חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

אישורי בטיחות מוסדות חינוך

אנו מבצעים בדיקות קונסטרוקטור לגני ילדים ומוסדות חינוך בכל הארץ!

טופס אישור בטיחות בעקבות מבדק להתאמת תשתית ליעודה כמוסד חינוך

 

לכבוד משרד החינוך והתרבות,

האגף לחינוך מוכר שאינו רשמי

תאריך : __________________

התאמת תשתית ליעודה כמוסד חינוכי – אישור בטיחות בעקבות מבדק

חובה למלא את כל הסעיפים ולשלוח למשרדנו את הטופס המקורי,וחתימות מקוריות

מטרת המבדק: □ רישוי ראשון □ חידוש רישיון (סמן את המשבצת המתאימה)

נתונים
  1. בתאריך __________________ קיימתי מבדק בטיחות במקום המיועד לשמש/ המשמש כמוסד חינוכי שאלה פרטיו:
   שם המוסד: _____________________________
   סמל המוסד: ( לבתי ספר ) ________________ ב"ס (לבתי ספר ) _________________
   ג"י: (לגני ילדים) __________________________
   כתובת המוסד: ( כולל רח', מס',עיר ) _____________________________________________
   טלפון במוסד : __________________/_______
   הבעלות: ________________________________________________________________
   פרטי מנהל המוסד החינוכי: _____________ טלפון ______________ נייד:_____________
   תוקף הרישיון : ___________________
   בגן ילדים / בתי ספר- מספר כיתות שנבדקו : ______________
  2. יעוד המוסד החינוכי ( סמן את המשבצת המתאימה):
   □ גן ילדים
   □ בית ספר יסודי (כיתות א – ח)
   □ בית ספר על יסודי – טכנולוגי
   □ בית ספר על יסודי – עיוני
   □ בית ספר על יסודי – אקסטרני
   □ אחר ___________________ (פרט)

   ממצאים
  3. במבדק נתבררו הממצאים האלה:
   א. אישורים
   הוצגו ונבדקו האישורים הנדרשים לפי חוזר המנהל הכללי (הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך) ונמצאו תקפים.
   ואלה האישורים שנבדקו (סמן את המשבצת המתאימה):
   1) אישורי חובה
   □ תקרות תלויות – אישור בודק מוסמך (מהנדס קונסטרוקטור) אודות תקינות תקרות תלויות –
   בדיקה פעם בחמש שנים או בכל מקרה של שקיעה או פגיעה אחרת.
   □ מוכנות מניעת דליקות ומילוט – אישור יועץ בטיחות מטעם הבעלות אודות מוכנות
   למניעת דליקות, לכיבוי ולמילוט [1] .
   □ בדיקת מתקני חשמל – אישור חשמלאי בודק לתקינות מתקני החשמל וההארקה –
   בדיקה פעם בחמש שנים.
   □ תחזוקת מתקני חשמל – תכנית מאושרת על ידי הבעלות לאחזקה מונעת ולתחזוקת שבר של
   מתקני החשמל במוסד החינוכי הכוללת אישור בדיקה שנתי של חשמלאי מוסמך.

   2) אישורים נוספים

יציבות מבנים
□ אישור מהנדס קונסטרוקציה אודות יציבות מבנים – במקרה של קיום סדקים או שקיעה של חלקי מבנה.□ לא נראים סימני שקיעה או סדקים במבנה
מתקני משחק
□ אישור מכון התקנים או מעבדה מוסמכת מטעמו אודות התקינות של המתקנים – בדיקה פעם בשנה□ לא מותקנים מתקני משחק בחצר המוסד
מתקני חינוך גופני בחצר
□ אישור יועץ בטיחות מטעם הבעלות אודות תקינות של מתקני החינוך הגופני בחצר – בדיקה פעם בשנה□ לא מותקנים מתקני חינוך גופני בחצר המוסד
מתקני ספורט ושל"ח באולמות ספורט
□ אישור מכון התקנים או מעבדה מוסמכת המוכרת על ידו אודות התקינות של המתקנים [2], או:
□ אישור מהנדס קונסטרוקציה אודות יציבות וחוזק מתקני הספורט[3]
□ לא מותקנים מתקני ספורט ושל"ח
מעליות
□ אישור בודק מוסמך (כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה) למעליות ולמתקנים□ לא מותקנות מעליות במוסד שנבדק
עוצמת קרינה שנאים חשמליים/ קרבה לרווי מתח עליון/ קרבה לאנטנות סלולאריות/ מקור אחר
□ אישור מעבדה מוסמכת לבדיקת עוצמת קרינה במוסדות שבתחומם או בקרבתם נמצאות אנטנות סלולאריות□ לא מותקנים שנאים חשמליים בתחומי המוסד או בקרבתו
מבנים יבילים[4]
□ אישור מהנדס קונסטרוקציה אודות תקינות הבסיס של מבנה יביל□ לא מתוקנים מבנים יבילים בתחומי המוסד שנבדק

  1. ב. 
פערים : (סמן את המשבצת המתאימה
  1. )

  1. □ לא נתבררו פערים ביחס לדרישות חוזר המנהל הכללי.

  1. □ במהלך המבדק התבררו פערים בין המצב בפועל של התשתית (כמו אורך מסדרון, רוחב מסדרון, מספר מדרגות, נתיבי מילוט, מטבחים, מקווה, ועוד) לבין דרישות חוזר המנהל הכללי להבטחת הבטיחות במוסדות חינוך.


  1. ג. 
הערכת סיכונים ביחס לפערים שנתבררו[5]
  1. 1) בוצעה הערכת סיכונים
[6]
  1.  לגבי לפערים ביחס לחוזר המנהל הכללי להבטחת הבטיחות. הערכת הסיכונים מלמדת כי טיבם של הפערים ו/או פעולות המניעה שננקטו ביחס אליהם מביאים סיכונים אלה למעמד של סיכון נסבל
[7]
  1. .

  2) טבלת הערכת הסיכונים מצורפת בנספח א' להודעה זו.
 
ד. תכנית לשיפורי בטיחות[8] ביחס לפערים שנתבררו
   1. 1) פירוט הפעולות המתקנות לגבי לפערים ביחס לדרישות חוזר המנהל הכללי להבטחת הבטיחות,שהבעלות התחייבה ליישמן בלוחות הזמנים המפורטים בטבלה הבאה:

ספ'הדרישה בחוזר המנכ"למהות הפערהפעולה המתקנתמועדי סיום ליישום פעולות מתקנות על פי התחייבות הבעלות
1.   לא יאוחר מ ___/___/___
2.   לא יאוחר מ ___/___/___
3.   לא יאוחר מ ___/___/___
4.   לא יאוחר מ ___/___/___
5.   לא יאוחר מ ___/___/___
התחייבות הבעלות לביצוע הפעולות המתקנות לפי לוח זמנים דלעיל , חובה .

  _______________________________________
שם וחתימת מנהל מחלקת החינוך ברשות/בעלות

סיכום
  1. 3) לאור ממצאי המבדק, הערכת הסיכונים והתכנית לשיפורי בטיחות, הנני קובע כי מן הבחינה הבטיחותית, אין מניעה לייעד את התשתית שנבדקה לשמש כמוסד חינוך.

  1. 4) הנני ממליץ להתנות את הרישוי באלה[9]:

  1. א. ­­­____________________

  1. ב. ____________________

  1. ג. ____________________

  1. ולקצוב את תקופת הרישיון ל _____________פרטי עורך המבדק וחתימתו
  1. שם משפחה: _______________ שם פרטי: _______________ מס' תעודת זהות: _______________

  1. הגדרת הכשירות: ממונה בטיחות בעבודה[10] יועץ בטיחות במגזר החינוך[11] אחר[12] _______________

  1. מספר תעודת הסמכה _______________ טלפון: _______________ נייד:_______________

  חתימת עורך המבדק: _______________ תאריך _______________

 

נספחים

נספח א': טבלת הערכת הסיכונים שהתקיימה ביחס לפערים בתשתית
נספח ב': דוגמה לשימוש בטבלת הערכת סיכונים

יש לצרף את טבלת הערכת הסיכונים, בתבנית הבאה:

סד'הפערהסכנהפעולות הבקרה
שננקטו 1
סבירות ההתממשות התרחיש 2חומרת הפגיעה 3 אם יתממש התרחישרמת הסיכון בעקבות פעולות הבקרה 4
1הדרישה בחוזר מנכ"ל:


המציאות בפועל:

תרחיש א (*)':    
תרחיש ב (*)'      
2הדרישה בחוזר מנכ"ל:


המציאות בפועל:

תרחיש א (*)'    
תרחיש ב (*)'      
 
 
 
 

נספח ב': דוגמה לטבלת הערכת סיכונים לגבי פערים בתשתית

 
 
[1] בתקופת המעבר יצרף יועץ הבטיחות לאישור המוכנות את רשימת המבדק שלפיה ערך את הבדיקה. רשימת המבדק תהיה לפחות זהה בתכולתה לרשימה המצורפת לחוזר המנהל הכללי להבטחת בטיחות; החל מאפריל 2005 יורשו לקיים את מבדק המוכנות למניעת דליקות ולמילוט רק יועצי בטיחות שהוסמכו בדרך שתפורסם על ידי משרד החינוך.
[2] תקן הכולל את מפרטי הבדיקה ואת תהליך הבדיקה של מתקני ספורט נמצא בהכנה במכון התקנים הישראלי. עם פרסום התקן יש
לפעול רק על פי מפרטי הבדיקה ותהליך הבדיקה שכללו בו.
[3] ראה הערה 2.
[4] מבנים שאינם עמידי אש – מבנים יבילים אשר מרכיביהם אינם עשויים מאלמנטים עמידי אש (עמידות אש של 90 דקות לפחות,
על פי חוק התכנון והבניה). מבנה יביל יותקן לתקופה של 5 שנים בלבד. בחוק התכנון והבנייה מבנה יביל מוגדר כ"בנייה קלה
כמבנה יביל ארעי".
[5] התייחסות לסעיף זה רק אם נתבררו פערים ביחס לחוזר המנהל הכללי – הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך.
[6] הערכת סיכונים היא התהליך אשר בו מזהים גורם סיכון, קובעים את מאפייניו, מעריכים את רמת הסיכון וקובעים אם הוא נסבל
[7] סיכון שהוקטן לרמה שהארגון מוכן לשאת בהתייחס למחויבותיו על פי חוק ולמדיניות הבטיחות והגהות התעסוקתית שלו
(תקן ישראלי, ת"י 18001 )
[8] התייחסות לסעיף זה רק אם נתבררו פערים שהם על פי דעתו של עורך המבדק בקדימות 2 או 3.
[9] יש להתייחס לסעיף זה רק במקרה שבו יועץ הבטיחות סבור כי יש להגביל את תקופת הרישוי ולהתנות את תוקף הרישוי
בהשלמת יישום התכנית לשיפורי הבטיחות.
[10] גורם מסמיך: הפיקוח על העבודה
[11] גורם מסמיך: המכון לפריון העבודה והייצור, המרכז לקידום טכנולוגי
[12] באישור האגף לביטחון, בטיחות ושע"ח במשרד החינוך
1 כל פעולה, בין שהפעולה הנה פיסית (כמו מחסום, גידור וכד'), בין שהפעולה הנה הנדסית (כמו שינוי טכנולוגי), ובין שהפעולה הנה אדמיניסטרטיבית (כמו הוראות בטיחות, פיקוח, שילוט וכד') או שימוש בציוד מגן אישי שנועדה להקטין את סבירות התממשות הסיכון או את חומרת הפגיעה.
2 ההסתברות שהתרחיש שמנותח יתממש. הסבירות תבוטא באחד מהמונחים האלה: מאוד לא סביר או לא סביר
3 חומרת הפגיעה האופיינית במקרה שהתרחיש,למרות כל אמצעי הבקרה, בכל זאת יתממש. החומרה תבוטא באחד מהמונחים אלה: פגיעה קלה או פגיעה חמורה
4 הסכנה השיורית, זו הנותרת לאחר נקיטת אמצעי הבקרה. רמת הסיכון המותרת הנה סיכון נסבל (תזכורת: סיכון שהוקטן לרמה שהארגון מוכן לשאת בהתייחס למחויבותיו על פי חוק ולמדיניות הבטיחות והגהות התעסוקתית שלו)
1 כל פעולה, בין שהפעולה הנה פיסית (כמו מחסום, גידור וכד'), בין שהפעולה הנה הנדסית (כמו שינוי טכנולוגי), ובין שהפעולה הנה אדמיניסטרטיבית (כמו הוראות בטיחות, פיקוח, שילוט וכד') שנועדה להקטין את סבירות התממשות הסיכון או את חומרת הפגיעה.
2 ההסתברות שהתרחיש שמנותח יתממש. הסבירות תבוטא באחד מהמונחים האלה: מאוד לא סביר או לא סביר
3 חומרת הפגיעה האופיינית במקרה שהתרחיש,למרות כל אמצעי הבקרה, בכל זאת יתממש. החומרה תבוטא באחד מהמונחים אלה: פגיעה קלה או פגיעה חמורה
4 הסכנה השיורית, זו הנותרת לאחר נקיטת אמצעי הבקרה. רמת הסיכון המותרת הנה סיכון נסבל (תזכורת: סיכון שהוקטן לרמה שהארגון מוכן לשאת בהתייחס למחויבותיו על פי חוק ולמדיניות הבטיחות והגהות התעסוקתית שלו).
יש לצרף את טבלת הערכת הסיכונים, בתבנית הבאה:

סד'הפערהסכנהפעולות הבקרה
שננקטו 1
סבירות ההתממשות התרחיש 2חומרת הפגיעה 3 אם יתממש התרחישרמת הסיכון בעקבות פעולות הבקרה 4
1הדרישה בחוזר מנכ"ל:


המציאות בפועל:

תרחיש א (*)':    
תרחיש ב (*)'      
2הדרישה בחוזר מנכ"ל:


המציאות בפועל:

תרחיש א (*)'    
תרחיש ב (*)'      
 
 
 
 

נספח ב': דוגמה לטבלת הערכת סיכונים לגבי פערים בתשתית

 
 
(*) הערה: מספר התרחישים המוצג בטבלה הינו שרירותי ומיועד להמחשה בלבד. בפועל אפשר שיזוהה תרחיש אחד בלבד, או שיזוהו יותר, הכול לפי העניין.

סד'הפערהסכנהפעולות הבקרה
שננקטו 1
סבירות ההתממשות התרחיש 2חומרת הפגיעה אם יתממש התרחיש 3רמת הסיכון בעקבות פעולות הבקרה 4
1הדרישה בחוזר מנכ"ל:
מגרשי ספורט – יישמרו שוליים נקיים ברוחב מינימאלי של 2 מטרים. עצמים בולטים, ברזיות, הידראנטים, עמודי תאורה, לוחות חשמל וכיוצ"ב – יורחקו משולי מגרש הספורט.
חוזר המנהל הכללי, עמוד 139, סעיף 22

המציאות בפועל:
במרחק של 1.80 מ' משולי המגרש מוצב עמוד תאורה
תרחיש א':
בלהט המשחק אחד הילדים לא יצליח לבלום את ריצתו ויפגע בעמוד התאורה
עמוד התאורה צופה בחומר סופג אנרגיה (כדוגמת משטח לבלימת נפילה)

פעולות מתקנות נוספות – ראה בתכנית לשיפורי בטיחות
לא סבירקלהסיכון נסבל
2רוחב המסדרון בית ספר חד-סטרי לא יפחת מ 2.4 מטרים נטו.
חוזר המנהל הכללי, עמוד 141, סעיף 1

המציאות בפועל:
רוחב המסדרון הינו 2.10 מ'
תרחיש א':
במקרה של מצב חירום עלולים תלמידים לדרוס אחד את השני
מספר התלמידים בפועל עונה על הגדרת המינימום לפתח מילוט (55 ס"מ לכל 60 תלמידים)

כל החפצים שהיו ממוקמים במסדרון הועתקו ממקומם

נתקבל אישור כיבוי אש לסידורי המילוט
מאוד לא סבירפגיעה חמורהסיכון נסבל

[1] בתקופת המעבר יצרף יועץ הבטיחות לאישור המוכנות את רשימת המבדק שלפיה ערך את הבדיקה. רשימת המבדק תהיה לפחות זהה בתכולתה לרשימה המצורפת לחוזר המנהל הכללי להבטחת בטיחות; החל מאפריל 2005 יורשו לקיים את מבדק המוכנות למניעת דליקות ולמילוט רק יועצי בטיחות שהוסמכו בדרך שתפורסם על ידי משרד החינוך.
[2] תקן הכולל את מפרטי הבדיקה ואת תהליך הבדיקה של מתקני ספורט נמצא בהכנה במכון התקנים הישראלי. עם פרסום התקן יש
לפעול רק על פי מפרטי הבדיקה ותהליך הבדיקה שכללו בו.
[3] ראה הערה 2.
[4] מבנים שאינם עמידי אש – מבנים יבילים אשר מרכיביהם אינם עשויים מאלמנטים עמידי אש (עמידות אש של 90 דקות לפחות,
על פי חוק התכנון והבניה). מבנה יביל יותקן לתקופה של 5 שנים בלבד. בחוק התכנון והבנייה מבנה יביל מוגדר כ"בנייה קלה
כמבנה יביל ארעי".
[5] התייחסות לסעיף זה רק אם נתבררו פערים ביחס לחוזר המנהל הכללי – הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך.
[6] הערכת סיכונים היא התהליך אשר בו מזהים גורם סיכון, קובעים את מאפייניו, מעריכים את רמת הסיכון וקובעים אם הוא נסבל
[7] סיכון שהוקטן לרמה שהארגון מוכן לשאת בהתייחס למחויבותיו על פי חוק ולמדיניות הבטיחות והגהות התעסוקתית שלו
(תקן ישראלי, ת"י 18001 )
[8] התייחסות לסעיף זה רק אם נתבררו פערים שהם על פי דעתו של עורך המבדק בקדימות 2 או 3.
[9] יש להתייחס לסעיף זה רק במקרה שבו יועץ הבטיחות סבור כי יש להגביל את תקופת הרישוי ולהתנות את תוקף הרישוי
בהשלמת יישום התכנית לשיפורי הבטיחות.
[10] גורם מסמיך: הפיקוח על העבודה
[11] גורם מסמיך: המכון לפריון העבודה והייצור, המרכז לקידום טכנולוגי
[12] באישור האגף לביטחון, בטיחות ושע"ח במשרד החינוך
1 כל פעולה, בין שהפעולה הנה פיסית (כמו מחסום, גידור וכד'), בין שהפעולה הנה הנדסית (כמו שינוי טכנולוגי), ובין שהפעולה הנה אדמיניסטרטיבית (כמו הוראות בטיחות, פיקוח, שילוט וכד') או שימוש בציוד מגן אישי שנועדה להקטין את סבירות התממשות הסיכון או את חומרת הפגיעה.
2 ההסתברות שהתרחיש שמנותח יתממש. הסבירות תבוטא באחד מהמונחים האלה: מאוד לא סביר או לא סביר
3 חומרת הפגיעה האופיינית במקרה שהתרחיש,למרות כל אמצעי הבקרה, בכל זאת יתממש. החומרה תבוטא באחד מהמונחים אלה: פגיעה קלה או פגיעה חמורה
4 הסכנה השיורית, זו הנותרת לאחר נקיטת אמצעי הבקרה. רמת הסיכון המותרת הנה סיכון נסבל (תזכורת: סיכון שהוקטן לרמה שהארגון מוכן לשאת בהתייחס למחויבותיו על פי חוק ולמדיניות הבטיחות והגהות התעסוקתית שלו)
1 כל פעולה, בין שהפעולה הנה פיסית (כמו מחסום, גידור וכד'), בין שהפעולה הנה הנדסית (כמו שינוי טכנולוגי), ובין שהפעולה הנה אדמיניסטרטיבית (כמו הוראות בטיחות, פיקוח, שילוט וכד') שנועדה להקטין את סבירות התממשות הסיכון או את חומרת הפגיעה.
2 ההסתברות שהתרחיש שמנותח יתממש. הסבירות תבוטא באחד מהמונחים האלה: מאוד לא סביר או לא סביר
3 חומרת הפגיעה האופיינית במקרה שהתרחיש,למרות כל אמצעי הבקרה, בכל זאת יתממש. החומרה תבוטא באחד מהמונחים אלה: פגיעה קלה או פגיעה חמורה
4 הסכנה השיורית, זו הנותרת לאחר נקיטת אמצעי הבקרה. רמת הסיכון המותרת הנה סיכון נסבל (תזכורת: סיכון שהוקטן לרמה שהארגון מוכן לשאת בהתייחס למחויבותיו על פי חוק ולמדיניות הבטיחות והגהות התעסוקתית שלו).

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן