חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

מה עושים כאשר מקבלים צו הריסה?

צו ההריסה בד"כ חתום ע"י מהנדס הוועדה נשלח אליכם בדואר רשום ומודבק בנכס ע"י מפקח בנייה מטעמה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כאשר מצורף אליו תצהיר ותשריט המתאר את הבניה ו/או שימוש הבלתי חוקי. לידיעתכם עבירת בנייה הנה עבירה פלילית ! קבלת הצו יכולה לעורר דאגה רבה וחשוב מאוד לדעת כיצד לפעול ומהר.ניתן להגיש בקשה לעיכוב או ביטול צו ההריסה בבית המשפט כשהאתגר הגדול הוא להספיק לפעול בזמן. עם הדבקת הצו על הבניין, ניתן להוציא לפועל את ההריסה בתוך 24 שעות.

מהם ההליכים הננקטים להוצאת צו הריסה מנהלי?

הוצאת הצו על יסוד תצהיר מהנדס 
במקרים בהם הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטייה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בנין רשאי יושב ראש הועדה המקומית להוציא צו הריסה מנהלי.

תנאי להוצאת צו הריסה מנהלי הוא שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, המציין כי:

  • לפי ידיעתו הוקם הבניין ללא היתר או שהבניין חורג ובמה הוא חורג
  • לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבניין או שנסתיימה לא יותר מששים ימים לפני יום הגשת התצהיר
  • ביום הגשת התצהיר, אין הבניין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים


חשוב לציין כי מתן התצהיר מגובה במסמכים המעידים על הבנייה הבלתי חוקית הכוללים צילומים, תשריט המעיד על הבנייה הבלתי חוקית וכן מבצעים תרשומת של הביקור במקום.

הדבקת הצו
לאחר הוצאת צו ההריסה המנהלי מתבצעת הדבקה של הצו והמסמכים שהיוו בסיס למתן הצו בנכס.תוך כמה זמן מבוצע צו הריסה מנהלי?ניתן לבצע צו הריסה מנהלי ביחס למבנה שהוקם ללא היתר בתוך 24 שעות ובכל מקרה אחר בתוך 72 שעות ואולם בכל מקרה לא יאוחר מ-30 יום לאחר הוצאת הצו או החלטה הדוחה את הבקשה לביטול הצו.תוך כמה זמן ניתן להתנגד לצו הריסה מנהלי?בהתאם לחוק יש חובה להגיש בקשה לביטול צו הריסה מנהלי או ביטולו בתוך 3 ימים מהמועד בו נודע למבקש על הוצאת הצו.

מאחר וצו ההריסה המנהלי מבוצע בתוך זמן קצר ביותר חשוב להגיש בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי לבית המשפט לעניינים מקומיים במהירות האפשרית.

תוך כמה זמן נקבע דיון בבקשה לביטול צו הריסה מנהלי?
בהתאם לחוק הדיון בבקשה לביטול או עיכוב צו הריסה מנהלי הינו תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה.

האם הגשת הבקשה לביטול צו ההריסה מעכבת את ביצועו?
לא. יש צורך להגיש בקשה לעיכוב צו ההריסה המנלי ובית המשפט רשאי לעכב את צו ההריסה המנהלי לתקופה של עד 15 יום ואולם אם הדיון הוא במעמד הצדדים אזי הוא רשאי להאריכו בתקופות נוספות.

מהי מסגרת הזמנים הכוללת לביצוע צו הריסה מנהלי?
סעיף 238א, המקנה את הסמכות להוציא צו הריסה מינהלי, קובע מסגרת זמן נוקשה, שמטרתה לאפשר הריסה מינהלית של בניינים חדשים בלבד, בהליכי בנייה או שבנייתם רק הסתיימה והם אוכלסו לא מכבר.

בשלב הראשון, לפי סעיף 238א(א), אין יושב-ראש הוועדה המקומית רשאי להוציא צו הריסה אלא אם (על-פי התצהיר החתום בידי מהנדס) הקמת הבניין לא נסתיימה, או שהיא נסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר, וכן שהבניין, אם אוכלס, אוכלס לא יותר משלושים ימים לפני יום הגשת התצהיר.

בשלב השני, אם צו ההריסה הוצא בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בסעיף 238א(א), ניתן לבצע את הצו, לפי סעיף 238א(ט), תוך 30 ימים מיום הגשת התצהיר ליושב-ראש הוועדה המקומית. כלומר השילוב של שני סעיפים אלה יוצר את מסגרת הזמן להליך של הריסה מינהלית: אין לבצע צו הריסה מינהלי אלא, לכל המאוחר, תוך תקופה של תשעים ימים מיום שנסתיימה הקמת הבניין או אם הבניין אוכלס, תוך תקופה של שישים ימים מיום אכלוס הבניין.

מהן העילות להתערבות בית המשפט בצו הריסה מנהלי?
סמכותו של בית המשפט מצומצמת לעילות הקבועות בסעיף 238 לחוק התכנון והבנייה וכן לעילות מנהליות בנוגע לשיקול דעת הרשות בהוצאת הצו.

העילות הקבועות בסעיף 238 לחוק התכנון והבנייהסעיף 238א (ח) לחוק התכנון והבניה קובע כי : "לא יבטל ולא יתלה בית המשפט צו הריסה מינהלי אלא אם הוכח כי הבנייה שבגללה ניתן הצו בוצעה כדין או שבצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת".ניתן לבטל את צו ההריסה המנהלי אם הבנייה בוצעה כדיןבמידה והבנייה נעשתה על פי היתר בנייה כדין אזי לא היה מקום בהוצאת צו ההריסה המנהלי. חשוב להדגיש כי החלפת ישן בחדש על פי היתר קיים אינה מהווה בנייה על פי היתר בנייה כדין. כך למשל אם הורסים בנייה קיימת ובונים את אותו מבנה בדיוק לפי ההיתר הישן – אין מדובר בבנייה על פי היתר. כך גם כאשר מחליפים גג קיים בגג חדש מדובר בבנייה המצריכה קבלת היתר בנייה. על פי החוק בנייה חדשה במקום ישנה והרי בניית חדש במקום ישן גם היא הקמת "בניין", על פי סעיף 1 לחוק.

גם לעניין סעיף 238א נפסק מפורשות, כי "בנין חורג", כמשמעותו בסעיף 238א (א), כולל גם בניית חדש במקום ישן. ראה: ע"פ (ת"א) 86/1361 ישיל יוסף ואח' נ' מדינת ישראל.ניתן לבטל את צו ההריסה המנהלי אם הבנייה אינה טעונה היתרבמידה והבנייה אינה טעונה היתר בנייה אז לא היה מקום בהוצאת צו ההריסה המנהלי. כך למשל כאשר מדובר בשינויים פנימיים במבנה קיים הרי שככל עבודות כאלה אינן טעונות היתר כגון שיפוץ דירה שאינו כולל שינויים מבניים.

ניתן לבטל את צו ההריסה אם בצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת?
על מנת להביא לביטולו של הצו יש צורך להוכיח קיומם של שני תנאים:

  1. הבנייה הסתיימה למעלה מ- 60 יום לאחר הגשת תצהיר המהנדס, שעל בסיסו ניתן הצו. כאשר המבנה אינו מאפשר מגורים. כלומר שחסרים בו חלונות או דלתות לא מדובר בעובדה מוגמרת. לעומת זאת במקרים בהם מדובר בהשלמות זניחות אפשר ויראו את הבנייה כמוגמרת.
  2. המבנה נשוא צו ההריסה מאוכלס תקופה העולה על שלושים יום ממועד הגשת תצהיר המהנדס.


דוגמה
מר בנאי הינו בעלים של בית פרטי. באחד הימים הוא בנה חדר נוסף בחצר ביתו לקראת לידת בנו. פקחי העירייה הגיעו לביקור לקראת סוף הבנייה. הם צילמו את פנים המבנה שהיה גמור לחלוטין וכבר היה מרוהט ומחובר לבית אך הם לא צילמו את המבנה מבחוץ שטרם הורכבו בו חלונות.בשל עומס במשרדי הפיקוח על הבנייה התעכבו הפקחים בהגשת צו ההריסה המנהלי בשלושים יום. בחלוף שלושים יום הגישו הפקחים ליו"ר הועדה המקומית תצהיר שנחתם על ידם ובו הם מצהירים שהבנייה טרם הושלמה וכי הבניין טרם אוכלס.מר בנאי הגיש בקשה לביטול צו ההריסה המנהלי. בבקשתו הוכיח בהסתמך על צילומי הפקחים כי המבנה היה גמור (והרי המבנה לא צולם מבחוץ) וכי הוא מאוכלס למעלה משלושים יום (שהרי כבר במועד ביקור הפקחים הנכס היה מרוהט והתצהיר הוגש ליו"ר הועדה המקומית 30 יום לאחר מכן) לפיכך בוטל צו ההריסה המנהלי.עילות מנהליותניתן לתקוף את צו ההריסה המנהלי בטענות ועילות המבוססות על המשפט המינהלי כנגד שיקול הדעת המינהלי שהביא להחלטה להוציא את הצו, אך זאת בהיקף מצומצם ורק אם מדובר בפגמים חמורים אשר עושים את הצו לבטל מעיקרו:

"כאשר הטענה היא טענה של חוסר סמכות או כאשר מדובר בפגם חמור שתוצאתו היא בטלות מעיקרא של הצו".לעניין אופן הפעלת שיקול הדעת – הרי שהבסיס לכך הוא תשתית עובדתית: שעמדה בפני הרשת בעת הוצאת צו ההריסה המנהלי – "רשות מנהלית סבירה, כמו כל אדם סביר, לא תקבל החלטה אלא על יסוד תשתית של עובדות. כך לגבי ההחלטה אם יש לרשות סמכות במקרה מסויים; כך לגבי החלטה אם נתקיימו במקרה זה התנאים המחייבים את הרשות, או מרשים לה, להפעיל את הסמכות; וכך לגבי ההחלטה כיצד להפעיל באותו מקרה את שיקול הדעת שהחוק העניק לה… אכן, שיקול הדעת הוא חופש לבחור בין אפשרויות שונות, אך אין הוא חופש מוחלט. שיקול דעת אינו קפריזה. רשות מינהלית שמפעילה את שיקול הדעת שלה ללא בירור העובדות הנוגעות לעניין…אינה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוק.

במקרה כזה ניתן לומר על הרשות כי היא פועלת בשרירות. שרירות היא סוג של שחיתות. יש בה חומרה קיצונית. היא עילה לפסול כל החלטה מינהלית".בחינת האינטרס הציבורי כחלק מבדיקת תוקפו של צו ההריסה המנהלי נבחן היא בדיקת הפגיעה בציבור מחד, ובמבקש מאידך, אם יבוטל הצו. ככל שהאינטרס הציבורי רב יותר כך ייטה בית המשפט להשאיר את הצו על כנו. היקף הבנייה בה מדובר, מקום הבנייה (שטח פרטי או ציבורי), האם הבנייה ניתנת להכשרה והאם הוגשה בקשה להיתר ובאיזה שלב היא מצויה מהווים שיקולים רלוונטיים לעניין זה.

  • בנייה המתבצעת ללא היתר
  • הליכי בנייה שהחלו לפני קבלת אישור רשמי, כנדרש, מהרשויות
  • בניה בסטייה מההיתר שניתן למבנה
  • בניה בניגוד לשימוש הקבוע בהיתר הבנייה כגון: הפיכת משרדים למטרת מסחר או מגורים, פיצול דירות,החלפת גג.


משרד בנימין קלינגר מזמינים אתכם לפנות אלינו כבר במועד קבלת ההתראה על שליחת הצו, ביקור מקדים או שיחת טלפונית מפיקוח על הבנייה על כוונתם לבקר בנכס . ו/או לאחר קבלת הצו. אנו נבחן את צו ההריסה מכל זווית וכיוון אפשרי, נלמד את המקרה הספציפי ונמליץ האם כדאי להגיש בקשה בעבור ביטול צו הריסה. ישנם תקדימים רבים המלמדים על הוצאות צווים שלא לצורך, כך שבדיקה מעמיקה יכולה למנוע הרס מיותר של המבנה. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי שמעניק משרדנו. לאורך שלושת העשורים האחרונים, צברנו ניסיון רב בכל הנוגע להתמודדות עם צוי הריסה, בירוקרטיה, הגשת בקשות והנפקת אישורים. הידע, המקצועיות והניסיון שלנו, הם כל מה שאתם זקוקים ברגעים קשים ומבלבלים אלו.חלון ההזדמנויות שלכם קטן ו קריטי ביותר! מבלי שתפעלו למנוע את הצו, סביר כי יפעלו להוציאו לפועל. אנו מעניקים מענה נרחב בשלל נושאים בתחום הרישוי, התכנון , הבנייה, ושימושים חורגים. נשמח לייעץ לכם באשר לדרך הפעולה הנכונה, ביותר עבורכם במטרה להביא לביטולו או עיכובו של צו ההריסה . במקרים רבים ניתן לקבל היתר ב "דיעבד".

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן