חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

כללים להטלת קנסות בגין חריגות בניה

השמאי הממשלתי הראשי שבמשרד המשפטים גיבש כללים להטלת קנסות בגין חריגות בניה.חוק התכנון והבניה וחוק העונשין מאפשרים לרשויות להטיל קנסות על עברייני בניה. גובה הקנס שנקבע בחוק הוא כפל שוויו של מבנה שבו נתבצעה העבירה. למרות זאת, עד כה נעשה שימוש מועט ביותר בהוראה זו בחוק בין היתר בשל היעדר כללי שמאות מוסכמים לחישוב גובה הקנס.

מסיבה זו, גיבש השמאי הממשלתי הראשי, מר אייל יצחקי, עקרונות לחישוב גובה הקנסות שיוטלו על עברייני בניה.מטרתם של כללים אלה לתרום להגברת האכיפה של הרשויות המקומיות ולשיפור בהרתעה כנגד עברייני בניה.

סעיף 219 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 וסעיף 63 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 מאפשרים לרשויות להטיל קנסות בגין רווחים שהפיקו כתוצאה מבניה בלתי חוקית. הקנס נקבע בהתאם לשומת מקרקעין, שנערכת במיוחד לצורך זה. גובה הקנס הוא "כפל שוויו של המבנה או של התוספת למבנה שהוקמו בלא היתר" או לחלופין על פי טובת ההנאה, שהושגה כתוצאה מביצוע העבירה.

מאחר ורוב חריגות הבניה נעשות במטרה להשיג רווח כספי (בצורת חסכון במיסים, באגרות ובהוצאות אחרות הקשורות ברישוי הבניה), קנס כספי מטבע הדברים הוא אמצעי יעיל לטיפול בעבירות בניה אלה. אף על פי כן, הרשויות ממעטות להשתמש בכלי אפקטיבי זה מסיבות שונות, שאחת מהן היא העדר כללים ברורים לעקרונות החישוב של גובה הקנס (עקרונות החישוב לא נקבעו בחוק ובתקנות).

לפיכך, ובמטרה להרחיב את האכיפה, ההרתעה והענישה בגין חריגות בניה, גיבש השמאי הממשלתי במשרד המשפטים, כללים לביצוע שומות מקרקעין, שמהן ייגזר הקנס וכן קבע תבנית צורנית אחידה לכתיבת שומות אלה.

בכללים שגיבש יצחקי נקבע, כי שווי הנכס לעניין חישוב הקנס יכלול את שלושת מרכיבי השווי של הנכס הבנוי:קרקע, בניה ורווח יזמי (עד כה בחלק מהרשויות נהגו להכליל רק חלק ממרכיבי העלות).

כן נקבע כי השומה תיערך לשווי השוק של הנכס בהתעלם מהעובדה כי בוצעה בו עבירה. כלומר, לא תחושב הפחתה בגין היות הנכס בנוי שלא כדין או בגין היותו בשימוש שאינו תואם לתכנית מאושרת, או בשל כך שלא שולמו בגין הבניה אגרות או תשלומי חובה אחרים לרשויות.

עוד נקבע, כי השומה שעליה יתבסס הקנס תכלול גם חלקים בנכס שאינם בנויים, אם הם משרתים את החלק הבלתי חוקי (כגון חצר, בריכה, שימוש בגג של מבנה וכיוצא באלה). בנוסף הוגדרה תבנית צורנית אחידה לעריכת דו"ח שומה להטלת הקנס. הדו"ח כולל פרוט של המצב הפיזי של הנכס, המצב התכנוני, המצב המשפטי וכן הצגה אחידה של הערך הכספי שממנו יגזר הקנס.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן