חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

הכל על צוי הפסקת עבודה והריסה מינהלים

2. עקרונות
2.1 כללי:
השלב המנהלי הוא השלב בו נכון וראוי לבצע את האכיפה בתחום התכנון והבניה. בניה בלתי חוקית בהתהוות – בשלב המנהלי, היא השלב בו פגיעתה של הבניה בניגוד להוראות החוק בתכליות התכנון, בסביבה ובשלטון החוק היא המצומצמת ביותר.
השלב המנהלי הוא השלב בו האכיפה כנגד בניה בלתי חוקית, היא הפשוטה והאפקטיבית ביותר ופגיעתה בבונה היא הנמוכה ביותר.
2.2 תכלית:
2.2.1 צו מנהלי להפסקת עבודה הינו האמצעי האפקטיבי ביותר להפסקת עבודה אסורה. צו מנהלי להפסקת העבודה לכשעצמו איננו ממצה, ככלל, את פעולות האכיפה – הצו הוא שלב ביניים בדרך להשלמת הטיפול האכיפתי בעבירה או הכשרתה, ככל שהיא בהישג יד.
2.2.2 צו מנהלי להפסקת עבודה אינו אמצעי עונשי, הצו מגביל את חרויות הפרט ועשוי לפגוע בזכות הקניין, ולגרום נזקים כספיים משמעותיים – על-כן שימוש בסמכות ייעשה באופן מושכל ואחראי.
2.3 שיקול הדעת בעת הוצאת צו מנהלי להפסקת עבודה:
2.3.1 נוכח החשיבות שבמיקוד האכיפה של חוק התכנון והבניה בשלב המנהלי, בכל מקרה בו טרם הסתיימה העבודה האסורה יש להעדיף שימוש בצו הפסקה מנהלי, אלא אם מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות נקיטת הליך אכיפה אחר.
2.3.2 צו מנהלי להפסקת עבודה יינתן במקום בו יש צורך לעצור את העבודה המתבצעת ואין הכרח להוציא צו הריסה מנהלי, ובכלל זה כאשר נדרש בירור נוסף לפני הוצאת צו הריסה מנהלי, או במידה והיתר לביצוע העבודה מצוי בהישג יד.
2.3.3 במקום שמדובר על עבודה המבוצעת על ידי המדינה, טרם הוצאת הצו יעשה בירור מוקדם בין הנוגעים בדבר כדי לבחון את ישוב המחלוקת ללא הזקקות למתן הצו.
2.4 חובת המעקב:
2.4.1 כאמור, צו מנהלי להפסקת עבודה הוא על-פי רוב שלב ביניים בדרך להחלטה, ויש לבצע מעקב אחר קיום הוראות הצו עד לסיום הליכי האכיפה או הרישוי.
2.4.2 במידה והצו המנהלי להפסקת עבודה מופר, יש לנקוט בהליך אכיפה משלים: צו להריסת תוספת בנייה או פתיחה בחקירה בגין אי-קיום צו, אלא אם מתקיימות נסיבות המצדיקות נקיטת הליך אכיפה אחר.
2.5 איתור מוקדם:
הליכים מנהליים, וצו מנהלי להפסקת עבודה בתוכם, מחייבים את רשויות האכיפה לפעול לאיתור העבירה עוד בשלבי התהוותה. האכיפה בשלב המנהלי מחייבת יוזמה של הרשויות לאיתור העבירות תוך נקיטה בגישה של אכיפה יזומה, והיערכות למתן תגובה מהירה לכל איתור של בניה בהתהוות. על הרשות האוכפת להקצות משאבים לאיתור ולמימוש סמכויותיה המנהליות ועליה לקיים מערכת אכיפה עצמאית ונטולת פניות המוכוונת להשגת התוצאה של אכיפה אפקטיבית, מהירה ומידתית.

3. הגדרות
3.1 "מנהל"– מנהל פיקוח בוועדה מקומית או ברשות מוסמכת לאכיפה[1].
3.2 "נותן הצו" – מהנדס או יושב ראש וועדה מקומית או רשות מוסמכת לאכיפה.
3.3 "דפית" – דפית איתור בהתאם להנחיה מס' 1.5.
3.4 "היתר בהישג יד" – קיימת בקשה להיתר התואמת תכנית שניתן מכוחה לאשרה בלא צורך באישורה של תכנית נוספת.

4. נספחים
4.1 נספח א' – תרשים תהליך הוצאת צו מנהלי להפסקת עבודה
4.2 נספח ב' – תרשים תהליך הוצאת צו ארעי להפסקת עבודה
4.3 נספח ג' – תרשים תהליך הוצאת צו להריסת תוספת בניה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה.

5. מסמכים ישימים
3.1.1 התייעצות נותן הצו לצו מנהלי להפסקת עבודה
3.1.2 צו מנהלי להפסקת עבודה
3.1.3 צו ארעי להפסקת עבודה
3.1.4 הודעה על החלטה להחשיב את הצו הארעי כצו קבוע
3.1.5 התייעצות נותן הצו לצו להריסת תוספת בניה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה
3.1.6 תבנית צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה
3.1.7 הודעה לראש הרשות על מתן צו מנהלי
3.1.8 סיכום תיק ואישור סיום הליך הביצוע

6. שיטת העבודה
6.1 הוצאת צו מנהלי להפסקת עבודה
6.1.1 ראה מפקח כי מתבצעת עבודה אסורה, יערוך דו"ח פיקוח בהתאם להנחיה מס' 1.4(דו"ח פיקוח), וימלא דפית בהתאם להנחיה מס' 1.5 (דפית איתור). הדו"ח יועבר למנהל.
6.1.2 ראה המנהל, בהתאם למדיניות האכיפה, כי יש לפעול בדרך של מתן צו מנהלי להפסקת עבודה, יורה על פתיחת תיק מנהלי (הפסקת עבודה), על פתיחת תיק במערכת הממוחשבת (ניהול וועדה), ויאשר בחתימתו את הדפית.
6.1.3 המנהל יעביר את התיק המנהלי לנותן הצו עם המלצתו לנקיטת הליך מנהלי.
6.1.4 החליט נותן הצו כי יש מקום לנקיטת הליך מנהלי, יתייעץ בהתאם להוראות סעיף 225 לחוק. מכתב ההתייעצות (מסמך ישים מס' 3.1.1) יצורף לתיק המנהלי (הפסקת עבודה).
6.1.5 החליט נותן הצו שאין מקום לנקיטת הליך מנהלי, יודיע על כך למנהל ולתובע. התיק יוחזר למנהל לקבלת החלטה.
6.1.6 מולאו התנאים להוצאת צו מנהלי להפסקת עבודה, יובא התיק במלואו לפני נותן הצו לצורך קבלת החלטה. החליט נותן הצו על הוצאת צו מנהלי להפסקת עבודה, יחתום על הצו (מסמך ישים מס' 3.1.2) ויעבירו למנהל להמשך טיפול.
6.1.7 המצאת הצו המנהלי להפסקת עבודה תבוצע לפי הוראות סעיף 226 (א) לחוק. ההמצאה תתועד ותצורף לתיק המנהלי (הפסקת עבודה).
6.1.8 במועד המצאת הצו או בסמוך לו, יתעד המפקח את מצב העבודה האסורה. התיעוד יצורף לתיק המנהלי (הפסקת עבודה), לצורך מעקב אחר הפרת הצו ככל שיופר.
6.1.9 ככל שהרשות האוכפת איננה וועדה מקומית לפי סעיף 18 לחוק, יודיע נותן הצו לראש הרשות המקומית שבתחומה ניתן הצו, על מתן הצו לאחר מסירתו (מסמך ישים מס' 3.1.7). ההודעה והאישור על קבלתה יצורפו לתיק המנהלי.
6.1.10 המפקח יבצע מעקב אחר קיום הוראות הצו המנהלי להפסקת עבודה בהתאם להנחיות המנהל, אשר ייקבע תדירות ביצוע מעקב של המפקח על-פי נסיבות העניין.
6.1.11 לא יאוחר משלושה חודשים לאחר הוצאת הצו וכל שלושה חודשים, יערוך המפקח דו"ח פיקוח. דו"ח הפיקוח יתייחס בין היתר למצב העבודות במקרקעין ומצב הרישוי. דו"ח הפיקוח יצורף לתיק המנהלי ויועבר למנהל לצורך קבלת החלטה לגבי סגירת התיק או נקיטת הליך אחר בהתאם לנתונים שהוצגו בפניו. ככל שלא הוצא היתר לעבודה האסורה לא ייסגר התיק.
6.1.12 במידה ואותרה הפרה של הצו, ישקול המנהל לפעול בהתאם לאמור בסעיף 6.3 בנוהל זה.
6.2 הוצאת צו ארעי להפסקת עבודה
6.2.1 ראה המפקח כי מתבצעת עבודה אסורה, וקיים צורך דחוף להפסיק את העבודה, בין השאר בשל סכנה לשלום הציבור או לשלומו של אדם[2], יעדכן את המנהל ויודיע לנותן הצו כי יש יסוד סביר להניח כי העבודה המתבצעת לנגד עיניו היא עבודה אסורה, וכי קיים צורך דחוף להפסיק את עבודה זו.
6.2.2 החליט נותן הצו על הוצאת צו ארעי להפסקת עבודה, יחתום על הצו (מסמך ישים מס' 3.1.3) ויעבירו למפקח.
6.2.3 המצאת הצו הארעי להפסקת עבודה תבוצע לפי הוראות סעיף 226 (א) לחוק, ההמצאה תתועד ותצורף לתיק המנהלי (הפסקת עבודה) לאחר שייפתח.
6.2.4 במועד מסירת הצו או בהקדם האפשרי, יערוך המפקח דו"ח פיקוח. הדו"ח יועבר למנהל.
6.2.5 המנהל יעביר את התיק המנהלי לנותן הצו עם המלצתו להמשך ההליך להוצאת צו מנהלי להפסקת עבודה.
6.2.6 החליט נותן הצו כי יש מקום לנקיטת הליך להוצאת צו מנהלי להפסקת עבודה, יפעל בהתאם לסעיפים 6.1.4, 6.1.9-6.1.12.
6.2.7 הודעה על החלטה להחשיב את הצו הארעי כצו קבוע תינתן למי שניתן לו הצו הארעי, ותיעודה יצורף לתיק המנהלי (הפסקת עבודה) באמצעות מסמך ישים מס' 3.1.4.
6.2.8 אם הוחלט שלא להפוך את הצו הארעי לצו קבוע, יפקע הצו חמישה ימים לאחר נתינתו.
6.3 הוצאת צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה
6.3.1 ראה מפקח כי בוצעה הפרה של צו מנהלי להפסקת עבודה, יערוך דו"ח פיקוח בהתאם להנחיה מס' 1.4 (דו"ח פיקוח), הכולל תיאור מדויק של העבודות שבוצעו לאחר המצאת הצו המנהלי להפסקת עבודה, וכי מתקיימים התנאים למתן צו להריסת תוספת בנייה לפי סעיף 217(א).
6.3.2 המפקח יעדכן את המנהל בדבר הפרת הצו המנהלי להפסקת עבודה.
6.3.3 הדו"ח יועבר למנהל לבדיקת ההליך וגיבוש המלצה לנותן הצו אם ליתן הוראה על הוצאת צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה, ויורה על המשך טיפול של המפקח בתיק.
6.3.4 המפקח יעדכן את התיק המנהלי (הפסקת עבודה) ואת המערכת הממוחשבת לניהול וועדה (צו המשך לצו מנהלי להפסקת עבודה).
6.3.5 החליט נותן הצו כי יש מקום לנקיטת הליך של צו להריסת תוספת בניה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה, יתייעץ בהתאם להוראות סעיף 225 לחוק. מכתב ההתייעצות (מסמך ישים מס' 3.1.5), יצורף לתיק המנהלי (הפסקת עבודה).
6.3.6 החליט נותן הצו על הוצאת צו מנהלי להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה, יחתום על הצו (מסמך ישים מס' 3.1.6) ויעבירו למנהל.
6.3.7 המצאת הצו להריסת תוספת בניה לאחר שהופר צו מינהלי להפסקת עבודהתבוצע בהתאם להוראות סעיף 226 (א) לחוק. ההמצאה תתועד ותצורף לתיק המנהלי (הפסקת עבודה).
6.3.8 במועד המצאת הצו או בסמוך לו, יתעד המפקח את מצב העבודה האסורה. התיעוד יצורף לתיק המנהלי (הפסקת עבודה), לצורך מעקב אחר הפרת הצו ככל שיופר.
6.3.9 ככל שהרשות האוכפת איננה וועדה מקומית לפי סעיף 18 לחוק, יודיע נותן הצו לראש הרשות המקומית שבתחומה ניתן הצו, על מתן הצו לאחר מסירתו (מסמך ישים מס' 3.1.7). ההודעה והאישור על קבלתה יצורפו לתיק המנהלי.
6.3.10 המנהל יעביר למשטרה בקשה לסיוע לביצוע צו מנהלי בהתאם להנחיה מס' 5.3 (בקשת סיוע מהמשטרה) מיד בסמוך למסירת הצו.
6.3.11 אם לאחר 21 ימים ממועד מסירת הצו להריסת תוספת בניה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה לא בוצע הצו על-ידי מי שניתן לו הצו, תפעל הרשות האוכפת לביצוע הצו בהתאם להנחיה מס' 5.4 (ביצוע צווים).
6.3.12 לאחר ביצוע הצו להריסת תוספת בניה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה, ימלא המפקח דו"ח פיקוח ויעבירו למנהל, אשר יבצע סיכום לתיק ויאשר את סיום הליך הביצוע (מסמך ישים מס' 3.1.8).

7. תוקף הצווים (מועד לביצוע הצו):
7.1 צו מנהלי להפסקת עבודה: יכנס לתוקף מיום המצאתו ויהיה בתוקף עד להחלטת בית משפט על ביטולו, או עד לביטולו בידי נותן הצו.
7.2 צו ארעי להפסקת עבודה: יכנס לתוקף מרגע המצאתו ויפוג לאחר חמישה ימים, אלא אם הושלמו ההליכים להוצאת צו מנהלי להפסקת עבודה.
7.3 צו מנהלי להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה:
א. על מקבל הצו לבצעו בתוך 21 ימים מיום קבלתו.
ב. הרשות האוכפת רשאית לבצעו לאחר חלוף המועד לביצוע על-ידי מקבל הצו.

8. תיק מנהלי (הפסקת עבודה) – מבנה ותכולה:
8.1 מבנה:
8.1.1 תכולת תיקים מנהליים יתויקו בתיקייה בצבע אחיד.
8.1.2 בחזית התיקייה יש לכלול את הפרטים הבאים:
כותרת – "צו מנהלי להפסקת עבודה"
מספור – סדר רץ מתחילת שנת העבודה ועד לסופה (כולל קוד וועדה לפי מינהל התכנון).
לדוגמא:
610-1-2017 (צו מנהלי להפסקת עבודה) – צו מנהלי להפסקת עבודה ראשון בשנת 2017 בוועדה המקומית ערד.
422-8-2019 (צו מנהלי להפסקת עבודה)– צו מנהלי להפסקת עבודה שמיני בשנת 2019 בוועדה המקומית אלעד.
מיקום המקרקעין נשוא הצו – גוש / חלקה / רחוב / נ.צ.
שם המפקח המטפל.
פרטים נוספים ככל שיידרש.

9. תכולה: תיק מנהלי יכיל את המסמכים הבאים:
9.1
9.1.1 דפית איתור – העמוד הראשון בכל תיק מנהלי יהיה דפית שנערכה בהתאם להנחיה מס' 1.5.
9.1.2 בגב דף החזית של התיקייה יש לכלול דף מעקב אחר השתלשלות ההליך.
9.1.3 דו"חות פיקוח ומזכרים
9.1.4 התייעצות נותן הצו
9.1.5 צו מנהלי להפסקת עבודה או צו מנהלי ארעי או צו להריסת תוספת בניה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה
9.1.6 טופס הודעה לראש רשות (בהתאם לצורך)
9.1.7 בקשה לסיוע (בהתאם לצורך)
9.1.8 סיכום תיק ואישור ביצוע
9.1.9 כל מסמך רלוונטי אחר

10. תחולת ההנחיה: מיום 25.10.2017.
אברהם ברון כהן
מנהל היחידה הארצית לאכיפת
דיני התכנון והבניה

נספח א'
תרשים תהליך הוצאת צו מנהלי להפסקת עבודה

נספח ב'
תרשים תהליך הוצאת צו ארעי להפסקת עבודה

נספח ג'
תרשים תהליך הוצאת צו להריסת תוספת בניה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה

לכבוד עו"ד ______________________________
תובע הוועדה המקומית______________________
הנדון: התייעצות לפני מתן צו מנהלי להפסקת עבודה במקרקעין הידועים כגוש __________, חלקה___________, נ.צ:________/______ , רחוב: ___________________.
1. בתאריך _____________, אותרה עבודה אסורה על ידי _______________, מפקח הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ______________.
2. פרטי העבודה האסורה ומצב העבודה האסורה מפורטים בדו"ח המפקח המצורף.
3. פירוט נסיבות ועובדות נוספות הנוגעות להוצאת הצו, ככל שישנן: ­­­­­________________
­_____________________________________________________________
4. בתוקף סמכותי על-פי סעיף 216 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדעתי ליתן צו מנהלי להפסקת העבודה לעבודה האסורה שבנדון.
5. אי לכך הריני מבקש את חוות הדעת שלך בהתאם לסעיף 225 לחוק התכנון והבניה.
מצ"ב:
דו"ח פיקוח של___________, מפקח הוועדה המקומית לתכנון ולבניה______________.
תמצית העובדות הרלוונטיות (דפית איתור).
בכבוד רב
_______________________________________
תאריך שם נותן הצו + תפקידו

חוות הדעת של תובע הוועדה המקומית / המפוקח בידי המחלקה לאכיפת דיני התכנון והבניה:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________


______________
תאריךחתימה

אל:____________________________________________
צו מנהלי להפסקת עבודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף 216 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965, לאחר שהוגש לי דין וחשבון מפקח, __________________, ביום ___________, לאחר שהתייעצתי עם _________________ עו"ד, תובע הוועדה המקומית לתכנון ולבניה _________, והואיל ויש יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבודה אסורה, הנני מצווה על הפסקת העבודה האסורה באופן מיידי:
תיאור העבודה האסורה / העבודות האסורות:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

והואיל והנך אחראי לעבודות אלה בהתאם לסעיף 243(ג) לחוק התכנון והבנייה, על כן הנני מצווה עליך ועל כל עובד מטעמך או בשירותך להפסיק מיד את כל העבודה האסורה המבוצעת בניגוד לחוק.
הרואה עצמו נפגע מצו מנהלי רשאי להגיש בקשה לביטול הצו לבית המשפט המוסמך בתוך 15 ימים מיום המצאת הצו. הוגשה בקשה לביטול הצו, לא יהיה בהגשת הבקשה כשלעצמה כדי לעכב את ביצוע הצו.
ניתן ביום: __________________
__________________________
נותן הצו (שמו ותפקידו)
מס' תיק בוועדה המקומית: מנהלי (הפסקת עבודה) XXX /2107

אישור המצאת הצו:
אניהח"מ ________________, מאשר בזאת, כי צו זה נמסר ל______________,
ביום:___________, בשעה: ____________
חתימה: ____________________ חתימת המקבל : _________________


(פרטים להתקשרות עם הרשות האוכפת)

אל:____________________________________________

צו מנהלי ארעי להפסקת עבודה
בתוקף סמכותי לפי סעיף 216ג' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965, והואיל ויש יסוד סביר להניח כי מתבצעת עבודה אסורה, הנני מצווה על הפסקת העבודה האסורה באופן מיידי:
תיאור העבודה האסורה / העבודות האסורות:
______________________________________________________
______________________________________________________

והואיל והנך אחראי לעבודות אלה בהתאם לסעיף 243(ג) לחוק התכנון והבנייה, על כן הנני מצווה עליך ועל כל עובד מטעמך או בשירותך להפסיק מיד את כל העבודה האסורה המבוצעת בניגוד לחוק.
הרואה עצמו נפגע מצו מנהלי רשאי להגיש בקשה לביטול הצו לבית המשפט המוסמך בתוך 15 ימים מיום המצאת הצו. הוגשה בקשה לביטול הצו, לא יהיה בהגשת הבקשה כשלעצמה כדי לעכב את ביצוע הצו.
ניתן ביום: ______________________
תוקף הצו עד ליום: __________(5 ימים מיום נתינתו)
בהתאם לסעיף 216 (ד) רשאי נותן הצו הארעי להפסקת עבודה להודיע למי שניתן לו הצו כי הצו ייחשב צו מנהלי להפסקת עבודה לכל דבר ועניין.
__________________________
נותן הצו (שמו ותפקידו)
מס' תיק בוועדה המקומית: מנהלי (הפסקת עבודה) XXX /2107

אישורהמצאת הצו:
אניהח"מ ________________, מאשר בזאת, כי צו זה נמסר ל______________,
ביום:___________, בשעה: ____________
חתימה: __________________ חתימת המקבל : ____________________


(פרטים להתקשרות עם הרשות האוכפת)

לכבוד____________________________________________
הודעה על החלטה להחשיב את הצו הארעי כצו קבוע
בתוקף סמכותי לפי סעיף 216 (ד) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965, הריני להודיע כי הצו המנהלי הארעי אשר נמסר ביום __________ למר ____________ , ומתייחס לעבודה אסורה המבוצעת במקרקעין הידועים כגוש _________, חלקה ___________, נ.צ. ________/__________, רחוב:____________ ייחשב כצו מנהלי להפסקת עבודה קבוע החל מהיום, נוכח מילוי כל התנאים על-פי הסעיפים 216(א) ו-225 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965.
בברכה,
_____________________
נותן הצו (שמו ותפקידו)
מס' תיק בוועדה המקומית: מנהלי ( הפסקת עבודה) XXX /2107

אישור מסירת ההודעה:
אניהח"מ ________________, מאשר בזאת כי מסרתי הודעה על החשבת צו מנהליארעי לצו קבוע למר __________,
ביום: ___________, בשעה: ____________.

חתימה: __________________

התייעצות נותן הצו עם תובע
(צו להריסת תוספת בניה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבדוה)

לכבוד עו"ד ___________
תובע הוועדה המקומית / תובע המפוקח בידי המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין
הנדון: התייעצות לפני מתן צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה בגוש______ חלקה____ , נ.צ:_________/________, רחוב: ___________
1. בתאריך _____________, אותרה הפרה של צו מנהלי להפסקת עבודה שמספרו ____________, על ידי_______________, מפקח הוועדה המקומית לתכנון ולבניה _____________.
2. הפרת הצו מבוצעת על מקרקעין הידועים כגוש __________, חלקה __________, נ.צ_________/ , בישוב ______________, במרחב התכנון של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה _____________.
3. המשך העבודה האסורה בוצעה ללא היתר בניה, ובניגוד לצו מנהלי להפסקת עבודה שניתן ביום __________ . כמו כן, טרם חלפה שנה ממועד מתן צו מנהלי להפסקת עבודה.
4. פירוט נסיבות ועובדות נוספות הנוגעות להוצאת הצו, ככל שישנן: _______________
_____________________________________________________________
5. בתוקף סמכותי על-פי סעיף 217 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, בדעתי ליתן צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת העבודה שבנדון.
6. אי לכך הריני מבקש את חוות הדעת שלך בהתאם לסעיף 225 לחוק התכנון והבניה.
מצ"ב:
דו"ח פיקוח ___________, מפקח הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ____________.
תמצית העובדות הרלוונטיות (דפית איתור).
בכבוד רב,
_____________________ __________________________
תאריךשם נותן הצו + תפקידו
חוות הדעת של תובע הוועדה המקומית / המפוקח בידי המחלקה לאכיפת דיני התכנון והבניה:
__________________________________________________________

________________
תאריך חתימה

אל:_________________________
צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 217 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965, לאחר שהוגש לי דין וחשבון מפקח, מר / גב' __________________, ביום ___________, לאחר שהתייעצתי עם מר _________ עו"ד, תובע הוועדה המקומית לתכנון ולבניה _______, והואיל ויש יסוד סביר להניח כי הינך מפר צו מנהלי להפסקת עבודה שניתן לך ביום _________, הנני מצווה על הריסתה וסילוקה של תוספת הבנייה שנבנתה לאחר מסירת הצו המנהלי להפסקת עבודה תוך עשרים ואחד (21) ימים מיום המסירה:
צו להריסת תוספת בנייה זה יחול על התוספת שהוקמה על מקרקעין הידועים כ:
גוש__________, חלקה ___________, נ.צ _____/_______, מקום: __________________.
תיאור העבודה האסורה שנמשכה לאחר מסירת צו מנהלי להפסקת עבודה:
______________________________________________________
______________________________________________________

והואיל והנך אחראי לעבודות אלה בהתאם לסעיף 243(ג) לחוק התכנון והבנייה, על כן הנני מצווה עליך ועל כל עובד מטעמך או בשירותך להרוס את תוספת הבנייה תוך עשרים ואחד (21) ימים מהיום.
לא יבוצע צו זה על ידך או מטעמך, רשאית הרשות האוכפת לבצע את הצו.
הרואה עצמו נפגע מצו מנהלי רשאי להגיש בקשה לביטול הצו לבית המשפט המוסמך בתוך 15 ימים מיום המצאת הצו. הוגשה בקשה לביטול הצו, לא יהיה בהגשת הבקשה כשלעצמה כדי לעכב את ביצוע הצו.
ניתן ביום: ________________
בכבוד רב,
_____________________
נותן הצו (שם ותפקידו)

אישור המצאת הצו:
אני הח"מ ________________, מאשר בזאת, כי צו זה נמסר ל______________,
ביום:___________, בשעה: ____________
חתימה:_______________________ חתימת המקבל :________________


מס' תיק בוועדה המקומית: מנהלי (הריסת תוספת בניה – הפרת הפסקת עבודה) XXX /2107

(פרטים להתקשרות עם הרשות האוכפת)

לכבוד מר __________________________
ראש הרשות המקומית ________________

הודעה על מתן צו מנהלי
על-פי סעיף 227 לחוק התכנון והבניה, אבקש להודיעך כי בתאריך ____________ ניתן:
¨ צו מנהלי להפסקת עבודה לפי סעיף 216 לחוק.
¨ צו מנהלי ארעי להפסקת עבודה לפי סעיף 216ג לחוק.
¨ צו להריסת תוספת בנייה לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת עבודה לפי סעיף 217 לחוק.
הצו מתייחס ל ______________ (עבודה אסורה) המצויים במקרקעין הידועים כגוש _________, חלקה ___________, נ.צ. ________/__________, ברשות המקומית שאתה מכהן כראשה.
בברכה,
נותן הצו: _____________________
שמו ותפקידו

סיכום תיק ואישור סיום הליך הביצוע
רקע עובדתי:
מבנה___________________________:
מיקום: __________________________
העבירה:__________________________
מצב תכנוני:_________________________________________________
השתלשלות אירועים: (מאיתור ועד ביצוע)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

התייחסות למדיניות אכיפה:
(מדוע התקבלה החלטה על אכיפה במקום זה)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

דפית סיכום:
צירוף דפית עדכנית
סיכום מנהל:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

מס' תיק בוועדה המקומית: מנהלי (הפסקת עבודה) XXX /2107
_______________
תאריךחתימה

[1] בוועדה מקומית בה אין מנהל פיקוח, על מהנדס הוועדה להגדיר את אחד מהמפקחים הבכירים (חוקרים) של הוועדה כמנהל לעניין אישורי הצווים, ובמידה ולא יוגדר אחד מהמפקחים – מהנדס הוועדה יהיה אחראי על נושא זה.
[2] לדוגמא: הסדרי בטיחות באתרי עבודה, עבודה המבוצעת במרכז שטח ציבורי ללא התייחסות לסביבה, ועוד.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן