חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

ועדת ערר

לכל מחוז יש ועדת ערר שאת חבריה ממנה שר הפנים. אפשר להגיש ערר לוועדת הערר על החלטות של ועדה מקומית, ובמקרים שהוועדה דחתה את הבקשה להיתר בנייה, רשאי המבקש לערור בפני ועדת ערר.

מי רשאי להגיש ערר על החלטת הוועדה המקומית ומתי?

מגיש הערר
מועד הגשת הערר
מי שהגיש בקשה להיתר והיא סורבה על ידי הוועדה המקומית
תוך 30 ימים מהיום בו קיבל מבקש ההיתר את החלטת הוועדה
מי שהתנגד,לאישור הקלה או לשימוש חורג והתנגדותו נדחתה על ידי הוועדה המקומית
תוך 30 ימים מהיום בו קיבל המתנגד את החלטת הוועדה
מי שהגיש לוועדה המקומית בקשה להיתר והיא לא קיבלה החלטה תוך שלושה חודשים מיום ההגשה
תוך שלושה חודשים מהגשת הבקשה
שני חברי ועדה או שני נציגים בוועדה, החולקים על החלטת הוועדה המקומית
תוך 15 ימים מהיום בו ניתנה החלטת הוועדה
מי שנפגע מסירוב הוועדה המקומית לאשר חיבור חשמל, שירותי טלפון, מים בשל בנייה שבוצעה בסטייה מההיתר
תוך 15 ימים מהיום בו הודיעו לו על הסירוב
מי שנפגע מהחלטת הוועדה המקומית לתת היתר על סמך תכנית מופקדת
תוך 30 ימים מיום שהתקבלה החלטת הוועדה
מי שנפגע מהחלטת רשות רישוי לבטל את ההיתר
תוך 30 ימים מיום שקיבל מבקש ההיתר את החלטת הוועדה

אם הוועדה סירבה לתת היתר למבקש, והוא החליט שלא להגיש בקשה לוועדת ערר, יוחזר לו הפיקדון ששילם בשלב הגשת הבקשה להיתר.

מה כוללת הבקשה לוועדת ערר?

כל בקשה לוועדת ערר יש להגיש בשישה העתקים. הערר כולל:

  • שם העורר וכתובתו
  • שם בא כוחו של העורר, במידה והערר מוגש על ידי עורך דין, וכתובת למסירת מסמכים
  • פרטי התכנית או הבקשה שלגביה ניתנה ההחלטה
  • פרטי ההחלטה שעליה מוגש הערר והעתק של הודעת הוועדה על ההחלטה
  • פרטי המשיבים: שמותיהם וכתובתם. המשיבים לערר הם ועדה או רשות הרישוי מקומית, מגיש הבקשה להיתר או המתנגד להיתר, וכן הרשות המאשרת, אם הערר הוא בעניין סירוב לאשר חיבור חשמל, מים או טלפון. הוועדה המקומית תעביר לעורר, לפי בקשתו, את פרטי הצדדים תוך שלושה ימים מיום הגשת הבקשה
  • נימוקי הערר
  • עיקר הראיות שהעורר מבקש להציג בפני ועדת הערר

דיון בוועדת ערר

מזכיר ועדת ערר ישלח למבקש אישור בכתב על קבלת הבקשה, כולל תאריך הגשה ומספר תיק ערר. כמו כן, המזכיר ישלח העתק של הערר לכל אחד מהנדרשים להשיב לערר, באמצעות דואר רשום או שליח, ויזמין את הצדדים לפחות שבעה ימים לפני מועד הדיון.

המשיב לערר רשאי להגיש את תשובתו לוועדת הערר תוך 15 ימים, וישלח העתקים למגיש הערר וליתר המשיבים. הוועדה המקומית תעביר את תשובתה, בצירוף כל המסמכים, לוועדת ערר. התשובה לערר תכלול תכנית החלה על המקום, פרוטוקולים, תשריטים והעתקים מהבקשה או ההתנגדות שנוגעים לערר. לאחר קבלת כל התשובות, תדון הוועדה בבקשה בנוכחות הצדדים, ותעביר את החלטתה לכל הצדדים.

לקלינגר נסיון רב להתמודד בפני ועדות ערר. יש מקרים בהם אפשר להגיע לפשרה המקובלת ע"י הועדה.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן