חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

היתר בניה למערכת סולארית

כיצד ניתן להשיג היתר בנייה להתקנת פאנלים סולארים? על כך בעמוד זה

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 6/2009
ב' באייר תשס"ט 26 באפריל 2009

דברי הסבר לתקנות היתר לעבודה מצומצמת בדבר טכנולוגיית פוטו – וולטאית
בעקבות החלטת הממשלה מיום 20/2/2008 בדבר התייעלות אנרגטית, הוקמה ועדת מנכ"לים לקביעת תוכנית ליישום ההחלטה. במסגרת המלצות הביניים של ועדת המנכ"לים, הומלץ כי משרד הפנים, בהתייעצות עם משרד התשתיות והמשרד להגנת הסביבה, יגבש הקלות רגולטוריות לעידוד בנית מבנים מודעי אנרגיה עבור מתקנים המיועדים לאפשר ניצול יעיל של אנרגיה. ההקלות יתייחסו לנושאים כגון זירוז הליכי תכנון וטיפול בהיתרי בנייה, פטורים מאגרות וכו'.

ב- 1/7/2008 נכנס לתוקפו הסדר של רשות החשמל לייצור חשמל לצריכה עצמית ולהעברת עודפים לרשת באמצעות מתקנים קטנים בטכנולוגיה פוטו-וולטאית. זאת, במסגרת השגת יעדי הממשלה לקידום ועידוד השימוש באנרגיה מתחדשת במשק החשמל הישראלי.

הסדר זה מיועד לצרכני חשמל בעלי מתקנים פוטו-וולטאיים המשמשים לצריכתם העצמית.

ההסדר יחול הן על צרכני מתח נמוך והן על צרכני מתח גבוה, אולם קיימת מגבלת הספק: לצרכנים בתעריף ביתי למגורים, יותרו מתקנים בהספק מותקן בודד שלא יעלה על 15 קילו-ואט לצרכנים אחרים, יותרו מיתקנים בהספק מותקן שלא יעלה על 50 קילו-ואט.

תנאי ההסדר האמור תקפים עד להשגת 50 מגה-ואט במצטבר בפריסה ארצית, או עד לסוף שנת 2014 לפי המוקדם מביניהם, כאשר תעריפי רכישת עודפי החשמל משתכנים מעת לעת .
כדי לבחון את האפשרות להקל ולקצר את הליכי אישור המתקנים האמורים, המליצה המועצה הארצית בישיבתה מיום 6/1/09 על מתכונת הרישוי המוצעת בתקנות הנדונות.

על פי התקנות המוצעות, הליך רישוי מתקנים פוטו-וולטאיים על גג מבנה קיים יהיה באמצעות הגשת בקשה להיתר לעבודה מצומצמת. בדומה להליך הרישוי הנדרש לדוד שמש. הנחת היסוד בבסיס התקנות היא כי מתקנים אלה, המשמשים לצריכה עצמית, דומים בחזותם למערכת הקולטים של דוד שמש, וכי לוחות אלה מותקנים על גג המבנה. במידה שמדובר בגג משופע, מונחים הלוחות ישירות ובצמוד לגג: במידה שמדובר בגג שטוח, מונחים הלוחות בצמוד לגג באופן שאיננו בולט מהמעקה.

לבקשה להתקנת מתקן פוטו-וולטאי יש לצרף תוכנית גג, חזיתות, חישובים סטטיים ואישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המתקן הפוטו-וולטאי, ולפי דרישת מהנדס הוועדה המקומית – גם מסמכים לעניין מניעת סינוור הנובע מהמתקן האמור.

בנוסף, מאפשרות התקנות להעביר את הבקשה למסלול הליך הרישוי הרגיל מטעמים מיוחדים. יצויין כי תקנות אלה אינן חלות על בקשה להיתר להתקנת מתקנים פוטו-ווטלאיים על גג מבנה המיועד לשימוש .

התקנות הומלצו לחתימת שר הפנים במליאת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בישיבתה מיום 6 בינואר 2009.
 
חוזר מנכ"ל משרד הפנים 6/2009
ב' באייר תשס"ט 26 באפריל 2009

תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) (לתיקון), התשס"ט – 2009
בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה1
בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"ג – 2003 (להלן התקנות העיקריות).
  1. ההגדרה "היתר" יבוא:
    "חישובים סטטיים" – כהגדרתם בתקנות הבניה.
  2. אחרי ההגדרה "מחסן טרומי פריק" יבוא:
    "מיתקן פוטו-ווטלאי" – מערכת לייצור חשמל לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת החשמל, הממירה ישירות אנרגיה סולרית לאנרגיה חשמלית".
תיקון תקנה 2
תיקון תקנה 2 בתקנה 2 לתקנות העיקריות –
  1. במקום פסקה (3) יבוא "(3) הצבת קולטים ודוד שמש":
  2. בסופה יבוא:
    "(14) התקנת מיתקן פוטו-וולטאי על גג מבנה קיים".
תיקון תקנה 3
בתקנה 3 (א) לתקנות – העיקריות, אחרי המילים "הוגשה בקשה להיתר" יבוא "להתקנת מיתקן פוטו – וולטאי או".
תיקון תקנה 4
בתקנה 4 לתקנות העיקריות, בסופה יבוא:
"(7) לבקשה להתקנת מיתקן פוטו-וולטאי – צירף תנית גג, חזיתות, חישובים סטטיים ואישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי, ולפי דרישת המהנדס גם מסמכים לעניין סינוור הנובע מהמיתקן האמור".
תיקון תקנה 5
בתקנה 5 לתקנות העיקריות, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
"(א)1 – בגג משופע – המיתקן מונח בצמוד לגג, ככל הניתן, ובכיוון שיפוע הגג, בגג שטוח – המיתקן אינו בולט ממעקה הגג.
2) על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים כנדרש בתקנות הבניה".

תחילת של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.
התשס"ט 2009

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן