חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

קיבלת כתב אישום בגין עברות בניה ? המדריך המלא כאן בשבילך!

תהיו רגועים קודם כל תנסו להירגע. לחץ לא יסייע לכם.

חשוב להיות רגועים ולא לפעול מתוך חיפזון. לחשוב בצלילות ולפעול בשיקול דעת. לעשות את הדבר הנכון בזמן הנכון. להבדיל מצו הריסה מנהלי, המחייב פעולה מיידית, הליך פלילי מתנהל בקצב איטי יותר ויש מרווח זמן לפעולה.פנייה לעורך דיןמומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, מעורך דין מנוסה בתחום עבירות בנייה, כבר בשלבים הראשונים של ההליך.

קבלת ייצוג משפטי הינו חיוני וחשוב. מדובר בתחום שמחייב ידע ומומחיות בתחום המקרקעין, תכנון ובנייה ובניהול ההליכים הפליליים בבית המשפט לעניינים מקומיים. קבלת ייצוג משפטי מתחילת ההליכים עשוי למנוע טעויות, לסייע בהבנת המצב המשפטי ולדעת אלו פעולות נדרשות בניהול ההליך ואלו פעולות נוספות נדרשות.ניהול ההליך הפלילי מצריך ראיה אסטרטגית ונקיטת פעולות טקטיות שונות במהלך ההליך שנועדו להשיג את התוצאה המיטבית ללקוח. מדובר בקרב מוחות מול המאשימה, מרוץ נגד הזמן, שבמהלכו יש צורך להעריך מחדש את המצב ולפעול בהתאם.כתב האישוםבמעטפה תמצאו כתב אישום בצירוף נספחים והזמנה לדיון.ההזמנה לדיון כוללת תאריך הדיון ושעת הדיון, פרטי בית המשפט וכתובתו ושם השופט שדן בתיק. בהזמנה מצוין כי מדובר "בהקראה ראשונה" שמשמעה כי זהו דיון בו תתבקשו להשיב לאשמה:

"מודה" או "לא מודה". לעניין זה נתייחס בהמשך.כתב האישום מוגש לבית המשפט לעניינים מקומיים שבאזור שיפוטו נמצא הנכס. בכתב האישום המדינה הינה המאשימה וכן מפורטים הנאשם או הנאשמים, שביניהם יכולים להימנות: בעל הנכס, המשתמש בנכס, מבצע הבנייה, הקבלן, האדריכל והמהנדס. אם מדובר בחברה בע"מ אפשר ויכללו גם מנהלי החברה.כתב האישום מפרט את העובדות המתייחסות לעבירה: תאריך העבירה, מקום העבירה, ההיתרים או תוכניות בניין עיר שחלים על המבנה שבו בוצעה העבירה, המעשים שבוצעו על ידי הנאשמים או חלק מהם, תיאור הבנייה שבוצעה או תיאור השימוש שנעשה.

לכתב האישום יצורפו דו"חות של מחלקת הפיקוח בנוגע לביקורים שנעשו בנכס, דו"ח לפני הגשת תביעה וכן תשריט של הנכס והבנייה שנעשתה ללא היתר.כתב האישום מפרט מהי העבירה המיוחסת לנאשמים על יסוד העובדות שפורטו וסעיפי העבירה.כתב האישום מפרט האם יתבקש בית המשפט לצוות על הריסה של המבנה או הפסקת השימוש.כתב האישום מפרט את העדים שבכוונת המאשימה להסתמך עליהם.

בדרך כלל מדובר בפקחים שביקרו בשטח שיעידו בישיבת ההוכחות מטעם המאשימה ויציגו את תיק הבניין, התמונות וראיות אחרות. לעיתים מדובר במומחה פיענוח צילומי אוויר וזאת במקרים בהם המאשימה מסתמכת על תצלומי אוויר להוכחת הבנייה.

מהן הפעולות הנדרשות על ידי עורך הדין עם קבלת התיק:

  • קיום פגישה עם הלקוח
  • עיון בתיק הבניין
  • עיון בתוכניות בניין עיר
  • הזמנת נסח טאבו
  • עיון בחומר החקירה של המאשימה
  • ביקור בשטח
  • פגישה עם האדריכל (ככל שהוגשה בקשה להיתר בנייה או יש כוונה לעשות כן)
  • קיום שיחה עם עורך הדין המטפל בתיק (במקרים שיש צורך בכך)


ניהול ההליך הפלילי

ההליך הפלילי מורכב ממספר שלבים שיוצגו להלן ויפורטו בהמשך:

ישיבת הקראה
ישיבת הקראה היא הישיבה הראשונה בתיק. בשלב זה על הנאשמים להשיב לאשמה. האם הם מודים או לא מודים בכתב האישום. במידה והנאשם כופר בכתב האישום (אינו מודה) מבקש בית המשפט לפרט באלו עובדות הנאשם אינו מודה ובאלו עובדות הוא מודה, אם בכלל.

במקרים רבים ישיבת ההקראה נדחית לצורך עיון בחומר החקירה, על מנת לבוא בדברים עם המאשימה ומסיבות נוספות. לעיתים מועלות בשלב זה או בישיבת הקראה שלאחריה טענות מקדמיות מסוגים שונים.בית המשפט אינו בודק בשלב הזה את חומר הראיות ואין בידיו כל מידע בנוגע לטענות הנאשמים שכן להבדיל מהליך אזרחי במסגרת ההליך הפלילי לא מוגש כתב הגנה.במקרים רבים, בהם נאשמים אינם מיוצגים, הם מודים בעובדות וזאת מבלי שבדקו את הבסיס העובדתי והמשפטי שבבסיס כתב האישום, שאפשר שעשוי להביא לזיכויים, ומבלי שהם מבינים שהמשמעות המעשית הינה שבית המשפט ירשיע אותם בעבירות המיוחסות להם.

ככל שהם יורשעו הרי שבית המשפט יעבור לשלב גזירת העונש. ברוב המקרים נאשם יכול לשפר את מעמדו במסגרת ההליך, גם אם בסופו של דבר יורשע, במסגרת הסדר טיעון, הכשרת הבנייה הבלתי החוקית ועוד.

ככל שהנאשם מודה בעובדות כתב האישום בית המשפט מרשיע את הנאשם בעבירה או העבירות המיוחסות לו בכתב האישום או בעבירות אחרות ככל שהצדדים הגיעו לעסקת טיעון והתיק ייקבע לשמיעת טיעונים לעונש.ככל שהנאשם כופר בעובדות כתב האישום אזי בית המשפט קובע את התיק להוכחות.

ישיבת הוכחות
נקודת המוצא בהליך הפלילי, ובעבירות על חוק התכנון והבנייה, היא שהנאשם זכאי אלא אם תוכח אשמתו מעל לכל ספק סביר ובמקרה של ספק הוא פועל לטובת הנאשם והוא יזוכה. נטל ההוכחה להוכחת כל העובדות להוכחת אשמתו של הנאשם מוטלת על המאשימה.לפיכך המאשימה מביאה ראשונה את הראיות מטעמה להוכחת אשמתו של הנאשם.

ראיות המאשימה
אם לאחר הבאת הראיות על ידי המאשימה יתברר כי העובדות אינן מוכיחות את אשמתו של הנאשם בעבירות המיוחסות לו אזי הנאשם פטור מהבאת ראיות מטעמו שכן הוא רשאי לטעון כי "אין להשיב לאשמה (no case to answer) ובמקרה כזה הוא יזוכה אם תתקבל הטענה.במסגרת ראיות המאשימה יובאו בדר"כ פקחי הבנייה שטיפלו בעניין, שיעידו ויציגו את תיק הבניין, היתר הבנייה וכן צילומים ותשריטים ביחס לבנייה ו/או השימוש.

בתם עדותם הם יחקרו על ידי עורך הדין של הנאשם בחקירה נגדית. שלב זה הינו חשוב ביותר ותכליתו לערער את עדויותיהם של הפקחים ולעורר ספק בעדותם. במקרים אחרים מוגשת חוות דעת של מפענח תצא ככל שהמאשימה מסתמכת על צילומי אוויר להוכחת הבנייה.

ראיות ההגנה
םפלאחר הבאת ראיות המאשימה מביאה ההגנה את הראיות מטעמה. בדרך כלל מעיד הנאשם בעצמו, וכן עדים נוספים מטעמו שיכולים לסייע בהגנתו לרבות מומחים, ככל שהדבר נדרש.הכרעת הדין – זיכוי או הרשעהלאחר תם הבאת הראיות מסכמים הצדדים בע"פ או בכתב,
בהתאם להחלטת בית המשפט.

בית המשפט מחליט האם להרשיע את הנאשם או לזכות אותו וזו הכרעת הדין. ככל שהנאשם מזוכה מסתיים ההליך.

ככל שבית המשפט מחליט להרשיע את הנאשם נקבע מועד דיון בטיעונים לעונש.ישיבת טיעונים לעונשבישיבת הטיעונים לעונש מובאים בפני בית המשפט טיעונים מטעם הצדדים ביחס לעונש שיש לגזור על הנאשם. המאשימה טוענת ראשונה ומבקשת מבית המשפט לגזור את עונשו בדרך כלל לחומרה. המאשימה מציגה את חומרת העבירה, היקף הבנייה או השימוש, משך העבירה, האינטרס הציבורי, פסיקה בנוגע למקרים דומים וכן הרשעות קודמות, ככל שאלו קיימות.עורך דינו של הנאשם מציג טיעונים שיש בהם כדי להצדיק הפחתה בעונשו של הנאשם, העובדה שהבנייה נהרסה או שהתקבל היתר, האינטרס הציבורי, היקף הבנייה ומצבו הכלכלי והאישי של הנאשם.במקרים רבים המאשימה דורשת לחייב את הנאשם בשווי טובת ההנאה שצמחה לו מהעבירה על בסיס חוות דעת שמאית. במקרה כזה הנאשם מוגשת חוות דעת נגדית מטעם הנאשם ולאחר מכן השמאים נחקרים על חוות דעתם.

גזר דין
בתם ישיבת הטיעונים לעונש בית המשפט ניתן גזר הדין ובמסגרתו פוסק בית המשפט את עונשו של הנאשם.ערעורהכרעת הדין וגזר הדין מהווים יחדיו את פסק הדין.ערעור על פסק הדין ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 45 יום ממועד מתן פסק הדין.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן