חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

יצוג מול עירית רחובות

משרד קלינגר היתרי בנייה, רישוי עסקים וייעוץ מוניציפאלי מתמחה בייעוץ ייצוג ועבודה מול גורמים מוניציפאלים הקשורים בהוצאת היתרי בניה, תכנון ערים וסביבה, מיסוי,רישוי עסקים,בקשות לשימוש חורג,שינוי יעוד,הכשרת חריגות בניה,ביטול צווי סגירה,הפסקת עבודה,צווי הריסה.
בקשות לשינוי תב"ע ,היתרי בניה,אדריכלות, קידום בקשות ,זרוז הליכים בירוקרטים ,יעוץ סטטוטורי,הסדרים והסכמים עם הרשויות,שרותי הנדסה ופקוח על הבניה.

כתוב את הכותרת כאן

לשכת מהנדסת העיר וראש מינהל הנדסה

ימי קבלת קהל: א' ו-ה' בין השעות 8:30 – 12:00 ובימי ג' בין השעות 16:00 – 19:00.
מחלקות מנהל ההנדסה נמצאות באגף ההנדסה רח' בילו 2 רחובות בקומה 5.

לשכת מהנדסת העיר
אגף ההנדסה של עיריית רחובות מקדם תכניות עירוניות לפיתוח עירוני לשיפור איכות חיי התושבים וקידום תנופת העיר. בניהם רישוי היתרי בניה, פיתוח תשתיות עירוניות, שדרוגם ותכנון תחזוקתם השוטפת, פיקוח על בניה בהתאם להיתרים ולהוראות החוק.

הנדסאית לימור גולדפרב טל: 08-9392314
מזכירת לשכה: עופרה מדהלה
טלפון: 08-9392260
פקס: 08-9392261
מהנדסת העיר: אדריכלית דלית הראל
Limor_gold@rehovot.muni.il

מינהל ההנדסה מעמיד אתר הנדסי המאפשר לקבל מידע תכנוני לגוש חלקה וכן להתעדכן במצב בקשה להיתר שנקלטה במערכת. ניתן לקבל מידע זה באתר האינטרנט ההנדסי של עיריית רחובות בכתובת:
www.rehovot.muni.il

ועדות לתכנון ובניה
הליך אישור הבקשה להיתר מתבצע בועדה לתכנון ובניה, קיימות 2 סוגי ועדות לאישור היתרי בניה :

 • ועדת רשות רישוי : הועדה דנה בפרוייקטים התואמים תוכניות בנין עיר ללא הקלות ושימושים חורגים.
 • ועדת משנה רישוי : הועדה דנה בכל סוגי הבקשות הכוללות הקלות ושימושים חורגים.


אגף תכנון ורישוי

האגף עוסק בקידום תכניות בנין עיר.
כל עבודות הבניה או השימוש בקרקע טעונים היתר על פי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה והתקנות שהותקנו לפיו, תקנות התכנון והבניה "עבודות ושימוש הטעונים היתר" משנת תשכ"ז.
ניתנות הנחיות לאדריכלים, קבלנים, יזמים ותושבים לעניין בקשות בניה ושימושים חורגים.

הליך רישוי
בטרם הגשת בקשה להיתר יש לברר האם ניתן לממש את הבניה המבוקשת.
לכל פעולת בניה שהיא יש לקבל היתר בניה למעט שינוי פנימי בדירה באם לא מבוקש שינוי קונסטרוקטיבי.

נוהל הוצאת היתר בניה
ראשית יש להגיע למשרדי העירייה, לקבל שובר תשלום להוצאת טופס מידע, לשלמו ולצרפו למסמכים:
בקשה להוצאת טופס מידע, מפות טופוגרפיות עדכנית לחצי שנה ערוכות ע"י מודד מוסמך + צרוף דיסק של המדידה .
המפות כוללות קויי בניין, קווי מים, קווי ביוב .
בבניה חדשה – 6 מפות טופוגרפיות.
בתוספת בניה- 5 מפות טופוגרפיות.
בהוספת מחסן, גדרות, חומה, פרגולה בקומת קרקע ושימוש חורג – מפה אחת.
לאחר קבלת טופס מידע חתום (כחודש ימים) ניתן להגיש בקשה להיתר בניה.

הגשת בקשה להיתר
יש לפתוח תיק בארכיב רישוי וצירוף את כל המסמכים הרלוונטים:

 • נסח טאבו שיש לבקשו בלשכת רישום מקרקעין ברח' אופנהיימר 10, על הנסח להיות נסח מרוכז של גוש וחלקה בלבד מקורי עדכני ל- 1/2 שנה אחרונה. (לא יתקבל נסח מאתר האינטרנט).
 • תכנית ממוחשבת, צבועה וערוכה ע"י אדריכל/מהנדס/הנדסאי בהתאם להוראות החוק. בבניה חדשה לציין את קווי הביוב בשטח הבניה באופן ברור בתיאום עם מהנדס הביוב בעיריה.(עפ"יהמידע שניתן בטופס המידע).
 • מילוי פרטי הבקשה הכולל: שמות, ת.ז., כתובות, טלפונים ומספרי חברה. החתימות ימולאו בדף 2 בבקשה להיתר.
 • חתימת כל המצויינים בנסח טאבו (כולל בני זוג) או לחילופין שליחת הודעות לפי תקנה 2 ב' לחוק.
 • צילום הקרקע/המבנה מהחזיתות בה נערכים השינויים (בציון תאריך הצילום).
 • הגשת מסמכי חברה/עמותה: תעודת רישום החברה ותקנון. יש להגיש מסמך על החלטת נציג העמותה ומורשי החתימה.
 • תשלום 20% מאגרת הבניה.


לא יפתח תיק רישוי באם לא יוגשו המסמכים במלואם. !!!

טיפול בבקשה להיתר
הבקשה מועברת לבודקת לשם בדיקתה ומשובצת לדיון בוועדה הרלוונטית או להכנת נוסח פרסום, בקשות שבוצע בהן פרסום והתקבלו התנגדויות יזומנו הצדדים לפורום לשמיעת מתנגדים לשמיעת דבריהם.
ההחלטות הועדה תשלחנה בדואר למבקשים ובאם יש למתנגדים.
לאחר השלמת התנאים שנקבעו בהחלטת הוועדה תופק אגרה סופית לתשלום, יוכן היתר בניה ויועבר לחתימות.
עם השלמת האמור לעיל ימסר היתר הבניה החתום למבקש או למי מטעמו.
יש לדעת כי היתר הבניה תקף לשנה, או באם החלה הבניה במקום ל-3 שנים.

בודקות תכניות:
הנדסאית דגנית זיקרי טל:08-9392309
הנדסאית תמר קרן טל: 08-9392311
הנדסאית דפנה נתן טל: 08-9392312
רכזת הועדה + הפורום לשימוע מתנגדים :
אילנה עדני טל: 08-9392307
מזכירת האגף: מלי שני
טלפון: 08-9392308
פקס: 08-9392310
מנהל האגף: אדריכל אבישי בן שושן
avishai@rehovot.muni.il

מחלקת בנין ערים
מחלקת בנין ערים עוסקת בתכנון אורבני של העיר תוך התאמה למרקם העירוני המתפתח. המחלקה מקדמת ומלווה את הכנתן של תכניות (תכניות מתאר ותכניות בנין ערים) ואישורן הן ע"י הפעלת צוותי תכנון חיצוניים והן ע"י צוות המחלקה.
כמו כן, המחלקה מלווה את הכנתן של תשריטים לצרכי רישום, ע"י בדיקת התאמתם לתכניות סטטוטוריות מאושרות.
המחלקה מספקת מידע תכנוני הן בע"פ והן בכתב.

תכנית בנין עיר הינה החוק החל על תא השטח עליו קיימת התכנית. התכניות כוללות את זכויות הבניה והיעודים המותרים.
מידע בע"פ ניתן לקבל בשעות קבלת קהל. כמו כן ניתן לעיין בתכניות בארכיב (הוראות, תשריטים, תקנונים ונספחים).
באם מבוקש מידע תכנוני בכתב (דפי מידע) לפי סעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה תשכ"ה -1965, ניתן להזמין ולקבל במח' בנין ערים (תוך כ-10 ימים). מידע זה יכלול מידע על הקרקע ותכניות החלות עליו ויימסר תמורת תשלום אגרת מסירת מידע.
טופס מידע ניתן לבקשו בארכיב העירוני, הטופס כולל סימון מידע ע"ג מפות מדידה. (כמפורט לעיל).

לקבלת מידע על הנכס נא להצטייד בפרטי הנכס:
מספר גוש וחלקה, או כתובת הנכס, או כל מסמך מזהה אחר כגון: תרשים סביבה, נסח טאבו, מפת מדידה.

בודקות תכניות בנין ערים:
דינה ג'נאשייה טל: 08-9392266
מירי רואי ולפיש טל: 08-9392264
מירב ברזילי טל: 08-9392263
רכזת הועדה: ליאת ברזילי טל: 08-9392293
מזכירת המחלקה: שוש בכר
טלפון: 08-9392294
פקס: 08-9392318
מנהלת המחלקה: אפרת חובשי
miri@rehovot.muni.il

ארכיב רישוי
בארכיב מרוכזים תיקי הבניה ובקשות להיתר שהוגשו לעיריית רחובות.
בארכיב ניתן לקבל את השרותים הבאים:

 • טופס מידע.
 • קליטה של בקשות חדשות להיתר.
 • עיון בתיקי בניין בכפוף להפקדת ת.ז./רשיון נהיגה.
 • קבלת תכניות להיתר ע"ג תקליטור תמורת תשלום אגרה. (*אם התכנית כבר נסרקה).
 • בימים אלו אנו סורקים את כל תיקי הבנין בארכיב לשם שיפור השרות לתושב.


בקשות לעיון יתקבלו באחד מהתנאים הבאים:

 • ניתן לעיין בתיק בנין של נכס לבעלים או למיופה כח של הבעלים עם הצגת יפוי כח ונסח טאבו.
 • ניתן לעיין בתיק בנין של נכס למי שאינו הבעלים בכפוף לבקשה לפי אגרת חופש המידע.


טלפון: 08-9392313
מנהלת ארכיב: ורד חדד
vered_ha@rehovot.muni.il


אגף פיתוח, תשתיות ותחבורה

 • האגף עוסק בתכנון מערכת התשתיות בעיר. עבודות פיתוח, ביוב, כבישים ושטחים ציבוריים.
 • האגף מוציא אל הפועל את החלטות לגבי ביצוע עבודות פיתוח ושיקום רחובות ברחבי העיר.
 • כתנאי למתן היתר בניה נדרשים אישורי תשתיות:
  – פיתוח- אישור תכניות פיתוח והתאמתן לתכניות העירוניות.
  – תכניות מאושרות מועברות למחלקת רישוי, במידה וישנם תיקונים התכנית חוזרת למתכנן.
  – תנועה – אישור ויעוץ תנועתי לתכניות תב"ע ולבקשות להיתרי בניה.
  – ביוב – הנחיות מתכננים לחיבורי ביוב, סימון קוי ביוב ע"ג מפה טופוגרפית והתאמתן לתכניות העירוניות.
  – מים – אישור ובדיקת הגשות סניטריות והתאמתן לתכניות העירוניות.
 • חיבור לשעון מים
 • ע"פ חוק עזר עירוני יש לחבר כל חלקה/מגרש לשעון מים תמורת תשלום.
 • התשלום מתבצע במחלקת השתתפות בעלים.
 • התקנת מד מים משני – תמורת תשלום.
 • העתקת חיבור מים – להחלטת המחלקה בתשלום.
 • בדיקת שעון (בוררות) – תתבצע במחלקת חשבונות מים באגף המיסים (בקומה ראשונה).


מזכירת האגף: לאה גרובר
lia@rehovot.muni.il

טלפון: 4 8-9392273
פקס: 08-9392276
מנהל האגף: אינג' יהודה כפיר
ykfir@rehovot.muni.il

מחלקת תשתיות מים: אינג' ארקדי בטלמן טל: 4 8-9392283 miki_yosefI@rehovot.muni.il
מחלקת ביוב וניקוז: אינג' בוריס פרלמן טל: 80 8-9392279 boris_perelman@rehovot.muni.il
מחלקת כבישים ומדרכות: אינג' קים אטין טל: 08-9392286 kim@rehovot.muni.il
יעוץ תנועה: אינג' רימה נובק טל: 08-9392275 rimma_novak@rehovot.muni.il
תאום מערכות הנדסיות: אינג' מיכאל סמוס טל: 08-9392287 michael@rehovot.muni.il

*** מחלקת חשבונות מים נמצאת באגף המיסים***

מחלקת בניה ציבורית
המחלקה עוסקת בתכנון, תאום ופקוח הקמת מוסדות ציבור, חינוך ודת בעיר.
טיפול במבנים מסוכנים, איתור ואבחון הנדסי של מבנה החשוד כמסוכן, איתור הבעלים וטיפול בהכרזה בדבר הריסת מבנים מסוכנים.

טלפון: 08-9392288/67
פקס: 08-9392278
מנהל המחלקה: אינג' פבל גנדל
Pavel_gendel@rehovot.muni.il

אגף פיקוח על הבניה
האגף עוסק בפיקוח על הבניה ואכיפת חוקי הבניה לבניה בלתי חוקית, בניה ללא היתר ובבניה בסטייה ממנו.
הפקחים עורכים ביקורות באתרי בניה באופן שוטף ומפעילים את סמכותם על מנת לאכוף את החוק.
המחלקה מטפלת באופן שוטף בעברייני בניה שלא קיימו את גזר דין של בית המשפט.
פקחי בניה
משה שייבה טל: 08-9392303
ישי בוטנרו טל: 08-9392304
אביחי צעידי טל:08-9392300
משה ואזאנא טל:08-9392301

מזכירות האגף: טלפון: 08-9392302
מנהל האגף: ניסים מחבוש
ilana@rehovot.muni.il

מחלקת השתתפות בעלים
המחלקה מטפלת בענייני היטל השבחה, בחישוב אגרות בניה והיטלי פיתוח לצורך הוצאת היתרי בניה.
השבחה במקרקעין הינה עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.
אישורים לטאבו- בעת מכירת נכס יש לגשת למחלקת מיסים (קומה 1) לקבל טופס טיולים, לקבל אישורים והמשך הטיפול יעשה מול מח' השתתפות בעלים.
יש להצטייד בנסח טאבו (לא מקורי) ובחוזה מכירה.
במידה והנכס הינו דירה בבניין בבניה רוויה למעט דירת גג או דירת גן הטופס נחתם במקום.
במידה ולא נערכת בדיקה של פקח בשטח הבודק את ההתאמה בין היתר הבניה לבין המצב הקיים בשטח. הממצאים מתקבלים ונבדקים בין היתר גם סוגיית הכספים.
במידת הצורך מכינים חשבון ואם ישנה השבחה מכינים שומה.
תיקון 84 לחוק קובע שכשהועדה המקומית מוציאה שומה, יש אפשרות להגיש שומה אחרת וההתנהלות הינה מול מועצת השמאים המכריעים בנושא.

טלפונים:
08-9392291
08-9392297
08-9392289
08-9392269
מזכירת המחלקה: אסנת ברזילי
טלפון:08-9392296
פקס: 08-9392268
מנהלת מחלקה: אורנה מעוז
Osnat_bar@rehovot.muni.il

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן