חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

עבודה פטורה מהיתר- כל מה שצריך לדעת!

קלינגר בנימין מומחה בתכנון ובניה

היעד המרכזי בתחום הרישוי העומד בבסיס תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק"), הינו ייעול ושיפור הליכי הרישוי מבלי לפגוע באיכות הבנייה. אחת הדרכים להשגת יעד זה היא יצירת מדרג ואבחנה בין מסלולי הרישוי, וקביעת שלושה מסלולים: הליך רישוי מלא, הליך רישוי מקוצר ועבודות ושימושים שיהיו פטורים מהיתר.
במסגרת סעיף 145ג לחוק ניתנה בידי שר הפנים הסמכות לקבוע סוגי עבודות ושימושים הפטורים מהיתר ככל שהם עונים על הכללים הבאים:

די לוודא כי בניינים אלה יוקמו בצורה מקצועית ובטוחה, הן מבחינת השוהים בהם והן מבחינת הנמצאים בקרבתם, הוסמך שר הפנים לקבוע מפרטים ותנאים לסוגי בניינים ועבודות אלה, וכן לקבוע סוגי בנינים, עבודות או שימושים הפטורים מהיתר שלגביהם תחול חובה על מסירת הודעה לרשות הרישוי המקומית, לרבות המועדים ודרכי מסירת ההודעה.
מודגש כי אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות.
כדי שלא לפגוע באינטרסים ביטחוניים נקבע בסעיף 145ג לחוק כי פטור מהיתר לא יחול בתחומו של מתקן בטחוני, בתחום שטחים שנסגרו בצו שהוצא לפי תקנה 125 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, או בשטח שהוועדה למיתקנים ביטחוניים החליטה להטיל בו מגבלות לפי סעיף 160(3א) לחוק.
תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד – 2014 ( להלן:"תקנות הפטור") מפרטות תנאים כלליים וכן רשימת עבודות הפטורות מהיתר, אם הם עומדים בתנאים שנקבעו בחוק ובתקנות.

תנאים כלליים

התנאים הכלליים חלים על כל העבודות והשימושים המפורטים בתקנות.

ראשית, העבודות והשימושים בפטור מהיתר יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות; בעל זכות במקרקעין הוא בעל זכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין (שכירות ארוכת טווח, בעלות, חכירה, זיקת הנאה, זכות קדימה, משכנתא). בעל זכות לגבי המקרקעין, הוא מי שיש לו זכות חוזית ביחס לזכות הרשומה בלשכת רישום המקרקעין, אך זכותו טרם נרשמה, מסיבות שונות. בשני המקרים על הזכות להיות כזו המאפשרת ביצוע העבודות.
שנית, על העבודות להתבצע באופן שתובטח יציבות המבנה או המתקן ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו. לשם כך מובהר בסימן זה כי על אף שמדובר בפטור מהיתר, אין מדובר בפטור מתחולת הוראות התוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970. (להלן: "תקנות בקשה להיתר")

כדי להימנע מפגיעה במבנים לשימור נקבע כי הפטור מהיתר לא יחול בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור.
כאמור לעיל, הפטור מקבלת היתר אינו מאפשר בנייה שלא בהתאם לתכנית או להנחיות המרחביות, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם של רכיבי הבניין הפטורים מהיתר, הם תואמים את הוראותיו. בהתאם לכך נקבע כי ועדה מקומית רשאית לקבוע תנאים וסייגים נוספים לעבודות ולשימושים המפורטים בתקנות.
 
 
 

סימן א' – גדרות ושערים העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר וכן פטורות מחובת דיווח:

גדר וקיר תומך -תקנה 5- תנאים:
 1. 5 (א) (1) גובה הגדר אינו עולה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר; גובה קיר תמך לא יעלה על 1 מטר
 2. (2) הקמתם איננה בחזית המגרש הפונה לרחוב, או לשטח ציבורי פתוח
 3. (3) אם בשל הקמת הגדר או הקיר נוצרו הפרשי גבהים המחייבים פתרון בטיחותי כאמור בפרט 2.103 בתוספת השנייה לתקנות התכנון הבנייה, יותקן פתרון כאמור מעל הגדר או הקיר ויהיה אף הוא פטור לפי תקנות אלה
 4. (4) הגדר לא תפגע בתשתיות קיימות או בניקוז הקרקע הקיים
 5. (5) הקמת הקיר או הגדר בתחום הסביבה החופית, לא תמנע מעבר חופשי לציבור
 6. 5 (ב) על גדר מפלדה הפטורה מהיתר יחולו הוראות תקן ישראלי, ת"י 4273: גדרות פלדה (להלן – ת"י 4273)

גדר המוקמת בידי הרשות המקומית -תקנה 6- תנאים:
 • הקמת גדר בידי רשות מקומית לגידור שטח לצורכי ציבור כאמור בסעיף 188 לחוק פטורה מהיתר ובלבד שגובהה לא יעלה על 2.5 מטרים משני צדי הגדר, ותחול עליה תקנה 5(א)(3) עד (5) ו-(ב).

גדר בשטח חקלאי -תקנה 7- תנאים:(1) הגדר תוקם בשטח חקלאי מעובד בלבד
 1. (2) גובה הגדר לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר
 2. (3) הגדר תוקם מחומרים קלים ולא תהיה אטומה
 3. (4) הגדר תוקם באופן שיבטיח מעבר נגר עילי
 4. אם הגדר גדר מרעה, התוחמת שטח מרעה לשם החזקת בעלי חיים בתוך החלקה ומניעת כניסתם של בעלי חיים זרים – גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים, והיא תוקם מעמודים ותילים העשויים מתכת

מחסום בכניסה לחניה ושער -תקנה 10- תנאים:
 1. (א) התקנת מחסום או שער פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו בהם כל אלה:
 2. (1) אם הוא חשמלי – הותקן בידי חשמלאי מוסמך, לפי תקן 900 חלק 21.03 – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות – דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם
 3. (2) יותקן בתחום המגרש ולא יבלוט ממנו, לרבות בעת פתיחתו
 4. (3) יותקן לרוחב פתח כניסת הולכי רגל או כניסת כלי הרכב לחניה או בכניסה לדרך עפר פרטית
 5. (ב) התקנת המחסום או השער בתחום הסביבה החופית לא תמנע מעבר חופשי לציבור

העבודות הפוטרות מהוצאת היתר אולם חייבות בדיווח לרשות:

גידור מתקן תשתית -תקנה 8- תנאים:
 1. (א) הקמת גדר המוקמת בידי גוף המנוי בסעיף 261(ד) לחוק פטורה מהיתר, יחולו תקנות 5(א)(3) עד (5) והוראות אלה:
 2. (1) גדר היקפית של מיתקן תשתית תהיה גדר רשת מפלדה בהתאם לת"י 4273 וגובהה לא יעלה על 3 מטרים מפני הקרקע, משני צדי הגדר
 3. (2) גובה גדר פנימית בשטח מיתקן תשתית לא יעלה על 3 מטרים משני צדי הגדר
 4. (3) אם גדר כאמור בפסקאות (1) או (2) היא בתוואי דרך, ניתן לעשותה מחומרים קלים ובלבד שלא תהיה אטומה
 5. (4) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה

גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע -תקנה 9- תנאים:
 1. הקמת גדר בידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים בתחום גן לאומי, שמורת טבע ואתר לאומי כהגדרתם בחוק גנים לאומיים פטורה מהיתר, ובלבד שיחולו תקנות 5(א)(3) עד (5) ו-(ב) והוראות אלה:
 2. (1) היא תוקם מחומרים קלים
 3. (2) גובהה לא יעלה על 1.5 מטרים מפני הקרקע משני צדי הגדר
 4. (3) הגדר תשמש לצורכי ביטחון ובטיחות, אקלום בעלי חיים או לצורכי מרעה כאמור בתקנה 7(ב)
 5. (4) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו בתחום הסביבה החופית ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה; להודעה על הקמת גדר המשמשת לצורכי אקלום בעלי חיים יצורף אישור אקולוג

הערה: במקרה של סתירה ו/או שוני בין ההוראות הכתובות לעיל לבין תקנות הפטור, תגברנה הוראות הפטור כפי שכתובות באתר נבו- תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014

סימן ב' – גגונים וסככות העבודות הפטורות מחובת הוצאת היתר וכן פטורות מחובת דיווח:

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל (שאינו עולה על 20 מ"ר) -תקנה 11- תנאים:
 1. (א) הקמת גגון או סוכך, המחובר באחת מפאותיו לפחות, למבנה פטורה מהיתר ובלבד שיתקיימו בו תנאים אלה:
 2. (1) לא יבלוט מקיר המבנה יותר משני מטרים
 3. (2) נבנה מחומרים קלים
 4. (ב) הקמת סוכך מתקפל (מרקיזה) פטורה מהיתר, ובלבד שהסוכך במצבו הסגור לא יבלוט מקיר המבנה למעלה מ-50 סנטימטרים
 5. (ג) קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה מהיתר, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע

העבודות הפוטרות מהוצאת היתר אולם חייבות בדיווח לרשות:

גגון, סככת צל, סוכך מתקפל – ששטחו עולה על 20 מ"ר -תקנה 11 (ד)- תנאים:
 1. (ד) הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו וכן כי כשל מבני בגגון או בסוכך לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה

מצללה -תקנה 12- תנאים:
 1. הקמת מצללה פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה:
 2. (1) שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג – הכול לפי הגדול יותר
 3. (2) המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר
 4. (3) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה

הערה: במקרה של סתירה ו/או שוני בין ההוראות הכתובות לעיל לבין תקנות הפטור, תגברנה הוראות הפטור כפי שכתובות באתר נבו- תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן