חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

כיצד לקבל רישיון עסק במבנה ללא היתר בנייה או במקרה של חריגות בנייה?

מתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון

רקע

 1. רשיון בישראל
  עשרות אלפי עסקים הפועלים ללא עסק . ניכר חלק מעסקים אל ה) לפי הערכה-כרבע ( אינם לקבל זוכים רשיון ב עסק של אי עמידה בהוראות חוק התכנון והבניה,התשכ 1 , "ה 965.
 2. רשיון בעסק הפועל ללא לא ניתן לפקח על המטרות האמורות בסעיף לחוק רישוי עסקים,התשכ 1 , "ח . הן 968 המטרות :הסביבה איכות נאותה של , מניעת סכנות לשלום הציבור ,במקום בטיחות הנמצאים , מניעת מחלות בעלי חיים וזיהום מקורות מים , בריאות הציבור וקיום דיני התכנון והבניה ודיני הכבאות.והבניה כתוצאה מכך הליקוי מתחום דיני התכנון , המונע קבלת רשיון עסק,עסק גורר אחריו ליקויים נוספים הכרוכים בהעדר רשיון ,ו העדר פיקוח בכל התחומים וההיבטים האמורים לעיל , אותם נועד להשיג רישוי העסק.
 3. מטעם זה פנתה הועדה הבינמשרדית לרישוי עסקים ליועץ המשפטי לממשלה וביקשה לבחון אפשרות לאפשר ,מסויימות בנסיבות .שייקבעו ובתנאים , מתן רשיון עסק גם לעסקים המתנהלים במבנה שאינו עומד באופן מלא בדיני התכנון והבניה .נטען לענין זה ,היתר בין , כי כאמור רישוי עסקים יפגע לא בתכליו עסקים ת חוק רישוי , הן מפני שיש טעם לפגם ברתימת חוק רישוי עסקים נגד חריגות בניה אשר ממילא אין כל כוונה לפעול בעניינן , והן מפני שרישוי כאמור יאפשר פיקוח על מספר רב יותר של עסקים, וחיזוק האכיפה שענינה מטרות הרישוי האחרות.

  משפטית מסגרת
 4. מטרות רשיון העסק נועד להבטיח מספר , ו בהן גם קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה .היא השאלה בענייננו , עסקים 6( )א 1 האם סעיף לחוק רישוי , הק הרישוי ובע כי קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה הוא אחד ממטרות , מחייב ,עסק כתנאי למתן רשיון ,והבניה עמידה מלאה בהוראות חוק התכנון , או שמא הוא מותיר דעת שיקול עסק ליתן רשיון ,מסוימים בנסיבות ובתנאים ומתוחמים, למרות ש קיימת חריגה מסויימת התכנון מדיני והבניה.
 5. "בע בע 8729/96 א כאכון מלונות ונופש "ואח עמידר ,פ"נה ’נ ’ מ ,673 (1) ד קבע בית המשפט העליון : (כדלקמן 678-677 ’ לענין זה)בעמ

  "זו טענתה של המשיבה כנגד קביעה , היא שקיומו של היתר בניה כדין הינו תנאי לקבלת רישיון עסק , ואין מחלוקת כי קיומו של רישיון עסק היווה בהסכם תנאי .לטענתה , מטרתו
  9
  : -) להלן 1968 של חוק רשוי עסקים ,תשכ"ח חוק רישוי עסקים (הינה ,היתר בין , קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולמניעת סכנות וכן הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים ) (1)(6)( )א 1- (ו 1)( )א 1 ראו סעיפים לחוק .( בדין נדחתה טענה ז המחוזי ו על ידי בית המשפט .ראשית , 1 אמנם בין המטרות לרישוי המופיעות בסעיף לחוק רישוי עסקים מופיע גם "ולבניה קיום הדינים הנוגעים לתכנון ." אולם ,ד כפי שמציין "א ’ ר וינוגרד בספרו דיני רשויות מקומיות (רביעית :1988) , מהדורה …" בין המטרות לרישוי אנו מוצאים גם ’ את קיום .’ הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה יש צורך להבין זאת כך : אם אדם מבקש רישיון לעסוק במקום אשר אינו מותר לפי חוק התכנון והבניה או תכנית בנין- ערים רשאית כך רשות הרישוי לסרב לתיתו בשל . פרט לכך – אין לייחס למחוקק כוונה שחוק הרישוי ישמש כמכשיר נוסף לאכיפתו ש ל חוק התכנון והבניה אשר בו ישנן הוראות מתאימות למניעת שימוש אסור וענישה על עבירות של שימוש אסור כולל צוים להפסקת אותו שימוש. " (ההדגשה אינה במקור)

  עוד בעניין זה ,בפס קבע השופט עדיאל " 1 ד מיום בעת 0.6.2003 " 692/02 מ )מחוזי-ים (בע מחצבות בית מאיר "נ המועצה יהודה ’ מ האזורית מטה ) פסקה הדין 10 לפסק (כדלקמן:

  "תשכ -1968 חוק רישוי עסקים "ח וחוק התכנון והבניה -1965 תשכ"ה אמנם אינם מתנים באופן מפורש מתן רשיון עסק בקיומו של היתר בניה .אולם , אחת ממטרות חוק רישוי עסקים ,לחוק כפי שנקבע בסעיף הראשון , היא" קיום הדינים הנוגעי כבאות ם לתכנון ולבניה ולשירותי ) " (6)1 סעיף לחוק .(לפיכך ,רשאית לדרוש הרשות , בגדר סמכותה מכוח עסקים 7 סעיף לחוק רישוי , המצאת היתר בניה כתנאי סף למתן רשיון עסק ". (במקור ההדגשה אינה)
 6. אפוא נראה, כי עסקים חוק רישוי שולל אינו ,כשלעצמו , אפשרות של מתן רשיון והבניה עסק לעסק שיש בו חריגה מדיני התכנון , אף כי אחת ממטרותיו היא הבטחת קיום דינים אלה) . (לחוק.( היא 6)1 סעיף תוצאת שילוב הדברים , שככלל ,והבניה החלטה ליתן רשיון עסק לעסק שאינו עומד בדיני התכנון , תהיה החלטה בלתי סבירה ,החוק בהיותה מסכלת מטרה ממטרות .ברם , ע דיין מסור לרשות דעת שיקול מוגבל ליתן רשיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון , וזאת מיוחדות בנסיבות וחריגות , להלן כמפורט .

  בהם הנסיבות והתנאים ניתן רשיון לתת ל עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה
 7. ניתן ליתן ל רשיון עסק שאינ עסק ו בהת עומד בדיני התכנון והבניה קיים אחד מהתנאים הללו:
  א . בעסק חריגות בניה קלות)דברים זוטי ( , שהתובע של הרשות המקומית נתן דעתו עליהן, וקבע כי אין מקום לנהל בגינן הליך לפי חוק התכנון והבניה בשל העדר עניין לציבור בניהול הליך פלילי; או- ב .ה ישן עסק נמצא במבנה ,ב אשר לא נמצא לו היתר ניה , ותובע של הרשות המקומית קבע כי לא ניתן;כוונה או שאין כל ; לנהל בגין העדר ההיתר הליך לפי חוק התכנון והבניה.
 8. בסע 8(א),ככלל 7 ’ במקרים של חריגות קלות כאמור ,יינתן רשיו ן זמני עד להכשרת הפגם שלפי דיני התכנון ,להכשירו ככל שמדובר בפגם שניתן.

  אכן ,קוש קיים העשוי י להגדיר מראש מהן החריגות מדיני התכנון והבניה ות להי כ חשב לענין זה "קלו חריגות ת ."לראות אין גם ,פנים בשום , באמור להלן משום "היתר "כאלה לחריגות .כן יתר על , כל רשימה של עבירות כאלה אינה יכולה להיות נוקשה או ממצה , שכן עבירה מסוימת תי ככזו קבע לא רק לפי יסודותיה הפורמליים ,המקרה אלא גם לפי נסיבות .כך ,למשל ,ש יכול סגירת חניה פרטית ללא שינוי ייעוד ,משטחים ריצוף , בניית מרקיזות מתקפלות והתקנת מזג נים כלל לא ייאכפו דרך , אך יכול שבנסיבות מסויימות התקנת מזגן לא תוגדר כזוטי דברים ,לדין ויהיה ענין ציבורי להעמדה , כגון מקום שהתקנת ה לשכנים מזגן גורמת מטרד ,ש או המזגן הותקן באופן היוצר סיכון בטיחותי ,האחרות והוא הדין בעבירות .
 9. רשיון עסק בנסיבות האמורות יינתן בכפוף לאישור בטיחות שיינתן על ידי מהנדס/בטיחות יועץ , או לאישור מהנדס העיר שהחריגה בה מדובר אינה כרוכה בבעיות של בטיחות. 10. מתן רשיון עסק בנסיבות כאמור , לא יהווה חסינות מפני הליכים עתידיים לפי חוק התכנון והבניה . ברשיון העסק יודגש כי הרשיון אינו מהווה היתר לפי חוק התכנון והבניה. . להפעלתו 11 הסדר זה ייבחן בתום שנתיים . לקראת בחינה זו תכין הועדה הבינמשרדית לרישוי עס דו קים "נתונים ח שיכלול , ממצאים והמלצות על יסוד הנסיון שייצבר מהפעלת ההסדר.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן