חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

03-6990132

חיפוש

פתיחת עסק חדש

עיקרי חוק רישוי עסקים המיועדים לאזרחים העומדים בפני פתיחת עסק חדש

 1. הגבלות לפתיחת בתי אוכל ועינוג ציבורי:
  במטרה לשמור על איכות החיים ואיזון בין מגורים ואזורי בילוי, רשות הרישוי פרסמה הגבלות לפתיחת בתי אוכל ועינוג ציבורי באזורים שונים בעיר. לפירוט ההגבלות ניתן לעיין באתר זה בפרק "אזורים בהם קיימות הוראות מגבילות לפתיחת בתי אוכל ועינוג ציבורי" ו"בשכבת מדיניות" באתר "מפות" העירוני שהגישה אליו מדף השער של האתר העירוני (ב"שכבת המדיניות" ניתן לקבל את המידע הרלוונטי לכל כתובת נבחרת בעיר).
 2. רוכלות:
  רשות הרישוי אינה מוציאה כיום רשיונות חדשים לרוכלות במרחב העיר תל-אביב-יפו כולה.
 3. משחקים אלקטרוניים:
  ככלל קיים איסור לפתיחת עסקים מסוג זה למעט באזורים ובכמויות שאושרו. מומלץ לבדוק אם ניתן לקבל רשיון לעסק מסוג זה לפני פתיחתו. לא מומלץ לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית כולל שינויים בעסק קיים לפני שבדקת כי ניתן יהיה להוציא רשיון עסק בכתובת בה מדובר.
 4. פתיחת עסק לפני הוצאת רשיון:
  עקב מורכבות תהליך הרישוי תמנע העירייה מהגשת תביעה בגין ניהול עסק ללא רשיון לעסקים חדשים שבידם אישור על הגשת בקשה לרשיון – וזאת במשך 6 חודשים מיום הגשת הבקשה לרשיון, העירייה שומרת לעצמה הזכות להגשת תביעה משפטית מיידית ללא התראה מוקדמת בכל מקרה של פתיחת עסק במקום בו קיימת מדיניות האוסרת על פתיחת עסק מסוג זה, סרוב לרשיון, גרימת מטרדים לסוגיהם, תנאי תברואה לא נאותים, וסכנה לשלום הציבור ובריאותו וכיו"ב וכן אם לעסק ניתן בעבר צו סגירה שיפוטי.
 5. מתן היתרים (ראה פרק היתרים מיוחדים):
  ניתן להוציא היתרים (היתר לילה, היתר שולחנות וכסאות, והיתר לפרגוד) גם לעסקים שטרם סיימו הליכי הרישוי אך לא קיבלו סרוב לבקשה ובתנאי שאינם גורמים למטרדים ועומדים בכל דרישות הרשות שנקבעו להוצאת ההיתר המבוקש. היתר זה ניתן לתקופה מוגבלת וקצרה יותר מהמקובל. עסקים המבקשים לפתוח העסק לאחר השעות הקבועות בחוק (חנויות עד 19:00 , בתי אוכל ועינוג ציבורי עד חצות), חייבים בהיתר לילה. היתרי לילה יינתנו על פי מפת מדיניות שעות פתיחה שאושרה ופתוחה לעיון הציבור באגף רישוי עסקים.
 6. איסור סגירת חזיתות מסחריות של עסקים בתריסים אטומים
  חל איסור על התקנת תריסי מתכת אטומים בעסקים ברחובות המסחריים במקום ויטרינות הזכוכית או בנוסף להם. יותרו רק סורגים דקורטיביים אותם ניתן לגלול או להסתיר ובכפוף להוצאת רשיון כדין. אזהרה! כל המפעיל עסק ללא רשיון וללא בדיקה מוקדמת באגף רישוי עסקים אם ניתן להוציא רשיון ומה הדרישות להוצאת רשיון, מסתכן בכך כי בקשתו לרשיון עסק לא תאושר וכנגד העסק ינקטו הליכים שיפוטיים עד כדי הוצאת צו סגירה שיפוטי וכל השקעתו עלולה לרדת לטמיון! לתשומת לבך! רשיון עסק ניתן יהיה להוציא רק לאחר קבלת אישור כל נותני האישור וגורמי הרישוי הרלוונטיים לבקשה!
 7. עסק המצוי במבנה לשימור
  מקצת מהמבנים בתל אביב-יפו הוכרזו כמבנים לשימור. על מבנה שהוכרז כמבנה לשימור חלות הוראות מחמירות באשר לעיצוב החיצוני של המבנה וכל פעילות של שינוי ועיצוב חזית המבנה חייבת באישור מוקדם של היחידה למבנים לשימור בעירייה (לדוגמא – קיים קושי רב בהוספת ארובה או התקנת מזגנים במבנה לשימור). כמו כן יידרש בעל הנכס והמשתמש בו לשפץ את המבנה ולהתאימו לעיצוב המקורי שלו, הכל על פי הנחיות היחידה לבנים לשימור. הוצאת רשיון העסק תותנה במילוי דרישות היחידה למבנים לשימור! במידה והעסק מצוי במבנה לשימור מומלץ לבדוק עם היחידה למבנים לשימור את דרישותיהם קודם לביצוע כל מהלך שיש לו השלכות כלכליות.
 8. עסק המצוי במבנה מסוכן
  עסק המצוי במבנה שהוכרז כמבנה מסוכן על ידי מדור מבנים מסוכנים במנהל ההנדסה, חייב יהיה לקבל את אישורם קודם להוצאת הרשיון. הדבר נכון גם אם הליקוי במבנה אינו בעסק עצמו אך עלול לסכן את באי העסק (לדוגמא – חתיכות בטון רופפות במרפסת המצויה מעל הכניסה לעסק).
  מידע בדבר האם העסק מצוי במבנה מסוכן או במבנה לשימור ניתן באגף רישוי עסקים כחלק מהמידע המוקדם הניתן בכתב לכל המבקש לפתוח עסק .
  מומלץ לא לפתוח עסק או לנקוט בצעדים שיש להם השלכות כלכליות טרם קבלת מידע מוקדם והנחיות רישוי לגבי סוג העסק והמקום המבוקש לפתיחתו.
 
קלינגר תשמח לבצע עבורך את כל הבדיקות המקדמיות !

קלינגר התרי בנייה ורישוי עסקים

חיפוש
דילוג לתוכן