש לפעול בדומה לנדרש בהקלות: דיון בהתנגדויות שהוגשו ( אם הוגשו ) וקבלת הכרעה.
על החלטות הועדה המקומית בעניין היתרים בשימוש חורג, ניתן לערור בפני ועדת הערר. היתר לשימוש חורג על קרקע חקלאית מוכרזת מחייב קבלת אישורים נוספים: גם של הועדה המחוזית ושל הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ( "הולקחש"פ" ).

תוכנית לשימושים חורגים

לעיתים קורה שתוכנית משנה את ייעודי הקרקע או את השימושים המותרים בקרקע. במצב דברים זה, עלול שימוש שהיה מותר בעבר בהיתר, להפוך להיות שימוש חורג אסור ! כך למשל אזור מסוים יועד ואושר בעבר לתעשייה וכך הוקם בו מפעל תעשייתי כדין.לימים הוחלט להפוך את האזור לשכונת מגורים ובמקרה כזה, הופכים המפעלים למבנים חורגים אסורים !

לעיתים התוכנית המשנה (זו המייעדת את הקרקע לייעודה החדש – האחר), קובעת הוראות מעבר לרבות תקופת הסתגלות. לעומת זאת, לעיתים הדבר נעשה רק בתוכנית שניה ומשלימה לפי פרק ז' לחוק.תוכנית זו, (הנעשית לפי פרק ז') ,קובעת לכל מגרש ומגרש את תקופת השימוש החורג שבמהלכה ניתן להמשיך ולעשות בקרקע שימוש חורג, וזאת בשים לב לתקופה המשוערת להמשך קיומו של הבניין (בהתחשב בגילו ובמצבו), לרבות התקופה המשוערת להמשך קיומו היעיל של הבניין מבחינה כלכלית וכמקור הכנסה, וכן בהתחשב במידתה ואופייה של החריגה של הבניין מהתוכנית החדשה ובהתחשב באופיו הציבורי של הבניין. תוכנית זו, (הנעשית לפי פרק ז' לחוק), מובאת לאישור באותם הליכים הנהוגים במקרה של תוכנית מתאר מקומית (לרבות הפקדתה להתנגדויות).

רישוי בנייה

כל בנייה חייבת על פי החוק בקבלת אישורים ממוסדות שונים בעירייה ומחוצה לה והרשות המקומית אחראית על האכיפה והפיקוח, באמצעות האגף לרישוי ולפיקוח על הבנייה. פעילות האגף נעשית תוך שמירה על הזכויות הקנייניות של מבקש הבקשה ועל זכויות שכניו וסביבתו.

האגף לרישוי ולפיקוח על הבנייה משמש מוקד מידע מקצועי בנושא רישוי בנייה – הן מבחינת מהות התכנון והרישוי והן מבחינה ארגונית תהליכית. האגף הינו הזרוע המקצועית העיקרית של ועדות/רשות הרישוי השונות.
האגף בוחן את מידת התאמת הבקשה לדרישות החוק והתקנות, בראיה פרטנית וכוללת של התכנון והבנייה בתחומי העיר תל אביב-יפו, כבסיס להחלטת הועדה/רשות הרישוי על מתן או אי מתן היתר.

ניתן לבדוק ולעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות המערכת המקוונת לבדיקת סטטוס הטיפול בתיק המידע.
הליך רישוי הבנייה כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה הינו תהליך מורכב הדורש הבנה מקצועית. החוק מחייב שהגשת הבקשה להיתר בנייה תוגש ע"י איש מקצוע מוסמך.
להלן פירוט השלבים בתהליך הרישוי, הנחיות ואישורים נדרשים.
אם הינך חוכר נכס של עיריית תל-אביב-יפו, פנה לעמוד חכירת נכסים לפרטים נוספים.

ישוי בנייה
כתובת: שדרות בן גוריון 68 , קומה כניס
טלפון: 03-5217080 (שלוחה 3, תת שלוחה 1)
פקס: 03-5216800
מענה טלפוני: ימים א', ב', ג', ה', בשעות 15:00-08:00
קבלת קהל:
מתאמות הרישוי: ימים א', ב', ג', ה', בשעות 08:00-11:30 בתיאום מראש, ובשעות 11:30-13:00 ללא תיאום מראש.
מהנדסי הרישוי: ימים א', ג', בשעות 11:00-08:00 בתיאום מראש.
אדריכל הרישוי: ימים א', ב', ג', בשעות 11:00-08:00 בתיאום מראש.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן