חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

פיקוח על בנייה

היחידה הארצית לפיקוח על הבניה פועלת לאכיפת חוקי התכנוןוהבניה, בכל אחד מהמחוזות של משרד הפנים.

היחידה, הכפופה ישירות למנכ"ל משרד הפנים, מתאמת את פעילותה עם מוסדות התכנון, הן בדרג מנהל התכנון, והן בוועדות המחוזיות, ומסייעת למוסדות התכנון ולהנהלת המשרד, באופן שוטף, במתן נתונים על בניה בלתי חוקית, בטיפול בתלונות, ובמענה לשאילתות בנושאי בניה בלתי חוקית.

האחריות לאכיפת החוק במדינה מוטלת בראש ובראשונה על כתפי הועדות המקומיות לתכנון ולבניה. מפקחי היחידה הארצית של משרד הפנים, מסייעים לוועדות המקומיות, ביזום פעולות פיקוח, אכיפה וחקירה, וזאת מכח הסמכות המוענקת להם מיו"ר הועדות המחוזיות ומשר הפנים.

סמכויות המפקח על הבניה

מפקחי יחידת המפקח על הבנייה מקבלים הרשאה מיושבי ראש הועדות המחוזיות לתכנון ולבניה (סעיף 257 לחוק), להיכנס למקרקעין,לסקור,למדוד ולבדוק אותם.

בנוסף, מקבלים מפקחי היחידה הסמכה משר הפנים, לאחר שעברו הכשרה הנקבעת על ידי שר הפנים והשר לביטחון פנים (בלשון החוק "שר המשטרה" – סעיף 257א לחוק התו"ב) – לבצע חקירה ועיכוב של חשודים, בביצוע עבירות בניה (בדומה לסמכויות שוטרים) .

מאסר בפועל לבעלי ומפעילי גן אירועים בלתי חוקי – "בין הכרמים" במזכרת בתיה
ביום 30 בנובמבר 2009, ניתן ע"י כב' השופט אהרון גולדס, סגן נשיא בית משפט השלום בפתח-תקווה, גזר דין בתיק תביעה אשר הוגשה על-ידי היחידה הארצית לפיקוח על הבניה/מחוז מרכז, באמצעות תובע בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, בגין הקמת והפעלת גן אירועים בלתי חוקי רחב היקף בשם "בין הכרמים" על קרקע חקלאית מוכרזת במזכרת בתיה וכן בגין אי קיום צווי בית משפט.

גזר הדין כולל עונש מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים וקנס בסך 75,000 ש"ח לכל נאשם (סה"כ 150,000 ש"ח לשני הנאשמים) ובנוסף קנס בסך 250,000 ש"ח שהוטל על החברה שהפעילה את גן האירועים.

בגזר הדין מביע השופט בין היתר מורת רוח מהתנהלות הנאשמים ומהליכי הסרק המיותרים כהגדרתו אשר ניהלו בבתי המשפט במטרה "להרוויח ולמשוך זמן" כדי להפעיל את גן האירועים הבלתי חוקי כמה שיותר.

דיווח על בניה לא חוקית
תופעת הבניה הבלתי חוקית היא תופעה רחבת היקף הפוגעת בסדר הציבורי ובאיכות החיים של האזרחים , כמו גם בקיומו של הליך תכנון בניה מסודר. מבנים הנבנים ללא פיקוח, ללא התאמה לתקני בניה מחייבים, ללא סידורי בטיחות נאותים, מהווים נזק בטיחותי ולעיתים גורמים נזק, ישיר, לאיכות החיים של הפרט והסביבה.לפיכך, מוזמן הציבור לגלות ערנות, מעורבות ואכפתיות ולדווח לרשויות האכיפה ( קרי: לרשויות המקומיות, לועדות המקומיות, והמחוזיות (לתיכנון ולבניה) וליחידה הארצית לפיקוח על הבניה, הכל לפי העניין ,על כל מיקרה של חשד לכאורה לביצוע עבירות בניה או שימוש במקרקעין שלא כדין. יצויין כל כל אחת מהרשויות הנ"ל, נידרשת לבדוק כל פנייה כגון אלה שהוזכרו לעיל, להשיב לפונים ולעדכנם בדבר הטיפול שנעשה (אם נידרש).

דיווח על חשד לביצוע עבירה בשלבים המוקדמים של הבניה עשוי למנוע עובדות מוגמרות.

הפעולות הנדרשות טרם ביצוע עבודות בניה
 1. הרוצה לבצע עבודה או לעשות שימוש במקרקעין – חייב להגיש בקשה ערוכהלפי טופס שפרטיו ונספחיו נקבעו בתקנות.
 2. הבקשה תוגש לרשות הרישוי המקומית וזו תיתן את ההיתר, אם הבקשהערוכה כדין ותואמת לתוכנית ולתקנות החלות על הקרקע.
 3. טרם הגשת הבקשה ניתן לקבל ממהנדס הועדה המקומית לתכנון ובנייה מידע בדבר הפרטים הדרושים לעניין היתר, וזאת ע"י הגשת בקשה שפרטיה קבועים בתקנות.
 4. חובה להיעזר במהנדס או באדריכל לשם הכנת הבקשה להיתר.

המפקח – כעובד ציבור לעניין הפרעה לתפקידו
הסמכת מפקחי בניה:
257 א(א)שר הפנים רשאי להסמיך מפקחים לצורך ביצוע חוק זה והתקנות לפיו, ובלבד שהמפקח עבר הכשרה מתאימה כפי שקבעו שר הפנים ושר המשטרה; על מפקח שהוסמך לפי סעיף זה, שאינו עובד רשות מקומית, יחולו דיני המשמעת החלים על עובדי מדינה.
   
 (ב)למפקח שמונה כאמור בסעיף קטן (א) יהיו הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיפים 2, 3(1) ו-(4) עד (6) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, והסמכויות המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927, לצורך ביצוע חוק זה והתקנות לפיו.
   
 (ג)שר הפנים יפרסם ברשומות את שמות המפקחים.
  [חוק התכנון והבניה]

288 המעליב בתנועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית-דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו – מאסר ששה חדשים
   
288א העושה אחת מאלה, דינו – מאסר שנה:
 (1)מפריע ביודעין לעובד הציבור או למי שהוסמך למלא תפקיד של עובד הציבור במילוי תפקידו על פי דין;
 (2)אינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי חיקוק למסור ידיעה או מסמך.
  [חוק העונשין]
217 המונע את מי שפועל בשם מוסד תכנון או בתוקף תפקיד שהוטל עליו בדרך אחרת לפי חיקוק מלמלא תפקיד או מלהשתמש בסמכות לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו – מאסר שנה; הוראה זו אינה גורעת מאחריות פלילית לפי חוק אחר.
  [חוק התכנון והבניה]

מחלקת הפיקוח עירית תל אביב

המחלקה לפיקוח על הבנייה מופקדת על אכיפת חוק התכנון והבנייה וחוקי העזר העירוני (מבנים מסוכנים) ומספקת שירותים במספר תחומים, כגון:

 • ליווי תהליכי בנייה חוקית בהתאם להיתרי בנייה.
 • בנייה בלתי חוקית, פיצול דירות ושימושים חורגים
 • מחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה בספרי המקרקעין
 • מבנים מסוכנים
 • שירותי מידע – קבלת קהל פרונטאלית ומענה טלפוני
 • רישיון לביצוע עבודה הדורשת שימוש או תפיסת שטח ציבורי

ליווי תהליכי בנייה חדשה ותוספות בנייה חוקיות

המחלקה לפיקוח על הבנייה מבצעת מעקב ופיקוח על ביצוע הבנייה בהתאם להיתרי הבנייה. המחלקה מלווה את תהליכי הבנייה החדשה ותוספות בנייה חוקיות מקבלת היתר הבנייה (טרם תחילת העבודה) ועד מתן אישור לחיבור לתשתיות (כולל חיבור הבניין לחשמל), מתן אישור לאיכלוס (טופס 4) ותעודת גמר לבניין.
בטרם תחילת הבנייה, עליך לפנות למחלקה לפיקוח על הבנייה, על מנת לפתוח תיק פיקוח בנייה חדשה ותוספות בנייה.

במעמד פתיחת התיק יימסרו לך טפסים הדרושים לתהליך הבנייה, כגון:
הודעה בדבר התחלת עבודה, מינוי מהנדס אחראי לביצוע השלד, הודעה על מינוי אחראי לביקורת, מינוי קבלן אחראי לבנייה, טופס אישור לשפיכת פסולת בניין, דיווחים על התקדמות וגמר הבנייה.

יש למלא את הטפסים הללו ולהחזירם למחלקה לפיקוח על הבנייה.
לנוחותך רצ"ב מסמך המרכז את עיקר ההנחיות של מחלקת הפיקוח על הבנייה במינהל ההנדסה של עיריית תל-אביב-יפו.
לשאלות והבהרות ניתן לפנות למתאמי המידע לפיקוח

הנחיות ותנאים לביצוע בנייה חדשה ותוספות בנייה לאחר הוצאת היתר בנייה

מדור איכות הבנייה – המדור לאיכות הבנייה מופקד על ריכוז של כל האישורים והבדיקות מכל הגורמים השותפים בבנייה, תצהירים וחתימות של אדריכלים, מהנדסים והקבלנים האחראים על הבנייה, אישורים מהמחלקה לכיבוי אש, אישורי אינסטלציה, בדיקת בטונים, ממ"דים/ממ"קים וכו' ובדיקת ביצוע כל תנאיי היתר הבנייה.
לאחר ריכוז כל האישורים הנדרשים, המדור מופקד על מתן אישור טופס 4 – חיבור לתשתיות ואכלוס הבניין ומתן תעודת גמר.

בנייה בלתי חוקית, פיצול דירות ושימושים חורגים

בנייה בלתי חוקית, פיצול דירות ושימוש חורג בנכסים, פוגעים באיכות החיים בעיר ומהווים לעיתים מפגע בטיחותי חמור. עיריית תל אביב-יפו עושה מאמצים רבים לאתר עבירות בנייה, פיצול דירות או שימוש בלתי חוקי בנכסים ולטפל בהן.
במקרה בו קיים חשד לבנייה בלתי חוקית, פיצול דירה או שימוש חורג, אנא מלא טופס תלונה ואנו נבדוק את החשדות ובמקרה הצורך ננקוט בדרכי אכיפה שונות.

ניתן להגיש את טופס התלונה בשני אופנים:
 • משלוח טופס בפקס או בדואר: הדפס את הטופס המצורף, מלא אותו בשני העתקים ושלח אותם למחלקה לפיקוח על הבנייה לפי הפרטים המצוינים מטה.
 • מילוי טופס מקוון (הטופס מועבר ישירות למחלקה לפיקוח על הבנייה): תוכל לצרף לטופס קבצי תמונות של המקום.
  אנא הקפד למלא בטופס כתובת למשלוח מכתבים או מספר פקס.
  ניתן לשלוח את טופס הפנייה באופן אנונימי, ללא ציון פרטי המתלונן.

לתשומת ליבך, עפ"י חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב, תשמ"ב – 1982), לא ניתן להעמיד לדין בגין עבירות בנייה שבוצעו בתקופה מעבר לחמש השנים האחרונות.

 
 
 

מחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה בספרי המקרקעין

 
ניתן לבטל הערת אזהרה בנושא צווי הריסה במקרים הבאים:
 • כאשר הוצא היתר בנייה אשר חופף את נשוא הצו.
 • כאשר נשוא הצו בוצע במלואו (נהרס).
 • כאשר צו ההריסה רשום על כל דיירי הבית המשותף ולמעשה הוא נוגע לאחת או יותר מהדירות, ניתן למחוק את ההערה לדייר/דיירים שאין להם נגיעה בצו המדובר.

במקרים אחרים לא ניתן להמליץ על מחיקת צו הריסה מספרי המקרקעין.

להגשת בקשה למחיקת הערת אזהרה:
 • עליך להגיש בקשה למחלקה לפיקוח על הבנייה. יש לצרף לבקשת המחיקה, נסח טאבו מעודכן.
 • לאחר קבלת המלצתנו לביטול הערת אזהרה, אנא פנה למחלקה הפלילית ברחוב פילון 5, ת"א יפו, על מנת לקבל את המלצתם לביטול.
 • עם קבלת המלצת המחלקה הפלילית, יש לפנות לבית המשפט לעניינים מקומיים ברחוב ויצמן 1, על מנת לקבל את אישורם למחיקת הערת האזהרה ורק לאחר מכן, ניתן לפנות ללשכת רישום המקרקעין ברחוב דרך מנחם בגין 125, ת"א – יפו (קרית הממשלה).

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למתאמי מידע לפיקוח.

מבנים מסוכנים

המדור אחראי לטיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר בהתאם לחוק העזר לתל אביב – יפו (מבנים מסוכנים) התשס"ב – 2001. מתוקף החוק, מהנדס מדור מבנים מסוכנים מופקד על בדיקת מבנה שיש חשד לגבי יציבותו, לקביעת מידת מסוכנות ו/או הריסתו.

לאחר קבלת פנייה בדבר חשד למבנה מסוכן, מבצע המדור את הפעולות הבאות:
 • ביקור מהנדסי העירייה במבנה החשוד כמסוכן לציבור הרחב או לדיירים המתגוררים בו.
 • הכרזת מבנה כמסוכן על פי חוק העזר לת"א – יפו ומשלוח הודעה לבעלים לשם ביצוע תיקונים וחיזוקים בטיחותיים בו, הריסת המבנה או חלקים ממנו, או אטימה של מבנה נטוש שמצבו מהווה סכנה לציבור.
 • עריכת ביקורי מעקב בבניין, על מנת להתעדכן במצבו ולוודא כי העבודות הדרושות על פי הודעת העירייה, אכן בוצעו.
 • אכיפת דרישות העירייה לביצוע תיקונים בטיחותיים בבניין, ע"י נקיטת הליכים משפטיים נגד בעליו.

לבירורים בנושא מבנים מסוכנים או הודעה על חשד לסכנה בטיחותית בבניין, ניתן לפנות למדור מבנים מסוכנים בדרכים הבאות:

 • פניה טלפונית למוקד העירוני (106) / ליחידה לפניות הציבור.
 • פניה בכתב למדור מבנים מסוכנים על פי הטופס המצ"ב.
 
 
 
מדור מבנים מסוכנים
כתובת: שדרות בן גוריון 68 , קומה 2 חדר 233
טלפון: 03-5217258, 03-5217008, 03-5217042, 03-5217080
מענה טלפוני: בימים א'-ה' בין השעות בשעות 15:00-08:00
פקס: 03-7240131
קבלת קהל: בתיאום מראש בלבד בימים: א', ב', ג' ו- ה' בין השעות 8:00–9:00 ובימי ג' בין השעות 13:30–15:00

שירותי מידע – קבלת קהל פרונטאלית ומענה טלפוני

ניתן לקבל מענה ומידע בכל נושאי הטיפול של המחלקה – בפנייה פרונטאלית או טלפונית – בתחנה אחת, באמצעות מתאמי מידע לפיקוח.
ניתן לפנות למתאם המידע לפיקוח בנושאים הבאים:
 • הליך התחלת בנייה בשטח לאחר קבלת היתר הבנייה.
 • פתיחת תיק פיקוח בנייה חדשה ותוספות בנייה (לאחר קבלת היתר הבנייה).
 • פנייה בדבר חשד לבנייה לא חוקית / שימוש חורג / למבנה מסוכן.
 • בקשה למחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה מספרי המקרקעין.
 • בירור גיל בניין.
 • בירור סטטוס הבניין (העדר צווי הריסה/תביעות וכיו"ב).
 • בירור סטטוס טיפול בפניה, סטטוס טיפול משפטי וכו'.
 
 
פיקוח על הבנייה
כתובת: שדרות בן גוריון 68 , קומה כניסה חדר 129
טלפון: 03-5217009; 03-5217080 שלוחה 3
מענה טלפוני: בימים א'-ה', בשעות 15:00-08:00
פקס: 03-5217506
קבלת קהל: בימים א', ב', ג', ה', בשעות 8:00–9:00 ;ימי ג' בשעות 13:30–15:00 קבלת קהל מהנדסי פיקוח
בתיאום מראש בלבד.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן