חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

רישוי עסקים ברמת גן

יחידת רישוי עסקים

הרא"ה 2 רמת-גן
טלפון 03-6753447
שעות קבלה ימים א', ג', ד', 12:30-8:30
יום ב' בין השעות 17:00 – 15:00

תפקידי היחידה
יחידת רישוי עסקים אחראית על ניהול נושא רישוי עסקים טעוני רישוי על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968, המגדיר במפורש את העסקים אשר לגביהם חל החוק.
היחידה עוסקת בהדרכה, מסירת אינפורמציה לאזרחים המעוניינים לפתוח עסקים בעיר וכן אחראי על הפיקוח התברואי בעסקים. היחידה אחראית על הפעלת תהליך הרישוי.
תהליך לקבלת רישיון עסק הינו תהליך מתמשך, מאחר והוצאת רישיון העסק מתבצע רק לאחר קבלת אישורם והסכמתם של הגורמים נותני האישור על פי סוג העסק: משרד הבריאות, משטרה, איכות סביבה, כיבוי אש ומשרד העבודה. מתן אישור הגורמים מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות.
אזרח המבקש לפתוח עסק, מומלץ לפני חתימת חוזה לפנות ליחידת רישוי עסקים על מנת לבדוק תנאים מוקדמים לפתיחת העסק, כדלקמן: אישור פתיחת עסק על פי תוכנית בנין ערים, גודל העסק עפ"י תקנות משרד הבריאות וכד'. בפניה למשרדנו יש לציין כתובת מדויקת של העסק, וכן מידע על עסקים קודמים אשר נוהלו במקום העסק המבוקש. (במידה והיה) בנוסף מבוצעות פעולות אכיפה יזומות עפ"י תכנון מראש בתחום התברואה, בהתאם למתחייב מסעיף 82 לחוק ופיקוח עירוני עד לפתח העסק.
ביצוע ביקורות בעסקים ואישור תוכניות עסק יבוצעו ע"י אנשים בעלי כישורים מקצועיים כמוגדר בתקנות.

מטרות הרישוי
איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים, מניעת מפגעים ומטרדים וקיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות.

 • מניעת סכנות ודאגה לשלום הציבור.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות.


נוהל הגשת הבקשה

הבקשה לרישיון תוגש ע"י בעל העסק עפ"י נוהל הגשת בקשה.
בעת הגשת בקשה לרישיון עסק, יש להמציא כדלקמן:

 1. הגשת תכניות לעסק ב- 5 העתקים מאושרים ע"י אגף ההנדסה ומאושרים ע"י בוחן תוכניות.
 2. צילום חוזה שכירות או קניה של הנכס.
 3. צילום רשם חברות, במידה והבקשה ע"ש חברה בע"מ.
 4. אישור מרואה חשבון או עורך דין על בעלי זכות חתימה בחברה + חותמת החברה.
 5. ייפוי כח במידה והמגיש אינו בעל זכות החתימה.
 6. פרטים מלאים של בעלי זכות חתימה: שם, ת.ז., כתובת בית, מס' טלפון.
 7. תשלום אגרת רישוי.
 8. רישיון או שמות בעלי העסק הקודם במידה ויש.
 9. מספר הנכס.

אין לפתוח את העסק ללא רישיון.

לאחר מילוי הדרישות (הגשת תוכנית עסק, מלוי דרישות וקבלת אישורים של נותני אישור על פי חוק רישוי עסקים), ניתן יהיה לקבל רישיון זמני לעסק טרם פתיחתו.

יש להגיש תוכנית עסק עפ"י דף הנחיות שניתן לקבל גם במשרדי היחידה. במידה ויש תוכנית תקנית בתיק העסק, בעל העסק יידרש להגיש תוכנית סידור פנים בלבד (בדיקת התיק וקבלת החלטה על כך תינתן בעת קבלת האינפורמציה במשרדנו).

הבקשה לרישיון עסק תועבר לוועדת רישוי עסקים המתקיימת אחת לחודש. לאחר קבלת החלטת הוועדה, תימסר הודעה לבעל העסק. במידה והבקשה אושרה יועבר טופס הבקשה לרישיון לגורמים השונים – "נותני האישור", להמשך טיפול.

על בעל העסק למלא דרישות הגורמים ולאחר מילוי דרישותיהם וקבלת אישורם הטופס מוחזר ליחידת רישוי עסקים. לאחר קבלת כל האישורים מכל הגורמים, יימסר "רישיון עסק" למפעיל העסק.

יש לציין שמילוי דרישות הגורמים בזמן, יזרז הטיפול בהליך רישוי העסק.

היתרים מיוחדים
יחידת רישוי עסקים רשאי לתת היתרים בכפוף לתקנות חוקי עזר עירוניים.

היתרים הניתנים לבעלי עסקים הם:

 • היתר להוצאות שולחנות וכסאות לשטח המדרכה.
 • היתר סגירת חורף, שימוש בפרגודים שחורגים משטח העסק.
 • היתר חנייה למוניות וכו'.


הערה

ההיתרים הנ"ל מותנים ברובם ברישיון עסק וכן באישור מספר גורמים כמו ועדת רישוי ומשטרת ישראל, בהתאם לסוג ההיתר.

גביית תשלום
תמורת ההיתרים הנ"ל גובה העירייה כסף לפי שיטת חישוב ותעריף המשתנה מהיתר אחד למשנהו.

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן